Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: «Η ΕΡΤ με τη μορφή που τη γνωρίζαμε τελείωσε»

«Η ΕΡΤ με τη μορφή που τη γνωρίζαμε τελείωσε». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του ενημερωτικού σημειώματος του παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του κ. Αν. Μπάνου, ο οποίος επί της ουσίας συμφωνεί ότι με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προβλέπεται το κλείσιμο της ΕΡΤ.

«Η ΕΡΤ με τη μορφή που τη γνωρίζαμε τελείωσε». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του ενημερωτικού σημειώματος του παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του κ. Αν. Μπάνου, ο οποίος επί της ουσίας συμφωνεί ότι με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προβλέπεται το κλείσιμο της ΕΡΤ.
«Η «κυκλοφορία εκδόσεων» καθώς και «κάθε άλλη δραστηριότητα», απουσιάζουν από το «διατακτικό» της Προσωρινής Διαταγής, και συνεπώς η διακοπή των εκδόσεων και κάθε άλλης δραστηριότητας , η οποία δεν συνιστά «μετάδοση ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής» ή «λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων», διατηρείται και δεν θίγεται από την Προσωρινή Διαταγή» αναφέρεται στο κατεπείγον ενημερωτικό σημείωμα που αποκαλύπτει το Βήμα.
Το σημείωμα που υπογράφει ο κ. Μπάνος απευθύνεται προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα και το κοινοποιεί και στον προϊστάμενό του Νομικού Συμβουλίου, του υπουργείου Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον κ. Β. Σουλιώτη.
Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α.Π.ΕΜΠ 142ΕΞ/18.6.2013 εντολής σας, οι απόψεις μου «για τις υποχρεώσεις που δημιουργεί στο Ελληνικό Δημόσιο η εφαρμογή της από 17.6.2013 απόφασης του Προέδρου του ΣτΕ για την υπόθεση της ΕΡΤ», έχουν ως εξής:
1. Με την από 17.6.2013 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, ορίζονται τα εξής:
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και
Έχοντας υπόψη
α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.
β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.
γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.
Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε
1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).
2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.».
2. Από το περιεχόμενο της ανωτέρω «Προσωρινής Διαταγής» προκύπτουν τα εξής:
2.1. Με το πρώτο σκέλος του «διατακτικού» αναστέλλεται η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Οικ.02/11.6.2013 κ.υ.α., ως προς τις εξής ρυθμίσεις της:
α) Ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 1, η οποία ορίζει ότι: «2. Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ισοτόπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον το πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος».
Η «κυκλοφορία εκδόσεων» καθώς και «κάθε άλλη δραστηριότητα», απουσιάζουν από το «διατακτικό» της Προσωρινής Διαταγής, και συνεπώς η διακοπή των εκδόσεων και κάθε άλλης δραστηριότητας , η οποία δεν συνιστά «μετάδοση ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής» ή «λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων» , διατηρείται και δεν θίγεται από την Προσωρινή Διαταγή.
β) Ως προς την παράγραφο 2 παρ.2 περ.β της ως άνω κ.υ.α., η οποία ορίζει ότι: «β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως» και μόνο ως προς το πρώτο τμήμα της που ορίζει να παραμένουν ανενεργές οι συχνότητες. Οι συχνότητες δηλαδή της ΕΡΤ Α.Ε., των οποίων έχει, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 2 της κ.υ.α., καταστεί διάδοχο το Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να «ενεργοποιηθούν» και να παραμείνουν ενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και θα μεταφερθούν σ’ αυτόν αυτοδικαίως.
2.2. Με το δεύτερο σκέλος του διατακτικού διατάσσεται ως πρόσφορα μέτρο:
«Η λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργούς Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για την συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Οικ.02/11.6.2013 κοινής Υπουργικής απόφασης».
Ο «δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας» που για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου φορέα, θα «συνεχίσει τη μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών» και τη «λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων», δεν προσδιορίζεται στην Προσωρινή Διαταγή και καταλείπεται ευχέρεια στη Διοίκηση να τον ορίσει ή και να τον συστήσει με τα «οργανωτικά μέτρα» που «διατάσσονται» οι συναρμόδιοι Υπουργοί να λάβουν. Μεταξύ των οργανωτικών αυτών μέτρων περιλαμβάνεται, κατά την άποψή μας, και η άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας, εφόσον υφίσταται σχετική εξουσιοδότηση.
Είναι πρόδηλο ότι η Διοίκηση κατά την άσκηση της ευχέρειάς της να προσδιορίσει τον μεταβατικό «δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα», πρέπει να συνεκτιμήσει τεχνικούς, οικονομικούς και λειτουργικούς παράγοντες ώστε η μετάδοση να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
Τέτοιος φορέας θα μπορούσε π.χ. να οριστεί: «προσωρινή οργανωτική δομή» στο Υπουργείο Οικονομικών ή στην Γεν. Γραμματεία Τύπου, ο Ειδικός Διαχειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. που περιήλθε στη Δημόσιο, η πρόβλεψη «σταδίου ειδικής εκκαθαρίσεως εν λειτουργία», το οποίο θα ακολουθήσει τη λύση-κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και η ανάθεση της εκπομπής κατά το μεταβατικό στάδιο στους εκκαθαριστές αυτούς ,κλπ.
3. Δεν θίγεται με την ως άνω Προσωρινή Διαταγή η εκτελεστότητα της κ.υ.α. ,και συνεπώς η Διοίκηση συνεχίζει να την εκτελεί ,ως προς τις ακόλουθες ρυθμίσεις της:
α) Ως προς την παρ.1 του άρθρου 1, σύμφωνα με την οποία:
«1. Η Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 (Α` 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ- Α.Ε.»
β) Ως προς την παρ.1 του άρθρου 2, σύμφωνα με την οποία:
«1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ – Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. «Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι­κών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα των ακινήτων και το δικαίωμα που μεταβι­βάζονται στο Δημόσιο και η οποία καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου. Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων καθώς και τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων διατηρούνται.»
γ) Ως προς το πρώτο εδάφιο της παρ.2 και ως προς τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παρ.2 του άρθρου 2, σύμφωνα με τις οποίες:
«2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ – Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.
γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ – Α.Ε. και τις θυγατρικές της, συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ – Α.Ε. και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεως τους.»
δ) Ως προς το άρθρο 3, σύμφωνα με το οποίο:
1. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ- Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας.
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση.
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ- Α.Ε. και των θυγατρικών της, που υπηρετούν σε άλλους φορείς”.
ε) Ως προς τις ρυθμίσεις του άρθρου 4, σύμφωνα με τις οποίες:
«Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ΔΣ. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας -Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.) και η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης των θυγατρικών εταιρειών λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης αποφάσεως, αζημίως για το Δημόσιο».
στ) Ως προς τις ρυθμίσεις του άρθρου 4Α, σύμφωνα με τις οποίες:
«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1.
2. Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί τις εκκρεμότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Οι διατάξεις που ήταν εφαρμοστέες για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη διαχείριση κάθε στοι­χείου του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο, συνεχίζουν να εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.
3 Ο ειδικός διαχειριστής μπορεί, για τις ανάγκες της διαχείρισης, να συνάπτει για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), ύστερα από έγκριση της αρμοδίας για την εποπτεία της διαχείρισης Υπηρεσίας.
4. Ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή αφορούν διαφορές που γεννώνται λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής.
5. Αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης είναι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Αν πριν το διορισμό ειδικού διαχειριστή συντρέξουν λόγοι κατεπείγοντος και, ιδίως, αν κινδυνεύει να απωλεσθεί δικαίωμα ή αξίωση, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με σύμβαση, ύστερα από διαπραγμάτευση, να μεταβιβάζει το δικαίωμα σε τρίτους.»
ζ) Ως προς τις ρυθμίσεις του άρθρου 5, σύμφωνα με τις οποίες:
«Η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ- Α.Ε., που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας».
η) Ως προς τις ρυθμίσεις του άρθρου 6, σύμφωνα με τις οποίες:
«Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ΕΡΤ – Α.Ε. ή οι θυγατρικές της νοείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο».
4. Η Διοίκηση δύναται να αναστείλει την εκτέλεση και άλλων ρυθμίσεων της ως άνω κ.υ.α., ιδίως αν εκτιμηθούν διαφορετικά οι λόγοι που οδήγησαν στις ρυθμίσεις αυτές, με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων της κ.υ.α., κατ’ ενάσκηση της παρασχεθείσας εξουσιοδοτήσεως από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005. Μεταξύ αυτών αναγκαία ,κατά την άποψή μας, παρίσταται ,η κατάργηση του άρθρου 5 της κ.υ.α. για το ανταποδοτικό τέλος, προκειμένου αυτό να συνεχίσει να καταβάλλεται κατά το μεταβατικό διάστημα κατά το οποίο θα λειτουργεί ο «δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας» που θα οριστεί από τη Διοίκηση.
5. Η Διοίκηση πρέπει να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της Προσωρινής Διαταγής άμεσα μεν, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο αναγκαίες προϋποθέσεις, εντός ευλόγου χρόνου δε, εφόσον η άμεση συμμόρφωση προς το περιεχόμενο της δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή, ιδίως ως προς την υποχρέωσή της να συνεχίσει τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, ενέργειες για τις οποίες απαιτείται προηγουμένως να ληφθούν τα «αναγκαία οργανωτικά μέτρα» από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Για τα τελευταία αυτά (τη λήψη δηλαδή «των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων») παρέχεται ομοίως εύλογος χρόνος συμμορφώσεως στη Διοίκηση, ενόψει των σταθμίσεων στις οποίες πρέπει να προβεί, των παραγόντων που πρέπει να λάβει υπόψη της και την πολυπλοκότητα του προβλήματος.
6. Τονίζεται ότι οι ανωτέρω απόψεις συνιστούν εκτίμηση του περιεχομένου της Προσωρινής Διαταγής. Μόνος αρμόδιος για αυθεντική ερμηνεία της, είναι ο Πρόεδρος του ΣτΕ προς τον οποίο η Διοίκηση θα μπορούσε να υποβάλλει σχετικό αίτημα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική