Οι αστοχίες στους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος έφεραν στην καρδιά των συζητήσεων με την τρόικα τα μέτρα συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα και ιδίως τον θεσμό της εργασιακής εφεδρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες,στις κλειστές συνεδριάσεις η τρόικα πρότεινε ένα πρόγραμμα άμεσης και μαζικής ένταξης ακόμη και 50.000 εργαζόμενων στον νέο αυτόν θεσμό.Η κυβέρνηση δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις, σταθμίζοντας από τη μία πλευρά την οριακή κατάσταση της οικονομίας και από την άλλη τη βαρύτητα του μέτρου .


O κ. Ευ. Βενιζέλος προανήγγειλε την Παρασκευή την επέκταση του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας ως τις παρυφές του στενού δημόσιου τομέα και, όπως είπε, έχουν ήδη σταλεί εγκύκλιοι προς τα υπουργεία ώστε να καταγραφεί το πλεονάζον προσωπικό.

Σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος το πλεονάζον προσωπικό από τις καταργήσεις ή συγχωνεύσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπάγονται δηλαδή στον Ν. 3429/2005, μπορεί να μεταφερθεί στον δημόσιο τομέα ή ακόμη και να απολυθεί. Το προσωπικό αυτό εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται, χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κτλ.).


Τι σημαίνει για τους εργαζομένους

Το προσωπικό που θα ενταχθεί στον θεσμό της εργασιακής εφεδρείας παραμένει στους καταλόγους του ΑΣΕΠ σε μόνιμη βάση. Θα λαμβάνει τις αποδοχές του μόνο για 12 μήνες από την ημέρα που θα χαρακτηριστεί πλεονάζον και οι αποδοχές αυτές θα είναι ίσες με το 60% του βασικού μισθού του. Προβλέπεται επίσης ότι το προσωπικό που αποτελεί την εργασιακή εφεδρεία:

Εφόσον συνάψει σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα κατάταξης. Μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτηση με την ίδια σχέση εργασίας σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, καλύπτοντας ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων.

Επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραιότητα για θέσεις ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, για ποσοστό ως 30%.

Προηγείται έναντι όλων των υπόλοιπων κατηγοριών για θέσεις μερικής απασχόλησης.

Μπορεί κατ΄ εξαίρεση να αποχωρήσει με εθελουσία έξοδο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ