Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία πακέτου μέτρων τα οποία φέρνουν ελαφρύνσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Οι νέες κλίμακες φόρου για το 1999

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία πακέτου μέτρων τα οποία φέρνουν ελαφρύνσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους Οι νέες κλίμακες φόρου για το 1999 Πώς θα φορολογούνται το εισόδημα και τα κέρδη και πώς θα εκπίπτουν οι δαπάνες Ι. Κ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Με νέα κλίμακα φόρου θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 1999 ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται από 1.050.000 σε 1.500.000 για όλες τις κατηγορίες των φορολογουμένων. Σύμφωνα

Οι νέες κλίμακες φόρου για το 1999 | tovima.gr


Με νέα κλίμακα φόρου θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 1999 ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται από 1.050.000 σε 1.500.000 για όλες τις κατηγορίες των φορολογουμένων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Βήματος», στο υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη σχεδιασθεί πακέτο φορολογικών μέτρων τα οποία, αφού κριθούν από την κυβέρνηση, θα περιληφθούν σε σχέδιο νόμου το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο και θα συνοδεύσει τον προϋπολογισμό του 1999.


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νέα κλίμακα φόρου θα είναι διευρυμένη και θα περιλαμβάνει εννέα κλιμάκια εισοδήματος, με μειωμένους συντελεστές φόρου για τα χαμηλά εισοδήματα, προσφέροντας μείωση φόρου για όλες τις κατηγορίες των φορολογουμένων. Στο πακέτο των φορολογικών μέτρων περιλαμβάνεται ακόμη πρόταση για πλήρη ανατροπή του συστήματος φορολογίας των προσωπικών εταιρειών, ομορρύθμων, ετερορρύθμων, περιορισμένης ευθύνης κλπ., με την κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής και του αναλογικού συντελεστή φόρου 35%. Προτείνεται η υπαγωγή σε φόρο του συνόλου των κερδών των εταιρειών αυτών στο όνομα του νομικού προσώπου, με προοδευτική κλίμακα φόρου, η οποία θα περιλαμβάνει τέσσερα κλιμάκια εισοδήματος, από 5.000.000 ως 20.000.000 δρχ., και συντελεστές φόρου από 20% ως 35%.


Ακόμη από το 1999 καταργείται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης από όλους τους φορολογουμένους των οποίων το ύψος του καθαρού εισοδήματος δεν υπερβαίνει το 1.500.000 δρχ. καθώς και η υποχρέωση υποβολής δήλωσης από τους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν εισόδημα.


Επαναπροσδιορίζεται εξάλλου ο τρόπος έκπτωσης από το εισόδημα όλων των δαπανών. Καταργείται η έκπτωση των οικογενειακών δαπανών ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες, ελαστικές και ανελαστικές, και για τις ελαστικές δαπάνες, τις μη αναγκαίες δηλαδή, θεσπίζεται ομοιόμορφος τρόπος έκπτωσης.


Με το πακέτο των νέων φορολογικών μέτρων επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:


* Θεσπίζεται νέα κλίμακα φόρου με την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 1999. Η κλίμακα αυτή είναι διευρυμένη με εννέα κλιμάκια εισοδήματος έναντι έξι της κλίμακας που ισχύει και με μειωμένους συντελεστές φόρου για τα χαμηλά εισοδήματα. Με τη νέα κλίμακα προσφέρεται μείωση φόρου σε όλες τις κατηγορίες των φορολογουμένων και σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια. Το αφορολόγητο για εμπόρους, βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες και εισοδηματίες γίνεται 1.500.000 και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους 1.800.000. Ο υπερβάλλων συντελεστής 45% διατηρείται.


* Καταργείται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης από όλους τους φορολογουμένους των οποίων το καθαρό εισόδημα δεν υπερβαίνει το 1.500.000 δρχ. Ακόμη προτείνεται η κατάργηση της υποχρέωσης να υποβάλλουν δήλωση φόρου όλοι όσοι μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές εταιρείες και δεν έχουν εισόδημα από άλλη πηγή το οποίο υπερβαίνει το 1.500.000 δρχ. Εξαίρεση υπάρχει και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις για τους φορολογουμένους οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων, οι οποίοι θα υποβάλουν δήλωση ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος.


Ακόμη καταργείται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης από τους ηλικίας 25 ετών και άνω πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα. Σύμφωνα εξάλλου με τις νέες ρυθμίσεις που προτείνονται, υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση θα έχουν όσοι:


* Αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος.


* Εχουν επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, σκάφος αναψυχής κλπ.


* Αγόρασαν ακίνητο ή ανήγειραν οικοδομή.


* Διατηρούν στην υπηρεσία τους βοηθητικό οικιακό προσωπικό.


* Ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχουν σε κοινοπραξία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.


* Είναι πρόεδροι, διευθυντές ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ανωνύμων εταιρειών.


* Καταργείται από το νέο έτος η έκπτωση του αφορολογήτου με αποδείξεις, δηλαδή η έκπτωση από το εισόδημα των οικογενειακών δαπανών, και η απώλεια φόρου που θα έχουν οι φορολογούμενοι με την κατάργηση της έκπτωσης αυτής δίνεται μέσω της νέας κλίμακας φόρου. Ακόμη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Βήματος», καθιερώνεται από το νέο έτος νέα μεθοδολογία έκπτωσης των άλλων δαπανών, όπως του ενοικίου, των ασφαλίστρων, των τόκων κλπ.


Οι δαπάνες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: σε ανελαστικές και σε ελαστικές, δηλαδή σε αναγκαίες και μη. Στην κατηγορία των ανελαστικών δαπανών περιλαμβάνονται οι εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων και τα έξοδα ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι δαπάνες αυτές θα αφαιρούνται από το εισόδημα στο σύνολό τους. Ειδικότερα οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θα αφαιρούνται στο σύνολό τους μέχρι ποσού δαπάνης 10.000.000 δρχ. ενώ για ποσό δαπάνης πάνω από το όριο αυτό θα αφαιρείται ποσοστό 50%. Στην κατηγορία των ελαστικών δαπανών θα περιληφθούν το ενοίκιο, τα ασφάλιστρα, τα δίδακτρα και οι δωρεές. Για την κατηγορία αυτή των δαπανών θα καθιερωθεί ειδική και ενιαία μεθοδολογία έκπτωσης με την οποία θα προκύπτει ίσο ποσό δαπάνης για έκπτωση και ίση μείωση φόρου ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος. Δηλαδή, θεσπίζεται ενιαίο ποσοστό 30% ή 40% έκπτωσης για όλες τις παραπάνω δαπάνες και ως ένα ορισμένο ύψος δαπάνης, το οποίο θα δίνει την ίδια ωφέλεια φόρου για όλους τους φορολογουμένους ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος. Κάποια ειδικότερη μεθοδολογία θα θεσπισθεί για τις δωρεές λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της δαπάνης αυτής.


* Με νέο σύστημα θα φορολογούνται από το νέο έτος όλες οι προσωπικές εταιρείες, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, κοινωνίες, αστικές εταιρείες κλπ. Το ισχύον σύστημα φορολογίας των εταιρειών αυτών ανατρέπεται στο σύνολό του. Ετσι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Βήματος», η επιχειρηματική αμοιβή, η οποία συνίσταται στο 50% των κερδών των εταιρειών αυτών και η οποία φορολογείται στο όνομα των εταίρων και των διαχειριστών, καταργείται. Ακόμη καταργείται ο αναλογικός συντελεστής φόρου 35% που ισχύει. Το σύνολο των κερδών θα φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου με προοδευτική κλίμακα φόρου, με συντελεστή από 20% για κέρδος ως 5.000.000 δρχ. και ανώτατο συντελεστή 35% για κέρδη πάνω από 20.000.000 δρχ.


Με τη νέα κλίμακα θα φορολογούνται οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι ετερόρρυθμες, οι κοινωνίες, οι αστικές εταιρείες και οι αφανείς ενώ οι κοινοπραξίες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης θα φορολογούνται με αναλογικό συντελεστή 35%, με ταυτόχρονη κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής η οποία διανέμεται στους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.


Με τις προτεινόμενες μεταβολές γίνεται δικαιότερη η φορολογία των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, απλουστεύεται η διαδικασία φορολογίας τους ενώ περιορίζονται οι μεθοδεύσεις φοροδιαφυγής με τη σύσταση εικονικών εταιρειών. Οπωσδήποτε γίνεται βαρύτερη η φορολογία των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Συγκεκριμένα:


* Μειώνεται σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση των κοινωνιών και των αστικών και αφανών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές φορολογούνται με το ισχύον καθεστώς με αναλογικό συντελεστή 35%, χωρίς να αφαιρείται από τα κέρδη τους η επιχειρηματική αμοιβή. Με τη θέσπιση προοδευτικής κλίμακας όπου ανώτατος συντελεστής είναι το ποσοστό 35% ελαφρύνονται φορολογικά όλες οι εταιρείες των οποίων τα κέρδη θα είναι κάτω από 20.000.000 δρχ. Ετσι αστική κερδοσκοπική εταιρεία με κέρδη 10.000.000 δρχ. έχει με το ισχύον καθεστώς φορολογική επιβάρυνση 10.000.000 Χ 35% = 3.500.000 ενώ με το νέο καθεστώς η φορολογική επιβάρυνση θα είναι 10.000.000 Χ 25% = 2.500.000.


* Αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με την κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής. Με βάση το ισχύον καθεστώς οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης φορολογούνται με αναλογικό συντελεστή 35%, ο οποίος εφαρμόζεται στα καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση από αυτά της επιχειρηματικής αμοιβής η οποία τεκμαίρεται ότι καταβάλλεται στους διαχειριστές εταίρους, ως τρεις τον αριθμό. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το ήμισυ των καθαρών κερδών της εταιρείας, θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται στο όνομα των εταίρων – διαχειριστών με την κλίμακα φόρου φυσικών προσώπων. Με την κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής αυτό το μέρος των κερδών θα φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου με αναλογικό συντελεστή 35%.


Ετσι, π.χ., αν υπάρχει μια ΕΠΕ με δύο εταίρους – διαχειριστές οι οποίοι συμμετέχουν στο κεφάλαιο με ποσοστό 50% ο καθένας, της οποίας τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 20.000.000 δρχ., με το νέο καθεστώς η φορολογική επιβάρυνση θα είναι 7.000.000 δρχ. Με το ισχύον καθεστώς φορολογίας αφαιρείται από τα κέρδη ως επιχειρηματική αμοιβή ποσό 10.000.000 δρχ., το οποίο μερίζεται ισοπόσως μεταξύ των διαχειριστών και φορολογείται στο όνομά τους με την κλίμακα φόρου. Το υπόλοιπο ποσό κερδών φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου με συντελεστή 35%. Οπότε φόρος νομικού προσώπου 10.000.000 Χ 35% = 3.500.000 και φόρος φυσικών προσώπων (διαχειριστών) με βάση τη νέα κλίμακα 525.000 δρχ. ο καθένας, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 4.500.000 έναντι 7.000.000 δρχ. με το προτεινόμενο νέο καθεστώς φορολογίας.


* Για τις μικρές προσωπικές εταιρείες, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες, με χαμηλά κέρδη θα προκύψουν ελαφρύνσεις, για τις εταιρείες με υψηλά κέρδη επιβαρύνσεις.


ΜΙΣΘΩΤΟΙ


* Θεσπίζεται νέα κλίμακα φόρου με εννέα κλιμάκια


* Στο 1.800.000 δρχ. το αφορολόγητο όριο


* Διατηρείται ο ανώτατος συντελεστής 45%


* Μειώνεται ο αναλογών φόρος σε όλους


* Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση οι χαμηλόμισθοι


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


* Καταργείται η επιχειρηματική αμοιβή


* Καταργείται ο αναλογικός συντελεστής φόρου 35% στις προσωπικές εταιρείες


* Τα κέρδη θα φορολογούνται με προοδευτική κλίμακα φόρου


* Μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των κοινωνιών και των αστικών και αφανών εταιρειών


* Αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης


ΔΑΠΑΝΕΣ


* Καταργείται η έκπτωση του αφορολογήτου με αποδείξεις


* Οι ανελαστικές δαπάνες


(εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, τόκοι στεγαστικών δανείων, έξοδα ιατρικής περίθαλψης) θα αφαιρούνται από το εισόδημα στο σύνολό τους


* Οι ελαστικές δαπάνες


(δίδακτρα, δωρεές, ασφάλιστρα) θα εκπίπτουν σε ποσοστό 30%-40%

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk