Ο μοναδικός κρίνος
της Ροδόπης και γιατί
πρέπει να διασωθεί