Η διασφάλιση της ισότητας των φύλων και η εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδεται από την ΕΕ στο θέμα της ισότητας φύλων αντανακλάται στα κριτήρια συμμετοχής των ΑΕΙ και ΕΚ στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδοτούμενης έρευνας, π.χ. Horizon Europe, όπου η ύπαρξη και δημοσιοποίηση προγράμματος ισότητας φύλων (Gender Equality Plan-GEP) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ΑΕΙ και ΕΚ στα προγράμματα αυτά.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της διασφάλισης της ισότητας των φύλων για το σύνολο της κοινότητας του Πανεπιστημίου εκπόνησε μέσω της Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) του Ιδρύματος με την επιστημονική υποστήριξη του Ερευνητικού Προγράμματος TARGETED-MPI και με την ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών της πανεπιστημιακής κοινότητας (Stakeholders) ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων για την Ισότητα των Φύλων. Το πρόγραμμα αυτό εδράζεται σε πέντε πυλώνες κάθετων δράσεων/παρεμβάσεων και σε τρεις οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις. Οι πέντε πυλώνες κάθετων δράσεων του εστιάζουν: στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την ισορροπημένη εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, την πρόσληψη και την επαγγελματική ανέλιξη, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα και τη διδασκαλία, αλλά και σε μέτρα κατά της έμφυλης παρενόχλησης. Από την άλλη πλευρά, οι τρεις οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις αφορούν στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα έμφυλης ισότητας, την ίδρυση Παρατηρητηρίου για την Έμφυλη Ισότητα, και τη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων ταξινομημένων ως προς το φύλο.
Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα έμφυλης ισότητας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος του ΟΠΑ. Έτσι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, η εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS» θα φιλοξενεί μια μόνιμη στήλη με τίτλο «Project Equality». Εκεί, θα παρουσιάζονται οι εμπειρίες και απόψεις γυναικών της ακαδημαϊκης κοινότητας του ΟΠΑ με σημαντική επαγγελματική και επιστημονική παρουσία και δράση σε τομείς έρευνας και διδασκαλίας, που παραδοσιακά υπάρχει σημαντική υποεκπρoσώπηση γυναικών. Οι εμπειρίες των συναδέλφων που θα παρουσιαστούν στη νέα στήλη θα στοχεύουν στην ενημέρωση της κοινότητας του ΟΠΑ αλλά και της ευρύτερης φοιτητικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην Ελλάδα σχετικά με τους παράγοντες που έδρασαν ανασταλτικά και επιταχυντικά στην επαγγελματική και επιστημονική τους ανέλιξη, καθώς και σε πρακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις ή τους ενδιαφερόμενες ή ενδιαφερόμενους για να μπορέσουν να θέσουν και να εκπληρώσουν τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς τους στόχους.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω