Σχετικά με το προκαταρκτικό της πόρισμα ότι οι κανόνες της Apple για το App Store παραβιάζουν τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της ΕΕ, ενημέρωσε η Κομισιόν τον τεχολογικό κολοσσό, καθώς κρίνεται πως εμποδίζουν τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν ελεύθερα τους καταναλωτές σε εναλλακτικά κανάλια για προσφορές και περιεχόμενο.

Επιπλέον, η Επιτροπή άνοιξε μια νέα διαδικασία έρευνας για μη συμμόρφωση κατά της Apple λόγω ανησυχιών ότι οι νέες συμβατικές της απαιτήσεις για προγραμματιστές εφαρμογών και καταστήματα εφαρμογών τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του νέου «Core Technology Fee» της Apple, δεν διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της εταιρείας με τον DMA.

Προκαταρκτικά ευρήματα

Σύμφωνα με τον DMA, οι προγραμματιστές που διανέμουν τις εφαρμογές τους μέσω του App Store της Apple θα πρέπει να μπορούν, δωρεάν, να ενημερώνουν τους πελάτες τους για εναλλακτικές φθηνότερες δυνατότητες αγοράς, να τους κατευθύνουν σε αυτές τις προσφορές και να τους επιτρέπουν να κάνουν αγορές.

Η Apple έχει επί του παρόντος τρία σύνολα επιχειρηματικών όρων που διέπουν τη σχέση της με τους προγραμματιστές εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διεύθυνσης του App Store. Η Επιτροπή διαπιστώνει προκαταρκτικά ότι:

  • Κανένας από αυτούς τους επιχειρηματικούς όρους δεν επιτρέπει στους προγραμματιστές να κατευθύνουν ελεύθερα τους πελάτες τους. Για παράδειγμα, οι προγραμματιστές δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες τιμολόγησης εντός της εφαρμογής ή να επικοινωνούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τους πελάτες τους για να προωθήσουν προσφορές που είναι διαθέσιμες σε εναλλακτικά κανάλια διανομής.
  • Σύμφωνα με τους περισσότερους επιχειρηματικούς όρους που είναι διαθέσιμοι στους προγραμματιστές εφαρμογών, η Apple επιτρέπει την καθοδήγηση μόνο μέσω “link-outs”, δηλαδή, οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να συμπεριλάβουν έναν σύνδεσμο στην εφαρμογή τους που ανακατευθύνει τον πελάτη σε μια ιστοσελίδα όπου ο πελάτης μπορεί να συνάψει σύμβαση. Η διαδικασία σύνδεσης υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς που επιβάλλονται από την Apple που εμποδίζουν τους προγραμματιστές εφαρμογών να επικοινωνούν, να προωθούν προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις μέσω του καναλιού διανομής της επιλογής τους.
  • Ενώ η Apple μπορεί να εισπράξει ένα τέλος για τη διευκόλυνση μέσω του AppStore της αρχικής απόκτησης νέου πελάτη από προγραμματιστές, τα τέλη που χρεώνει η υπερβαίνουν τα απολύτως απαραίτητα για μια τέτοια αμοιβή. Για παράδειγμα, η Apple χρεώνει στους προγραμματιστές μια χρέωση για κάθε αγορά ψηφιακών αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιεί ένας χρήστης εντός επτά ημερών μετά τη σύνδεση από την εφαρμογή.

Με την αποστολή προκαταρκτικών πορισμάτων, η Επιτροπή ενημερώνει την Apple για την προκαταρκτική της άποψη ότι η εταιρεία παραβιάζει το DMA. Αυτό δεν θίγει το αποτέλεσμα της έρευνας, καθώς η Apple έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά της υπεράσπισης εξετάζοντας τα έγγραφα στον φάκελο έρευνας της Επιτροπής και απαντώντας γραπτώς στα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής.

Εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι προκαταρκτικές απόψεις της Επιτροπής, κανένα από τα τρία σύνολα επιχειρηματικών όρων της Apple δεν θα συμμορφωνόταν με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του DMA, το οποίο απαιτεί από τους gatekeepers να επιτρέπουν στους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε προσφορές εκτός των καταστημάτων εφαρμογών των gatekeepers. δωρεάν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης εντός 12 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας στις 25 Μαρτίου 2024.

Νέα έρευνα μη συμμόρφωσης

Σήμερα, η Επιτροπή άνοιξε επίσης μια τρίτη έρευνα μη συμμόρφωσης σχετικά με τους νέους συμβατικούς όρους της Apple για τους προγραμματιστές ως προϋπόθεση για πρόσβαση σε ορισμένες από τις νέες δυνατότητες που επιτρέπονται από το DMA, ιδίως την παροχή εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών ή τη δυνατότητα προσφοράς μιας εφαρμογής μέσω ένα εναλλακτικό κανάλι διανομής. Η Apple έχει μέχρι στιγμής διατηρήσει την επιλογή να εγγραφεί στους προηγούμενους όρους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν καθόλου εναλλακτικά κανάλια διανομής.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν αυτές οι νέες συμβατικές απαιτήσεις για τρίτους προγραμματιστές εφαρμογών και καταστήματα εφαρμογών παραβιάζουν το άρθρο 6 παράγραφος 4 του DMA και ιδίως τις απαιτήσεις αναγκαιότητας και αναλογικότητας που προβλέπονται σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει:

Βασικό τέλος τεχνολογίας της Apple, βάσει του οποίου οι προγραμματιστές καταστημάτων εφαρμογών τρίτων και εφαρμογών τρίτων πρέπει να πληρώσουν ένα τέλος 0,50 € ανά εγκατεστημένη εφαρμογή. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν η Apple έχει αποδείξει ότι η δομή των τελών που έχει επιβάλει, ως μέρος των νέων επιχειρηματικών όρων, και ειδικότερα το βασικό τέλος τεχνολογίας, συμμορφώνεται ουσιαστικά με το DMA.

Το ταξίδι των χρηστών σε πολλά βήματα της Apple για λήψη και εγκατάσταση εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών ή εφαρμογών σε iPhone. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας χρήστης για την επιτυχή ολοκλήρωση της λήψης και εγκατάστασης εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών ή εφαρμογών, καθώς και οι διάφορες οθόνες πληροφοριών που εμφανίζει η Apple στον χρήστη, συμμορφώνονται με το DMA.

Οι απαιτήσεις καταλληλότητας για τους προγραμματιστές που σχετίζονται με τη δυνατότητα να προσφέρουν εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών ή να διανέμουν απευθείας εφαρμογές από τον ιστό σε iPhone.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν αυτές οι απαιτήσεις, όπως η «ιδιότητα μέλους καλής κατάστασης» στο Πρόγραμμα προγραμματιστών Apple, που πρέπει να πληρούν οι προγραμματιστές εφαρμογών προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν από την εναλλακτική διανομή που προβλέπεται στο DMA συμμορφώνονται με το DMA.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλαμβάνει προκαταρκτικά μέτρα έρευνας εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας έρευνας, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τις αναθεωρήσεις που πραγματοποιεί η Apple για την επικύρωση εφαρμογών και εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών που πρόκειται να παραμεριστούν.

Ιστορικό

Η Alphabet, η Amazon, η Apple, η ByteDance, η Meta και η Microsoft, που ορίστηκαν από την Επιτροπή στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, έπρεπε να συμμορφωθούν πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις του DMA έως τις 7 Μαρτίου 2024.

Στις 25 Μαρτίου 2024, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνες μη συμμόρφωσης σχετικά με τους κανόνες της Alphabet σχετικά με το steering στο Google Play και την αυτοπροτίμηση στην Αναζήτηση Google, τους κανόνες της Apple για το steering στο App Store και την οθόνη επιλογής για το Safari και το μοντέλο «πληρωμής ή συναίνεσης» της Meta. Η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα έρευνας για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με την αυτο-προτίμηση της Amazon και την εναλλακτική διανομή εφαρμογών της Apple και το νέο επιχειρηματικό μοντέλο.

Στις 29 Απριλίου 2024, η Επιτροπή όρισε την Apple σε σχέση με το iPadOS της, το λειτουργικό της σύστημα για tablet, ως φύλακα στο πλαίσιο του DMA. Στις 13 Μαΐου 2024, η Επιτροπή όρισε επίσης την Booking ως gatekeeper στο πλαίσιο του DMA, για την ηλεκτρονική της υπηρεσία διαμεσολάβησης Booking.com. Συνολικά, έχουν οριστεί 24 βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται από όλους τους gatekeepers.

Σε περίπτωση παράβασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του θυρωρού. Τέτοια πρόστιμα μπορούν να ανέλθουν έως και 20% σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων. Επιπλέον, σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πρόσθετα ένδικα μέσα, όπως να υποχρεώσει έναν θυρωρό να πουλήσει μια επιχείρηση ή μέρη της ή να απαγορεύσει στον θυρωρό να αποκτήσει πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συστημική μη συμμόρφωση.

Πηγή: OT.gr