Σημαντικές νομικές ενέργειες καταγράφονται στον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, με την Αυτοδιαχείριση και αυτή τη φορά, να αναλαμβάνει δράση, στο πλαίσιο της προάσπισης των -αυτονόητων σε όλη την Ευρώπη- αρχών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο της συλλογικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αυτοδιαχείριση κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης νομιμότητας της υπουργού Πολιτισμού κυρίας Λίνας Μενδώνη, με την οποία η εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων Orfium που λειτουργεί ήδη ως κερδοσκοπική Α.Ε., εκκινεί τη δραστηριότητά της στην ελληνική επικράτεια ως νέα Ανεξάρτητη Οντότητας Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, στον εν λόγω κλάδο μπορούν να λειτουργούν, είτε Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) που είναι αυτοδιαχειριζόμενοι, μη κερδοσκοπικοί φορείς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων -όπως σε όλη την Ευρώπη στη συντριπτική πλειοψηφία τους- είτε Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ) πνευματικών δικαιωμάτων που λειτουργούν σε κερδοσκοπική βάση.

Το σκεπτικό της αίτησης

Στην αίτηση ακύρωσης επισημαίνεται ότι το υπάρχον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΑΟΔ είναι ιδιαίτερα προβληματικό και αντίθετο προς τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, καθώς έχει διαμορφωθεί ένα καθεστώς πλήρους ανυπαρξίας ελέγχου της συμμόρφωσής τους. Αυτή δε η επιλογή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/26 που διέπει τη λειτουργία των φορέων συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη.

Τονίζεται, μάλιστα, ότι, ενώ οι ΟΣΔ, όπως είναι η Αυτοδιαχείριση, ορθά υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους τήρησης διαφάνειας από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν ισχύει το ίδιο και για τις ΑΟΔ, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση η ORFIUM.

Η στρέβλωση αυτή, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων καλλιτεχνών, αλλά και για την προάσπιση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στον τομέα της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Χωρίς έλεγχο!

Επιπλέον, ενώ οι ΟΣΔ αδειοδοτούνται κατόπιν αυστηρού ελέγχου των εγγυήσεων για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους, αυτό δεν ισχύει για τις ΑΟΔ, παρά μόνον όταν αυτές οι οντότητες αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά.

Αυτή η αναντιστοιχία αντίκειται εξίσου στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την επιλογή της ελληνικής Πολιτείας να προβεί νομοθετικά σε αυτήν τη διακριτική μεταχείριση.

Η Αυτοδιαχείριση, εκπροσωπούμενη από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρο κ. Πάνο Λαζαράτο, ζητά από το ΣτΕ να μεταφέρει την υπόθεση με προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο Λουξεμβούργο.