Eurobank: Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου – Στόχος οι περί τις 500 – 600 αποχωρήσεις

Νέο στοχευμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με στόχο τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων της κατά 500 – 600 άτομα, ενεργοποίησε η Eurobank, δίνοντας μάλιστα επιπλέον κίνητρα και επιλογές σε όσους είναι μεγαλύτεροι των 55 ετών.

Νέο στοχευμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με στόχο τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων της κατά 500 – 600 άτομα, ενεργοποίησε η Eurobank, δίνοντας μάλιστα επιπλέον κίνητρα και επιλογές σε όσους είναι μεγαλύτεροι των 55 ετών.

Υπολογίζεται ότι περί τους 1.500 εργαζομένους πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, ωστόσο ο προϋπολογισμός της τράπεζας φτάνει για την κάλυψη των αποζημιώσεων σχεδόν του 40% εξ αυτών.

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται έως και τις 160.000 ευρώ, ενώ για εργαζόμενους άνω των 55 ετών φτάνει έως και τις 250.000 ευρώ, ενώ υπάρχει επιλογή για κάλυψη του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 5 χρόνια, μέχρι τη συνταξιοδότηση του εργαζομένου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική.

Η Τράπεζα επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Eurobank που:

– Α. Είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965 ανεξαρτήτως μονάδας απασχόλησης

– Β. Απασχολούνταν στις παρακάτω μονάδες κατά την 01.05.2019 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας γέννησης):

o Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα καταστήματα των παρακάτω Νομών:

 Αιτωλοακαρνανίας

 Άρτας

 Αχαΐας

 Βοιωτίας

 Ευβοίας

 Θεσπρωτίας

 Θεσσαλονίκης

 Ιωαννίνων

 Καρδίτσας

 Λάρισας

 Λευκάδας

 Μαγνησίας

 Πρέβεζας

 Τρικάλων

 Φθιώτιδας

 Φωκίδας

o Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου

o Τομέας Προμηθειών Ομίλου

o Τομέας Group Loan Administration

Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations

o Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων

Υπηρεσιών Ομίλου

Μονάδα Customer File Completion

– Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω υπό Α και Β περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο πάνω από 12 μήνες κατά την 01.05.2019 (για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου).

Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η δανείστρια εταιρία.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

– Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο ιεραρχικό επίπεδο του Γενικού Διευθυντή, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του Βοηθού Γενικού Διευθυντή κατά την 01.05.2019

– Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά την 01.05.2019

– Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

– Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.05.2019

– Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα

– Οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω μονάδες της Τράπεζας κατά την 01.05.2019

– Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που δεν εργάζονται σε καταστήματα των παραπάνω Νομών, καθώς και οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομών που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές, δηλαδή οι Διευθυντές Περιφέρειας Καταστημάτων, οι Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών PB, οι Επικεφαλείς SB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών SB.

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Α) ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους ή

Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας

Οσοι είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965, θα έχουν δύο επιπλέον επιλογές. Θα μπορούν να επιλέξουν και μεταξύ:

Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής (ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5) που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Δ) ενός συνολικού ποσού 2 (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους

Κάθε εργαζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hrweb.efgextranet.local/ves, να ενημερώνεται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που του αναλογεί και να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του.

Οι αποζημιώσεις

Οι συγκεκριμένες επιλογές περιγράφονται παρακάτω:

  1. ΕΦΑΠΑΞ Α

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Παροχή βάσει ηλικίας:

Η παροχή βάσει ηλικίας θα καθορίζεται με βάση την 01/01/2019 και υπολογίζεται

σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Κατηγορία Α: Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965) 31 μισθοί

Κατηγορία Β: Συμμετέχοντες από 50 έως 54 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1965 έως και 01.01.1969): 35 μισθοί

Κατηγορία Γ: Συμμετέχοντες από 45 έως 50 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1969 έως και 01.01.1974): 38 μισθοί

Κατηγορία Δ: Συμμετέχοντες από 40 έως 45 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1974 έως και 01.01.1979): 33 μισθοί

Κατηγορία Ε: Συμμετέχοντες από 30 έως 40 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1979 έως και 01.01.1989): 26 μισθοί

Κατηγορία ΣΤ: Συμμετέχοντες έως 30 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1989 και μετά): 22 μισθοί

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας:

Η παροχή βάσει τόπου εργασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.05.2019:

Κατηγορία Α: Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965): 10 μισθοί

Κατηγορία Β: Συμμετέχοντες από 50 έως 54 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1965 έως και 01.01.1969): 8 μισθοί

Κατηγορία Γ: Συμμετέχοντες από 45 έως 50 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1969 έως και 01.01.1974): 7 μισθοί

Κατηγορία Δ: Συμμετέχοντες από 40 έως 45 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1974 έως και 01.01.1979): 6 μισθοί

Κατηγορία Ε: Συμμετέχοντες από 30 έως 40 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1979 έως και 01.01.1989): 5 μισθοί

Κατηγορία ΣΤ: Συμμετέχοντες έως 30 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1989 και μετά): 5 μισθοί

(γ) Παροχή βάσει τέκνων:

Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών/αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.05.2019 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία γέννησης από 02.05.1997 και μετά).

(δ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή:

Στο ποσό, που προκύπτει από το σύνολο των παροχών (α)+(β)+(γ) του Προγράμματος, θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του Προγράμματος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ Α).

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Α

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ)+(δ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 160.000 και ελάχιστο το μικτό ποσό των € 20.000.

Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 συν το ετήσιο Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. προσαυξημένο το άθροισμα με συντελεστή 10%.

Συνολικό Καθαρό Ποσό των Παροχών της Επιλογής Α

Το συνολικό καθαρό ποσό των παροχών της Επιλογής Α θα προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ)+(δ) παροχών, αφού αφαιρεθεί ο κατά νόμο αναλογούν φόρος αποζημίωσης λόγω λύσης σύμβασης/σχέσης εργασίας, ο οποίος θα βαρύνει τον εργαζόμενο.

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

(ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2 ΕΤΩΝ)

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019 και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών.

Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

(ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 5 ΕΤΩΝ) – ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 01.01.1965

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019:

o 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη

o 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος

o 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας.

Τα παραπάνω θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Στο συνολικό μικτό ποσό που θα προκύψει από το άθροισμα των παροχών της Επιλογής Γ τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των € 250.000.

Στις περιπτώσεις που το άθροισμα των παραπάνω παροχών υπερβαίνει το μικτό ποσό των € 250.000, θα δίνονται οι παρακάτω δύο εναλλακτικές:
Μείωση της διάρκειας της Αναγκαστικής Άδειας έτσι ώστε να διακόπτεται η καταβολή μισθών και εισφορών όταν το σύνολο των παραπάνω παροχών ανέλθει σε € 250.000
Εφαρμογή ενιαίου ποσοστού μείωσης του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετίας, έτσι ώστε το σύνολο των παραπάνω

παροχών να ανέρχεται σε € 250.000

Δ. ΕΦΑΠΑΞ Β

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 01.01.1965

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στην επιλογή Δ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Παροχή βάσει ηλικίας

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας

(γ) Παροχή βάσει τέκνων

(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση

(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών

χρόνων κοινωνικής ασφάλισης

(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

(α) Παροχή βάσει ηλικίας

Το κίνητρο Αποχώρησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Κατηγορία Α: Εργαζόμενοι άνω των 55 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.05.1964): 50 μηνιαίοι μισθοί

Κατηγορία Β: Εργαζόμενοι από 54 έως 55 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.05.1964 έως και 01.05.1965): 45 μηνιαίοι μισθοί

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας:

Θα δίνεται προσαύξηση 30% επί του ποσού που προκύπτει από την Παροχή βάσει ηλικίας, για όσους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης κατά την 01.05.2019.

(γ) Παροχή βάσει τέκνων

Θα καταβάλλονται δύο επιπλέον Μισθοί Αναφοράς για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.05.2019 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία γέννησης από 02.05.1997 και μετά).

(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση

Για τους συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για

αυτασφάλιση διάρκειας 3 ετών.

(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης

Για τους συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965) δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά έως και 2 πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης (στρατός ή/και σπουδές ή/και τέκνα).

(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο των παροχών (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) της επιλογής Δ, θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του Προγράμματος.

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 180.000 και ελάχιστο το μικτό ποσό των € 20.000.

Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δε μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 συν το ετήσιο Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. προσαυξημένο το άθροισμα με συντελεστή 10%.

5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

(α) Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα εξακολουθήσει να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ιδιωτικό Πρόγραμμα της Τράπεζας για 5 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας (στην περίπτωση επιλογής εφάπαξ ποσού) / έναρξης της αναγκαστικής άδειας (στην περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών) για κάθε συμμετέχοντα που είναι ασφαλισμένος στο Πρόγραμμα κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα στο Πρόγραμμα την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας εξαρτώμενα μέλη, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος.

Επίσης, εάν οι παραπάνω, κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας / έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, έχουν προβλήματα αναπηρίας 50% και άνω, η παραμονή στο ιδιωτικό Πρόγραμμα της Τράπεζας, εφόσον διαρκεί το άνω ποσοστό αναπηρίας, θα εξακολουθήσει να ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/ έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού

προγράμματος.

(β) Δανειακά Προϊόντα Προσωπικού

Στεγαστικά / Home Equity δάνεια, που έχουν ήδη χορηγηθεί με προνομιακούς όρους προσωπικού μέχρι και την 30.04.2019, θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης.

Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των δανείων για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους δανείων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

Οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί μέχρι και την 30.04.2019 θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού για ένα έτος μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (για τους εργαζόμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα της Αναγκαστικής Άδειας, τα προνομιακά επιτόκια διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου της Αναγκαστικής Άδειας).

Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των καρτών για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται και αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους των καρτών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

(γ) Ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού του ατομικού λογαριασμού εργαζομένων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου

Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει με τη λύση της σύμβασης εργασίας, το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.

Για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών, οι εργοδοτικές εισφορές στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο θα συνεχίσουν να καταβάλλονται έως τη λήξη της Αναγκαστικής Άδειας και λύση της σύμβασης εργασίας (βάσει των εκάστοτε ισχυουσών όρων του Προγράμματος) οπότε και ο συμμετέχων θα λάβει το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.

(δ) Ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων

Κάθε εργαζόμενος που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει με τη λύση της σύμβασης εργασίας το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό του λογαριασμό στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων του.

Για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών, οι εισφορές στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων θα συνεχίσουν να καταβάλλονται έως τη λήξη της Αναγκαστικής Άδειας και λύση της σύμβασης εργασίας (βάσει των εκάστοτε ισχυουσών όρων του Προγράμματος) οπότε και ο συμμετέχων θα λάβει το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων του.

(ε) Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης

Κάθε εργαζόμενος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να λάβει ως επιπλέον παροχή υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης από εξειδικευμένη εταιρία Συμβούλων.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εστιάζουν μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης σε πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους διερεύνησης της αγοράς εργασίας και βοηθούν στο σχεδιασμό των επόμενων επαγγελματικών του στόχων.

Ανάλογα με την υπηρεσία Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης που θα επιλέξει ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί, για  παράδειγμα, πως να:

 βελτιώσει τον τρόπο παρουσίασης και επικοινωνίας του επαγγελματικού του προφίλ

 αξιολογήσει τις επαγγελματικές του ικανότητες/ δεξιότητες

 διαμορφώσει κατάλληλα το βιογραφικό του σημείωμα

 διερευνήσει την αγορά εργασίας και να αξιοποιήσει τα μέσα επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης

 προετοιμάσει την δική του επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και δεν επιθυμεί να κάνει ο ίδιος χρήση των υπηρεσιών επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης, να τη μεταφέρει στην/στον σύζυγο ή σε ένα ενήλικο τέκνο του/της υπό προϋποθέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της συγκεκριμένης παροχής είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα πριν την αποχώρησή του από την Τράπεζα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk