Ανώτατο τέλος για την πρόωρη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου με τηλεπικοινωνιακό πάροχο προβλέπεται στο τρίτο και τελευταίο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Επίσης, ο Κανονισμός, που καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών, προβλέπει  την αυτόματη διακοπή παροχής υπηρεσιών για την αποφυγή υπερχρεώσεων και την απρόσκοπτη πρόσβαση στους συμβατικούς όρους και τους τιμοκαταλόγους έως και δύο έτη μετά την κατάργησή τους.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το τέλος διακοπής, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου, κατά περίπτωση και για κάθε μήνα διακοπής. Το τέλος διακοπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο ακόλουθα ποσά:

Ποσό Α

Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:

· Το σύνολο της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου μέχρι τη στιγμή της διακοπής.

· Το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.

Επισημαίνεται ότι, εάν ο συνδρομητής καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα 2 μηνών από την έναρξή της, θα οφείλει να καταβάλει:

· Τα πάγια 2 μηνών.

· Την έκπτωση 2 μηνών και το εναπομείναν, πέραν των 2 μηνών, ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση  συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.

Ποσό Β

Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:

· Το 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

· Το ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής, το οποίο αντιστοιχεί στα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την  προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Εάν για παράδειγμα, συνδρομητής συνάπτει σύμβαση 24μηνης διάρκειας, με αρχική τιμή μηνιαίου παγίου 40 ευρώ και έκπτωση 10 ευρώ (δηλαδή τελική τιμή 30 ευρώ), καθώς και επιδότηση 96 ευρώ για την αγορά συσκευής, η οποία αποσβένεται κατά 4 ευρώ/μήνα.

Στην πρώτη περίπτωση, ο συνδρομητής αποφασίζει να διακόψει τη σύμβαση στο τέλος του 15ου μήνα, δηλαδή 9 μήνες πριν τη λήξη. Το ποσό Α ανέρχεται στα 186 ευρώ (δηλαδή η συνολική έκπτωση που αντιστοιχεί στους 15 μήνες, συν το εναπομείναν ποσό για την απόσβεση επιδότησης έως τη λήξη της σύμβασης). Το ποσό Β ανέρχεται στα 114 ευρώ (το 1/3 των υπολειπόμενων παγίων, συν το ποσό απόσβεσης επιδότησης για τα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος των 9 μηνών). Συνεπώς, δεδομένου ότι το ποσό Β είναι το μικρότερο, το τέλος διακοπής σύμβασης με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο συνδρομητής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 114 ευρώ.

Στην δεύτερη περίπτωση, ο συνδρομητής αποφασίζει να διακόψει τη σύμβαση κατά τον πρώτο μήνα της σύμβασης κι όπως προβλέπεται θα πρέπει να καταβάλει στον πάροχο συνολικό ποσό 168 ευρώ, δηλαδή τα πάγια και την έκπτωση που αντιστοιχούν σε 2 μήνες, συν το εναπομείναν -πέραν των 2 μηνών- ποσό για την απόσβεση επιδότησης.

Επίσης, προς αποφυγή υπερχρεώσεων, κατά τη σύναψη της σύμβασης, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός θα υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τρεις τουλάχιστον επιλογές. Μία τουλάχιστον από αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ως προς το τελικό ύψος του λογαριασμού τα 150 ευρώ, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, και τα 300 ευρώ εάν ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης.

Τέλος, οι πάροχοι θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους συνδρομητές και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο τους, σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Επίσης, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να επισημαίνονται. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να παραμένουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του παρόχου έως και δύο έτη μετά την κατάργησή τους, με αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν σε ισχύ.