• Αναζήτηση
 • Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 32 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα το α΄ τρίμηνο του 2018

  Καθαρά κέρδη από συνεχιζομένες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και σε 32 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Καθαρά κέρδη από συνεχιζομένες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και σε 32 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.
  Επιπλέον, ο όμιλος πέτυχε τη μείωση για 10ο συνεχές τρίμηνο το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία σε ετήσια βάση έχουν καταγράψει μείωση 3 δισ. ευρώ.
  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά δράσεων:
  Πρώτον, αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου 3 δισ. ευρώ από το Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα.
  Δεύτερον, εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, αντισταθμίζοντας μερικώς την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία αποδίδεται στα χαμηλότερα λογιζόμενα υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα είναι ορατά στα επόμενα τρίμηνα.
  Τρίτον, θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο «πρόγραμμα» μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018».  
  Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 που δημοσιεύθηκαν στις 5 Μαίου 2018 θέτουν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
  «Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση» πρόσθεσε ο κ. Μεγάλου.
  Αναφερόμενος ειδικά στην Τράπεζα Πειραιώς τόνισε ότι «τα αποτελέσματα του Stress Test αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%».
  Παράλληλα, ο κ. Μεγάλου υποστήριξε ότι η χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας θα ενισχυθεί περαιτέρω «μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε λύσεις ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. ευρώ.»
  Επιπλέον, προανήγγειλε την ανάληψη δράσεων «για να ενισχύσουμε την παραγωγή κεφαλαίων: έχουμε δεσμευτεί για εξοικονομήσεις κόστους ύψους 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2020, από τις οποίες 45 εκατ. ευρώ αφορούν στην εφαρμογή προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε στις αρχές του 2018».
  Τέλος, τόνισε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του ELA, διευκολύνουν την ισχυρή και θετική συνεισφορά στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας».
  Τα βασικά μεγέθη
  Στο α΄ τρίμηνο του 2018 τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν το 95% των συνολικών εσόδων του Ομίλου.
  Τα καθαρά έσοδα τόκων επηρεάσθηκαν από τις υψηλές προβλέψεις του 4ου 3μήνου 2017 (1,2 δισ. ευρώ) και την πρώτη εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΠ 9 για τις εκθέσεις του Stage 3 (1,0 δισ. ευρώ). Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 2% ετησίως.
  Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών κατά το 1ο 3μηνο 2018 έφτασαν τα 413 εκατ. ευρώ, από 458 εκατ. ευρώ το 4ο 3μηνο 2017.
  Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018, μειωμένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση (398 εκατ. ευρώ το 4ο 3μηνο 2017) εξαιτίας της αύξησης 2,2 δισ. ευρώ των προβλέψεων (4ο 3μηνο 2017 και μετάβαση ΔΠΧΠ9 Stage 3), χαμηλότερων εκτοκιζόμενων υπολοίπων, μειωμένης ημερολογιακής περιόδου και απομόχλευσης.
  Επιτοκιακό περιθώριο
  Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo συνολικό κόστος τους υποχώρησε στις 75 μ.β. κατά το 1ο 3μηνο 2018, από 82 μ.β. κατά το ίδιο 3μηνο του 2017, ενώ και η εξελισσόμενη απεμπλοκή από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση στα έσοδα τόκων (κόστος 13 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018 έναντι 43 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2017).
  Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 233 μ.β. το 1ο 3μηνο .
  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών σημείωσαν άνοδο κατά 2% το 1ο 3μηνο 2018 σε σχέση με το 1
  ο 3μηνο 2017, στα 79 εκατ. ευρώ
  Η αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες και κίνηση κεφαλαίων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών σημείωσαν αύξηση κατά 1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 73 εκατ το 1ο 3μηνο 2018.
  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 51 μ.β. το το 1ο 3μηνο 2018 από 49 μ.β. το 1ο 3μηνο 2017.
  Μείωση κόστους λειτουργίας
  Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου, εξαιρώντας το κόστος της εθελούσιας εξόδου και των μισθών των εθελουσίων αποχωρήσεων (138 εκατ. ευρώ) στο 1ο 3μηνο 2018, υποχώρησαν κατά 6% (στα 259 εκατ. ευρώ) σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (276 εκατ. ευρώ).
  Η μείωση του λειτουργικού κόστους το 1ο 3μηνο του 2018 ήταν ισορροπημένη μεταξύ των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-8% σε ετήσια βάση) και των δαπανών προσωπικού (-7%).
  Η προσπάθεια σχετίζεται κυρίως με τον περαιτέρω εξορθολογισμό πόρων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των διοικητικών δαπανών.
  Το λειτουργικό κόστος του 1ου 3μηνου 2018 στην Ελλάδα, εξαιρώντας τα έκτακτα κόστη της εθελουσίας, διαμορφώθηκε σε 242  εκατ. ευρώ από 260 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (-7%).
  Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Ελλάδα, σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε στο 56% το 1ο 3μηνο 2018.
  Η κερδοφορία
  Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου μειώθηκαν στα 203  εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018, έναντι 239  εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2017 (-15% ετησίως), καθώς η σημαντική  πρόοδος στη μείωση του κόστους και η αύξηση των καθαρών εσόδων προμηθειών, υπερκεράστηκε από τη μείωση των καθαρών εσόδων τόκων.
  Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων περιορίσθηκαν το 1ο 3μηνο 2018 σε 192 εκατ. ευρώ από 224 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2017 (μείωση κατά 14%).
  Οι προβλέψεις δανείων του Ομίλου μειώθηκαν στα 164  εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018 από 258  εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017, σε συνέχεια της μεγάλης αύξησης των επιπέδων κάλυψης τα προηγούμενα τρίμηνα και της μετάβασης στο ΔΠΧΠ9.
  Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα μειώθηκαν στα 159 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018 από 255 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017. Στην Ελλάδα, το κόστος κινδύνου μειώθηκε σε 160 μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις το 1ο 3μηνο 2018 από τις 228 μ.β. το 1ο 3μηνο 2017.
  Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ζημία 80  εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018. Προσαρμόζοντας για τις 138 εκατ. ευρώ έκτακτες δαπάνες προσωπικού, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 18 εκατ. ευρώ
  Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, σημειώθηκε ζημία 66  εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018, ή 32  εκατ. ευρώ κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες το 1ο 3μηνο του 2018 ήταν ζημιογόνες κατά 2 εκατ. ευρώ.
  Πηγές χρηματοδότησης
  Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 43,2 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2018 από 42,7 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 (+1%), σημειώνοντας αύξηση 0,4 δισ. ευρώ από εισροές στην Ελλάδα.
  Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,2  δισ. ευρώ (+5%). Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα 41,4 δισ. ευρώ (+9% ετησίως), συμβάλλοντας στην αύξηση του εγχωρίου μεριδίου αγοράς και τη μείωση του αντίστοιχου κόστους.
  Κατά το 1ο 3μηνο του 2017 είχε σημειωθεί μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 1,3  δισ. ευρώ.
  Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, στα 6,1  δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2018 από 15,5 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
  Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018 από  11,0 δισ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2017, ενώ αντίστοιχα από την ΕΚΤ στα 4,0 δισ. ευρώ από 4,5 δισ. ευρώ.
  Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω στις αρχές Μαίου 2018, με τη χρηματοδότηση από τον ELA κάτω από το 1,5 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos αυξήθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2018 έναντι 1,5 δισ. ευρώ στα τέλη του 2017.
  ‘Ολες οι πράξεις βασίστηκαν σε ενέχυρα μη αποδεκτά από την ΕΚΤ, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός του μηδενισμού του αποθέματος ομολόγων EFSF από τον Ιαν.2018, μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής, στο οποίο συμμετείχαν οι ελληνικές τράπεζες.
  Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 57,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 1ου 3μηνου 2018, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 41,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
  Τα δάνεια προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ από το τέλος του 2017, ή κατά 0,4 δισ. ευρώ εξαιρουμένων των διαγραφών του 1ου 3μήνου 2018 και του εποχικού δανείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πλήρως αποπληρωθεί.
  Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 55,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 1ου 3μήνου 2018. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε ουσιαστικά, υποχωρώντας στο 96% στο τέλος του 1ου 3μηνου 2018 από 118% πριν από ένα έτος.
  Ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου 2018 στο 14,4%, λαμβάνοντας υπόψιν τις αποεπενδύσεις σε εξέλιξη.
   Στο τέλος του 1ου 3μήνου 2018, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 7,8  δισ. ευρώ, επιβαρυμένο από την αρχή του έτους κατά 1,6 δισ. ευρώ από την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ9.
  Τα εποπτικά κεφάλαια Common Equity Tier 1 διαμορφώθηκαν στα τέλη Μαρτίου 2018 σε 7,0 δισ. ευρώ
  Κάλυψη NPEs 51%
  Το υπόλοιπο των NPEs μειώθηκε για 10ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική ετήσια μείωση των NPEs ανήλθε σε 3,0 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπό τους να υποχωρεί στα 32,2  δισ. ευρώ στο τέλος του 1ου 3μήνου 2018.
  Ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος 1ου 3μήνου 2018  διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 51% από 47% στο τέλος του 4ου τριμήνου 2017, επακόλουθο της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9.
  Η τριμηνιαία μείωση των NPEs, διαμορφώθηκε σε -0,7 δισ. ευρώ στο 1ο 3μηνο του 2018. Η πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPEs, εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, επίκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου 2018.
  Καταστήματα και προσωπικό
  Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στις 31.03.18 διαμορφώθηκε στις 597 μονάδες (-52 σε ετήσια βάση), ενώ σήμερα αριθμεί 588 καταστήματα. Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 728 μονάδες (-183 σε ετήσια βάση).
  Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος του 1ου τριμήνου 2018 σε 14.824 άτομα, από τα οποία τα 12.942 είναι στην Ελλάδα.
  Ο Όμιλος στις αρχές του 2018, ανακοίνωσε Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης (VES), με προσδοκόμενο αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη μείωση εξόδων κατά 45  εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, η οποία θα ξεκινήσει να αποτυπώνεται στα επόμενα τρίμηνα.
  Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε έκτακτο κόστος 132  εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 6  εκατ. ευρώ κόστος επιβάρυναν τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού που αποχώρησε το 1ου τρίμηνο 2018.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk