Το ποσό των 928,5 εκατ. ευρώ, ως μέρισμα για τη χρήση του 2017, θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία πέτυχε κατά την περυσινή χρήση κέρδη 1,09 δισ. ευρώ.
Σε σχέση με πέρυσι, τα κέρδη είναι μειωμένα κατά 150 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης της εξάρτησης των εγχώριων τραπεζών από τον έκτατο μηχανισμό χρηματοδότησης, ELA.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας, η χρηματοδότηση από τον ELA υποχώρησε στα τέλη Δεκεμβρίου στα 21,61 δισ. ευρώ από 43,66 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το Γενικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 2018, ενέκρινε τις ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017.
Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2017 ανήλθαν σε 1.441,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 499,9 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2017 ανήλθαν σε 941,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.092,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 928,5 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου.
Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017
· Έσοδα
Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.441,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.728,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016, σημειώνοντας μείωση κατά 16,6%.
Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ειδικότερα:
– Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.310,8
εκατ. ευρώ, έναντι 1.595,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 17,8%.
– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε 78,0 εκατ. ευρώ, έναντι 81,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
– Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε 38,9 εκατ. ευρώ.
– Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 14,0 εκατ. ευρώ, έναντι 12,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,9%.
· Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα) διαμορφώθηκαν σε 391,3 εκατ. ευρώ, έναντι 331,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,9 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα λοιπά έξοδα ύψους 52,4 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως την έκτακτη εισφορά χρήσεων 2008 και 2009 που κατέβαλε η Τράπεζα, βάσει των διατάξεων των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων.
Σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 108,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017. Η πρακτική σχηματισμού προβλέψεων και αποθεματικών ακολουθείται στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος αρχής της συντηρητικότητας.
Μέσω του σχηματισμού επαρκών προβλέψεων ισχυροποιείται η οικονομική θέση της Τράπεζας, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και στους κινδύνους που αναλαμβάνει.
Το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, διαμορφώθηκε σε 7.600,3 εκατ. ευρώ.