• Αναζήτηση
 • Νέο ειδικό κριτήριο για τον διορισμό επιτυχόντων του ΑΣΕΠ

  Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου από επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων δημοσιευμένους μετά την 1.1.2009.

  Καθορίστηκε η διαδικασία αιτήσεων και μοριοδότησης για το διορισμό επιτυχόντων Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1.1.2009 και μετά. Επίσης, προβλέπεται η ίδια διαδικασία για όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του ΑΣΕΠ ή των φορέων, των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν.
  Αυτοί μπορούν να διατεθούν για διορισμό βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων, η οποία εκδίδεται από το ΑΣΕΠ αποκλειστικά για αυτούς – κατόπιν πρότασης των Τριμελών Επιτροπών του άρθρου 16 του νόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό εν όψει των σημερινών λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται. Η διαδικασία διεξάγεται από το ΑΣΕΠ.
  Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατόπιν μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος έκδοσης του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ στον οποίο ανήκουν. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των κριτηρίων που μοριοδοτούνται, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται με την υπουργική απόφαση. Για τη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο-μητρώο του ΑΣΕΠ (άρθρο 11 του νόμου Κατρούγκαλου).
  Η κατηγορία αυτών των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη σε διαφορετική κατηγορία / κλάδο / ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση αναπλήρωση όσων αρχικά διορίστηκαν.
  Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ. Στη ρύθμιση αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση αναπλήρωση όσων αρχικά διορίσθηκαν, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009.
  Επιτυχόντες οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη, καθώς και οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016.
  Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις από αυτούς τους επιτυχόντες, καταλαμβάνονται από επιτυχόντες του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ με την υπ’ άριθμ. 8/1997 προκήρυξή του (ΦΕΚ 45 της 3.11.1997). Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται με συμπληρωματική πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία όσοι έχουν διορισθεί στο Δημόσιο ως δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  Κριτήρια μοριοδότησης για τους αδιόριστους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ

  Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις που προκηρύσσονται, κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τα κριτήρια του Ν. 2190/1994, αλλά και του ειδικού κριτηρίου του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ, στον οποίο ανήκουν ή της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων.
  Στη νέα υπουργική απόφαση ορίζεται ότι, πέρα από τη βαθμολογία που προκύπτει από τα κριτήρια του Ν.2190/1994, συνυπολογίζεται το ειδικό κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πίνακα επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ. Τα 600 μόρια καθορίστηκαν ως μέγιστο όριο για το ειδικό κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ, στον οποίο ανήκουν ή της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων.
  Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος.
  Όσον αφορά τα μόρια για το ειδικό κριτήριο αυτά, καθορίστηκαν ως εξής:
  * 600 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 έως 31.12.2009
  * 500 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2010 έως 31.12.2010
  * 400 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2011 έως 31.12.2011
  * 300 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2012 έως 31.12.2012
  * 200 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2013 έως 31.12.2013
  * 100 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2014 έως 31.12.2014
  Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας
  Μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ στον οποίο ανήκει. Αν συμπίπτουν και αυτές οι μονάδες, προηγείται αυτός που έχει περισσότερους μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία. Ορίζεται ότι άνεργος θεωρείται ο υποψήφιος που έχει 4 τουλάχιστον πλήρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία. Λογίζεται επίσης ως χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του OAΕΔ από υποψηφίους που ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα.
  Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του τίτλου σπουδών, και ούτω καθεξής.
  Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
  Κοινωνία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Γύρω από 10 τραπέζια… Το γλυπτό της Yinka Snonibare παριστάνει ένα μικρό κορίτσι το οποίο έχει φτερά στους ώμους. Ενα έργο τέχνης με... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk