• Αναζήτηση

Επέκταση πέντε μηνών στη διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων

Την επέκταση της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι την 31η Μαΐου 2015 προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελης και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυρ. Μητσοτάκης. Με αυτήν προβλέπεται συγκεκριμένα η παραμονή σε διαθεσιμότητα έως την 31.5.2015 υπαλλήλων για τους οποίους ο χρόνος διαθεσιμότητας έληξε μέχρι τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Την επέκταση της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι την 31η Μαΐου 2015 προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελης και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυρ. Μητσοτάκης. Με αυτήν προβλέπεται συγκεκριμένα η παραμονή σε διαθεσιμότητα έως την 31.5.2015 υπαλλήλων για τους οποίους ο χρόνος διαθεσιμότητας έληξε μέχρι τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Επίσης προβλέπεται ότι το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που δεν υπέβαλλαν αίτηση μετάταξης/μεταφοράς κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, παρατείνεται μέχρι την 31.3.2015.

Προβλέπεται δε ότι σε περίπτωση που σε φορείς που εκδίδουν για πρώτη φορά κανονιστικές διοικητικές πράξεις με βάση της διατάξεις για τους νέους Οργανισμούς ή κατόπιν αξιολόγησης των δομών αυτών, λαμβάνει χώρα λόγω μετάταξης/μεταφοράς ή μετάθεσης υπαλλήλων τους με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που οι υπάλληλοι αυτοί κατέχουν, μείωση των προβλεπόμενων για τη λειτουργία τους οργανικών θέσεων προσωπικού, παρέχεται η δυνατότητα επανασύστασης με κοινή υπουργική απόφαση των θέσεων αυτών, στην ίδια κατηγορία εκπαίδευσης/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο/ειδικότητα και με την ίδια σχέση εργασίας.

Ακόμη, παρατείνονται έως την 30ή Ιουνίου 2015 (λήγουν την 31.12.2014) οι προθεσμίες για την διαδικασία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Επιπλέον, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την χορήγηση σε ελεγκτικούς και ασφαλιστικούς φορείς προς υποβοήθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δεδομένων των απογεγραμμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ κλπ.

Η τροπολογία προβλέπει και ότι απαιτείται η σύμπραξη του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για το μέγιστο αριθμό ετησίως προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ι.δ.οχ. και έργου από τους ΟΤΑ.

Περισσότερο αναλυτικά:

  • παραμένουν έως την 31.5.2015 σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι για τους οποίους έληξε ο χρόνος διαθεσιμότητας τους. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αφορά και τους δημοτικούς αστυνομικούς, αλλά και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
  • θα χορηγούνται σε ελεγκτικούς και ασφαλιστικούς φορείς δεδομένα απογεγραμμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ, ΟΤΑ.
  • παρατείνονται έως τις 30.6.2015 οι προθεσμίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι προθεσμία έληγε στις 31.12.2014.
  • προβλέπει την δυνατότητα ανταλλαγής τακτικών υπαλλήλων με υπαλλήλους της Ε.Ε. ή άλλων χωρών στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης.
  • συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις για τον διορισμό διακριθέντων αθλητών και προσωπικού που διορίζεται βάσει ειδικών-ευεργετικών διατάξεων. Επίσης αθλητές διορισμένοι στα Σώματα Ασφαλείας ή στον Δημόσιο Τομέα θα αποσπώνται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
  • αποδοχές που καταβλήθηκαν σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των οποίων η επιλογή ακυρώθηκε για τυπικό λόγο με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη βεβαιωθεί και καταλογισθεί, οι σχετικές πράξεις παύουν να ισχύουν.
  • απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων για το μέγιστο αριθμό ετησίως προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και έργου στους ΟΤΑ.
  • οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί εντός του 2014, ισχύουν, υπό προϋποθέσεις, από τη ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα.
Πολιτική
Σίβυλλα
Helios Kiosk