• Αναζήτηση
 • Euromedica: Ωθηση στα μεγέθη της έδωσαν οι Λίβυοι ασθενείς

  Οι νέες συμβάσεις με το υπουργείο Υγείας της Λιβύης για την υποδοχή ασθενών στις μονάδες της Euromedica, συνέβαλαν στη δραστική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εισηγμένης το πρώτο τρίμηνο του 2014 αν και η αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και η αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας παραμένει η βασική προτεραιότητα της διοίκησης.

  Οι νέες συμβάσεις με το υπουργείο Υγείας της Λιβύης για την υποδοχή ασθενών στις μονάδες της Euromedica, συνέβαλαν στη δραστική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εισηγμένης το πρώτο τρίμηνο του 2014 αν και η αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και η αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας παραμένει η βασική προτεραιότητα της διοίκησης.
  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (προ της επίδρασης για clawback & rebate) διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 55,86 εκατ. ευρώ έναντι 43,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 28%. Τα κέρδη ebitda πριν από τις προβλέψεις για clawback & rebate ανήλθαν στα 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013. Αν ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις τα ebitda διαμορφώνονται στα 9,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,4 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013. Μόνο από τους Λίβυους ασθενείς, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το εξεταζόμενο διάστημα προσέγγισε τα 13 εκατ. ευρώ.
  Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, οι υψηλές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31.03.2014, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο επιδεινούμενο πρόβλημα ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων και στον περιορισμό της ζήτησης των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας τα τελευταία έτη.
  Η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο της εταιρείας και στην ανακατάταξη αυτών σε μακροπρόθεσμα. Στις 31/3/2014 ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα 365,5 εκατ. ευρώ (53,7 μακροπρόθεσμος και 311,8 βραχυπρόθεσμος) και τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά 44 εκατ. ευρώ.
  «Ηδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας και του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει επιτευχθεί η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού θυγατρικών εταιρειών με παράλληλη αύξηση των χρηματοδοτικών ορίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
  Επίσης, θα συνεχισθούν οι προσπάθειες για την εξεύρεση επενδυτών που θα συμμετάσχουν σε αύξηση κεφαλαίου ενώ εξετάζεται και η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που θα υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις.
  Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως καθορίστηκε ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (rebate & clawback), με αναδρομική εφαρμογή από την 1/1/2013 «καθιστώντας την δυνατότητα διοικητικής και οικονομικής προσαρμογής των παρόχων εξαιρετικά δυσχερή».
  Για το εν λόγω θέμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρόχων και των αρμόδιων υπουργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Βάσει αυτών των συζητήσεων καθώς και των δεσμεύσεων των αρμοδίων υπουργών η διοίκηση της εταιρείας αναμένει εντός της τρέχουσας χρήσεως «την ενδεχόμενη αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων η οποία δύναται να επιφέρει θετική διαφοροποίηση των συνημμένων οικονομικών αποτελεσμάτων».
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk