• Αναζήτηση

Προθεσμία ως το τέλος Απριλίου για την απογραφή των ΝΠΙΔ

Επανέρχεται η κυβερνητική προειδοποίηση για κυρώσεις, μεταξύ των οποίων διακοπή μισθοδοσίας, σε όσους φορείς δεν έχουν κάνει ως την 30ή Απριλίου 2014 τις απαραίτητες ενέργειες για την απογραφή τους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Επανέρχεται η κυβερνητική προειδοποίηση για κυρώσεις, μεταξύ των οποίων διακοπή μισθοδοσίας, σε όσους φορείς δεν έχουν κάνει ως την 30ή Απριλίου 2014 τις απαραίτητες ενέργειες για την απογραφή τους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου. Η «απειλή» κατευθύνεται προς τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που υπάγονται στα υπουργεία, περιλαμβανομένων πάσης φύσεως επιχειρήσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Με έγγραφό του προς όλα τα υπουργεία ο γενικός γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρης Στεφάνου επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της απογραφής των ΝΠΙΔ -ώστε στη συνέχεια αυτά να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής- επιτάσσεται «στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας». Υπογραμμίζει μάλιστα ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής των ΝΠΙΔ είναι η 30ή Απριλίου 2014 και «η αδυναμία τήρησης αυτής της προθεσμίας αποτελεί παράβαση της εν λόγω υποχρέωσης».
Ήδη με νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν τεθεί αυστηρές κυρώσεις για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που παρεκκλίνουν από την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από την ένταξη στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ).
Για όσους φορείς δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την απογραφή τους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου ως την 30ή Απριλίου οι κυρώσεις προκύπτουν με βάση την τροποποίηση ισχύουσας διάταξης, όπως διατυπώθηκε στο πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο (Ν.4254/2014 -ΦΕΚ 85/τ.Α’).
Έχει ορισθεί ότι:
1. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, καθώς και για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω κυρώσεων, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπως σημειώνεται στο έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι για όσους φορείς δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την απογραφή τους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου έως την 30ή Απριλίου, προβλέπονται οι ανωτέρω κυρώσεις».
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής θεωρείται η ημερομηνία πιστοποίησης του υπεύθυνου προσωπικού του φορέα.
Η κυβέρνηση έχει πλέον δημιουργήσει νομοθετικό κλοιό γύρω από τα Νομικά Πρόσωπα ώστε να προχωρήσει η καταγραφή του εργασιακού προφίλ των εργαζομένων τους, τόσο στο πλαίσιο της κινητικότητας -μετατάξεις, μεταφορές, διαθεσιμότητα, απολύσεις- όσο και της διαμόρφωσης νέου μισθολογικού καθεστώτος στο δημόσιο.
Στο στόχαστρο έχουν τεθεί Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και επιχειρήσεις που εποπτεύουν υπουργεία (εκτός των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) καθώς και ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Δείτε επίσης
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk