Με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών θα συνδέεται στο μέλλον η αξιολόγησή τους καθώς εάν χαρακτηριστούν «ελλιπείς» δεν θα προάγονται.

Αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το οποίο καταθέτει σύντομα σε διαβούλευση από το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα «η τελική βαθμολογία και ο συνολικός ποιοτικός χαρακτηρισμός κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, θα προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου δια του αριθμού των κριτηρίων. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτηρίου ανά κατηγορία χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς».

«Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπονται στην παρ 4 του άρθρου 8 του νόμου 4024/11» αναφέρεται στο ίδιο κείμενο.

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα διενεργείται από τους Σχολικούς Συμβούλους στην υπηρεσιακή Περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν. Εάν οι αξιολογούμενοι υπηρετούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε υπηρεσιακές περιφέρειες περισσότερων σχολικών Συμβούλων, θα αξιολογούνται από όλους τους κατά τόπο αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους. Η διοικητική αξιολόγησή τους από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ή εάν υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολεία, από τους διευθυντές όλων αυτών των σχολικών μονάδων.

Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα διενεργείται μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Μαρτίου κάθε έτους και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση θα διενεργείται μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία σε συνεχές συγκεκριμένο διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος).

Η διαδικασία που περιγράφεται στο προεδρικό διάταγμα είναι η εξής: ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός, θα συμπληρώνει και θα υποβάλλει έκθεση αυτοαξιολόγησης του το αργότερο εντός 5 ημερών πριν από την έναρξη της αξιολογικής περιόδου.

Οι αξιολογητές πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα προσκαλούν εγγράφως τους αξιολογούμενους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε συνάντηση συζήτησης.

Κριτήρια αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησής τους μεταξύ άλλων θα είναι το παιδαγωγικό κλίμα που διαμορφώνουν στη σχολική τάξη και η οργάνωσή της, η «αξιολόγηση» από μέρους των εκπαιδευτικών των δυνατοτήτων και του επιπέδου των μαθητών τους, οι διδακτικές ενέργειές τους, η συνολική προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία, οι τυπικές διοικητικές σχέσεις και ικανότητές τους, η επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς, τα τυπικά προσόντα τους και επιστημονική ανάπτυξη, επιστημονική κατάρτιση και η ανάπτυξή τους επαγγελματικά.

Σε αξιολόγηση θα τίθενται όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης, περιφερειακοί διευθυντές, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τα στάδια προγραμματισμού και προετοιμασίας της παρακολούθησης διδασκαλιών, παρακολούθηση δύο τουλάχιστον, διδασκαλιών και μετα-αξιολογικής συζήτησης.

Όπως είναι φυσικό, οι αξιολογούμενοι θα δικαιούνται να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον δευτεροβάθμιων οργάνων αξιολογικής κρίσης.

Για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς θα συντάσσονται κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας δύο εκθέσεις διοικητικής και δύο εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Κατά τα άλλα για τους δοκίμους εφαρμόζεται ό,τι και για τους άλλους εκπαιδευτικούς.

Και οι εκπαιδευτικοί όμως θα μπορούν να αξιολογούν τους προϊσταμένους αξιολογητές τους. Η αξιολόγηση αυτή θα είναι έγγραφη, επώνυμη και προαιρετική και θα υποβάλλεται στον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή που υπόκειται στην αξιολόγηση των υφισταμένων του. Ο αποδέκτης της αξιολόγησης των υφισταμένων θα εκτιμά και χρησιμοποιεί κατά την κρίση του τις αξιολογήσεις.