Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η τράπεζα Alpha. Ειδικότερα, η έκδοση και μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως διάθεση προς το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος ομολογιών ύψους έως 2 δισ. ευρώ θα συζητηθεί στις 21 Ιανουαρίου 2013, όπου ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,

1. Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διά ιδιωτικής τοποθετήσεως διάθεση προς το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος, κατ’ εφαρμογή (μεταξύ άλλων) του ν. 3864/2010 και της Π.Υ.Σ. 38/2012, μη εξασφαλισμένων, αορίστου διαρκείας και μειωμένης κατατάξεως, ομολογιών συνολικού ποσού κεφαλαίου έως ευρώ 2.000 εκατ., καταβλητέου υπό του Ταμείου διά εισφοράς εις είδος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος αυτού, υπό αίρεση μετατρεψίμων δε σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης και υπό της τελευταίας εξαγορασίμων.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την κατάρτιση συμφωνιών επί των ειδικότερων όρων του υπόψη ομολογιακού δανείου, ως και για την διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών αυτού.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει πρώτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση την 26 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση την 31 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη.