Τα οκτώ «κλειδιά» των μετεγγραφών

Περίοδος μετεγγραφών ξεκινάει σύντομα στα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Χιλιάδες εισακτέοι ή και φοιτητές ενδιαμέσων εξαμήνων οι οποίοι διαθέτουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος επιδιώκουν κάθε χρόνο μετεγγραφή σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Ολοι οι ενδιαφερόμενοι, όμως, θα πρέπει να ξέρουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν τη μετεγγραφή τους. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή κ. Χρ. Κάτσικα, οκτώ είναι τα κρίσιμα σημεία για τις μετεγγραφές: Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες μετεγγραφομένων πρέπει να υποβάλλονται από την 1η ως τις 15 Νοεμβρίου.

Τα οκτώ «κλειδιά» των μετεγγραφών | tovima.gr

Περίοδος μετεγγραφών ξεκινάει σύντομα στα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Χιλιάδες εισακτέοι ή και φοιτητές ενδιαμέσων εξαμήνων οι οποίοι διαθέτουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος επιδιώκουν κάθε χρόνο μετεγγραφή σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Ολοι οι ενδιαφερόμενοι, όμως, θα πρέπει να ξέρουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν τη μετεγγραφή τους. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή κ. Χρ. Κάτσικα, οκτώ είναι τα κρίσιμα σημεία για τις μετεγγραφές:

Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες μετεγγραφομένων πρέπει να υποβάλλονται από την 1η ως τις 15 Νοεμβρίου. Κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά των σπουδαστών ΤΕΙ οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο και αιτούνται μετεγγραφής για μη οικονομικούς λόγους. Σημειωτέον ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο τμήμα εισαγωγής.

Για τους σπουδαστές ΤΕΙ οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο και αιτούνται μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται από την 1η ως τις 15 Απριλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι αιτήσεις των μετεγγραφών εξετάζονται το αργότερο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών. Οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή ή σπουδαστή που υποβάλλεται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο τμήμα υποδοχής και η οποία συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων η οποία υπογράφεται από τον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή. Σε περίπτωση που η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επιβάλλεται να βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων από αρμόδιο όργανο.

Ειδικά για τους αθλητές, προωθείται τροποποίηση της ισχύουσας υπουργικής απόφασης η οποία θα ισχύει άμεσα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της γενικής συνέλευσης του τμήματος υποδοχής και ο υπεύθυνος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του τμήματος υποδοχής.

Οι φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.

Λόγω της απαγόρευσης των μετεγγραφών εξωτερικού, φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται σε τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχα τμήματα ή σχολές πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της χώρας.

Πάντως προωθείται προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων και Εσπερινών Λυκείων θα έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.

Οπως αναφέρουν οι σχετικοί νόμοι του υπουργείου Παιδείας:

Οι μετεγγραφές φοιτητών πανεπιστημίων και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού επιτρέπονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

1) Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων.

2) Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.

3) Τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4) Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ.

5) Φοιτητές και σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την εγγραφή τους καθ΄ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τον λόγο αυτόν.

Οι μετεγγραφές για λόγους οικονομικούς δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής. Ειδικά για τα ιδρύματα του λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφών αυτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 5%. Υπέρβαση του ποσοστού μετεγγραφής δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν έναν τουλάχιστον αδελφό ή αδελφή που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα το οποίο βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος του ποσού των 5.000 ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις» νοούνται οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο γ΄ εξάμηνο σπουδών, που έχουν επιτύχει στο τμήμα προέλευσης σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ. Αν υπάρχει ίσος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο τμήμα προέλευσης. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη γενική συνέλευση του τμήματος υποδοχής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk