Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οδηγείται πάλι η Ελλάδα, αυτή τη φορά για τους χειρισμούς που έχουν γίνει την περίοδο 2003-2008 σχετικά με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στο υπουργείο Οικονομίας προθεσμία ενός μηνός να της εξηγήσει γιατί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν από την ΤVΧ Ηellas στο ελληνικό Δημόσιο αντί 11 εκατ. ευρώ και γιατί το ελληνικό Δημόσιο την ίδια ημέρα τα πούλησε μαζί με άλλα 70 περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός στην ίδια τιμή των 11 εκατ. ευρώ. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο ερώτημα: Γιατί η τιμή πώλησης στην Ελληνικός Χρυσός έγινε αντί τιμήματος 11 εκατ. ευρώ, ενώ έξι μήνες αργότερα η αγοραία αξία των στοιχείων ενεργητικού των Μεταλλείων ήταν 408 εκατ. ευρώ, δηλαδή 37(!) φορές παραπάνω; Επίσης, γιατί έγινε μεταβίβαση των Μεταλλείων στην αγοράστρια εταιρεία χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, όπως προβλέπεται για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις;

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί εξηγήσεις από το υπουργείο Οικονομίας γιατί κατά τη μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας προβλεπόταν απαλλαγή της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός από την υποχρέωση καταβολής του φόρου μεταβίβασης ή οιουδήποτε άλλου φόρου, αλλά και ποιος αποφάσισε ότι η αγοράστρια εταιρεία θα καταβάλει μειωμένες δαπάνες για τις αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήλεγξε αν όλα τα ανωτέρω είναι παράνομα, ενώ έχει καταλήξει ότι πρόκειται για παράνομη κρατική ενίσχυση αφού με την πρακτική που ακολουθήθηκε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων ή ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρά το γεγονός ότι «εξόφθαλμα» η διαδικασία που τηρήθηκε και το τίμημα για τη μεταβίβαση των Μεταλλείων έγινε παράτυπα και παράνομα και θα έπρεπε να αναμένεται η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το υπουργείο Οικονομίας δεν περίμενε την εξέλιξη αυτή. Και αυτό διότι η υπόθεση δεν είναι καινούργια· ξεκινά από τον Δεκέμβριο του 2003, οπότε έγινε η αγορά και πώληση των Μεταλλείων από το Δημόσιο στην Ελληνικός Χρυσός και συνεχίστηκε το 2004 (έξι μήνες μετά), όταν τα Μεταλλεία εκτιμήθηκαν 408 εκατ. ευρώ. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Το 2007, τρία έτη μετά την πώληση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην Ελληνικός Χρυσός, η μέτοχος εταιρεία, η Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ ΑΕ, αντάλλαξε το 30% των μετοχών της Ελληνικός Χρυσός με μετοχές της Εuropean Goldfilds και μετρητά συνολικής αξίας 132 εκατ. ευρώ, γεγονός που ανέβασε την αξία των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων σε 440 εκατ. ευρώ.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας αξίας και μάλιστα χωρίς δημόσιο διαγωνισμό και χωρίς την εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή πριν από την πώληση, συνιστά σοβαρή παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, έπειτα από προηγούμενη όχληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβιβάστηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Νοεμβρίου 2007 η απάντηση στις αιτιάσεις του θεσμικού οργάνου της ΕΕ. Η απάντηση δεν ικανοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες της διαβιβάστηκαν από το υπουργείο Οικονομίας τον Ιούνιο του 2008. Αλλά και μετά τις απαντήσεις αυτές της ελληνικής πλευράς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε τον Ιούλιο του 2008 διότι υποστήριξε ότι δεν ήταν ικανοποιητικές. Ζητήθηκαν εκ νέου διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπουργείο Οικονομίας απάντησε ξανά (εν μέρει σύμφωνα με τη διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) με δύο επιστολές, την 1η Αυγούστου 2008 και την 27η Νοεμβρίου 2008.

Πάλι όμως οι απαντήσεις της ελληνικής πλευράς δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τέλος, από το υπουργείο Οικονομίας αναφέρεται ότι τη βασική, αρχική, ευθύνη για τους χειρισμούς τη φέρει πρώην υφυπουργός, ενώ για τους μετέπειτα χειρισμούς (από το 2006) ευθύνονται αρκετοί.