Ενώ το διεθνές περιβάλλον εμφανίζεται δυσοίωνο, η ελληνική οικονομία είναι από τις λίγες που έχει αφήσει πίσω της τη μεγάλη κρίση, ενώ σε εταιρικό επίπεδο παρατηρείται  σημαντική διαρθρωτική βελτίωση στη λειτουργική κερδοφορία και στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα των εισηγμένων επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, ενώ ικανό σινιάλο προς την αναγκαία προσέλκυση ξένων επενδυτών μπορεί να αποτελέσει και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εγχώριων επενδυτών, μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν το εγχώριο χρηματιστηριακό τοπίο του 201, οι οποίες αφορούν κυρίως στα εξής:

• Σε ρυθμιστικό επίπεδο, το 2019 θα χαρακτηριστεί από τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου για τις ανώνυμες επιχειρήσεις και την ενσωμάτωση του CSDR. Ο πρώτος διαμορφώνει σημαντικές ευχέρειες στο ελληνικό εταιρικό περιβάλλον και ο CSDR εισάγει τον ανταγωνισμό στην αγορά των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων της ΕΕ και προκαλεί ουσιώδεις αλλαγές στις διαδικασίες τήρησης των μετοχολογίων στην Ελλάδα.

• Η αναβάθμιση της αξίας της εταιρικής διακυβέρνησης ως προς τον καθοριστικό της ρόλο στην αποτίμηση της επιχείρησης. Στην ίδια λογική επεκτείνεται το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού διεθνώς ως προς την υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις βέλτιστων πρακτικών σε δραστηριότητες ESG (Environmental, Social, Governance). Η κοινή πρωτοβουλία ΣΕΒ, ΕΕΤ, ΕΧΑΕ για το Εθνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης αποσκοπεί να διευκολύνει στην κατεύθυνση αυτή την ελληνική επιχειρηματικότητα.

• Η κινητικότητα της παγκόσμιας ρευστότητας λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας δημιουργεί ευκαιρίες για εναλλακτικούς προορισμούς. Σε επίπεδο παγκοσμιοποιημένης αγοράς, η μείζων πρόκληση για τις ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις είναι η διαμόρφωση δομημένων – με τους όρους της διεθνούς κεφαλαιαγοράς – επενδυτικών προτάσεων. Η μαζικότητα μιας τέτοιας προσέγγισης καθορίζει το μέλλον για την οικονομία της χώρας. Το διεθνοποιημένο από χρόνια δίκτυο του ελληνικού χρηματιστηρίου έχει αποδείξει σε κάθε δυσκολία ότι μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις σχετικές κεφαλαιακές προκλήσεις.

• H αναγνώριση των μεγάλων ανατροπών που επιφέρει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και το επενδυτικό ενδιαφέρον προς τις startups ως υποκατάστατο των παραδοσιακών R&D δραστηριοτήτων. Η τάση αυτή επιβάλλει και στην Ελλάδα να δημιουργηθούν επενδυτικά σχήματα υποστήριξης της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Ενα από αυτά διαμορφώνεται με την κοινή πρωτοβουλία του Roots που φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δυναμική και την εμπειρία των σημαντικών επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τη διεθνή ακαδημαϊκή τεχνογνωσία για την ανάδειξη της νέας ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.

• Τέλος, η ταχύτητα με την οποία θα επιτευχθεί η προσαρμογή των επιχειρήσεων, καθώς μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση τα υγιή και αποδεκτά τους επίπεδα σε debt/equity έχουν διαμορφωθεί σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από το παρελθόν, οδηγώντας σε εποπτικούς περιορισμούς απομόχλευσης τις τράπεζες, θα κρίνει την προσαρμοστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ και πρόεδρος της διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.