Οι μουσικοί διαμαρτύρονται και λένετ τα «κάλαντα» στον υπουργό

ÌÝëç ôçò ÐÏÅ- ÏÔÁ ðáßæïõí ìïõóéêÜ üñãáíá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ðïñåßáò ìðñïóôÜ áðü ôç ÂïõëÞ, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2015. «Ðáñáëýåé» óÞìåñá ï äçìüóéïò êáé éäéùôéêüò ôïìÝáò ôçò ÷þñáò, ëüãù ôçò åéêïóéôåôñÜùñçò ãåíéêÞò áðåñãßáò ôùí ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ åíÜíôéá óôéò åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò óôï áóöáëéóôéêü, ôç öïñïëïãßá, ôá «êüêêéíá äÜíåéá», ê.á. Äçìüóéïé õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óå óõãêïéíùíßåò, óå ÄÅÊÏ, óå åöïñßåò, ãéáôñïß, äÜóêáëïé, öáñìáêïðïéïß, ôñáðåæéêïß õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç, äéêáóôéêïß õðÜëëçëïé, ìç÷áíéêïß êáé öýëáêåò ìïõóåßùí êáé áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí åßíáé ìåôáîý üóùí Ý÷ïõí äçëþóåé üôé èá ðÜñïõí ìÝñïò óôçí áðåñãßá. Óôçí ÁèÞíá, ïé ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ äéïñãÜíùóáí óõëëáëçôÞñéï óôçí ðëáôåßá Êëáõèìþíïò, åíþ óõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá Ïìïíïßáò ðñáãìáôïðïéåß ôï ÐÁÌÅ . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Επιμένουν αγωνιστικά οι μουσικοί οι οποίοι εκ  νέου  πλήττονται από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Έτσι, σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, δίνοντας συνέχεια στο αγωνιστικό τους παρόν,  καλούν στις 12:00 έξω από το υπουργείο εργασίας. Εκεί θα συγκεντρωθούν με τα όραγνά τους και θα πουν τα «κάλαντα» στον υπουργό.

Όπως διαμηνύσει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος : «Δεν μένουμε σε υποσχέσεις…. Μετά από τόσου μήνες απουσίας μέτρων στήριξης, είναι κοροϊδία η υπόσχεση για αποζημίωση για το Γενάρη και μάλιστα χωρίς να ξέρουμε πότε θα πιστωθούν χρήματα. Μια περίοδος που χιλιάδες συνάδελφοι έχουν άμεση ανάγκη. Απαιτούμε απαντήσεις σε όλα τα αιτήματά μας.

Σήμερα 31/12 στις 12:00 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) με τα όργανά μας να πούμε τα «κάλαντα» στον Υπουργό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πανελλήνιος Μουσικό Σύλλογος στις 10 Ιανουαρίου  διοργανώνει πανελλαδικό συλλαλητήριο κατά των μέτρων της αναχαίτισης του κορωνοϊού που απαγορεύει τη μουσική στους χώρους εστίασης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk