Συνεδριάζουν αύριο Δευτέρα οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ, οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν την έκθεση προόδου για τη δέσμη Fit for 55 και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τους φακέλους της δέσμης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

Το σχέδιο της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα η ΕΕ έθεσε στον εαυτό της τον δεσμευτικό στόχο να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Αυτό απαιτεί να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό, κατά τις επόμενες δεκαετίες, τα σημερινά επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ως ενδιάμεσο βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα, η ΕΕ αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, δεσμευόμενη να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

Η ΕΕ επεξεργάζεται την αναθεώρηση της νομοθεσίας της όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφορές με την αποκαλούμενη δέσμη «Fit for 55», ώστε να ευθυγραμμίσει το ισχύον δίκαιο με τις φιλοδοξίες για το 2030 και το 2050. Στη δέσμη περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά νέων προτάσεων.

Ειδικότερα η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει:

  • την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ της ΕΕ)
  • την αναθεώρηση των δεσμευτικών ετήσιων μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη (κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών)
  • την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF)
  • την αναθεώρηση των κανόνων για τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
  • τον κανονισμό για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα

Μπαταρίες και απόβλητα μπαταριών

Η Προεδρία θα υποβάλει στους υπουργούς έκθεση προόδου για την πορεία των συζητήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών.

Οι μπαταρίες αποτελούν βασικό στοιχείο της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Η πρόταση της Επιτροπής, που παρουσιάστηκε πριν από ένα έτος, αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των μπαταριών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή, τη χρήση, την ανακύκλωση και την απόρριψη.
Στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 2030

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2021.

Στη στρατηγική αυτή προτείνεται να καθοριστεί πλαίσιο συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση των εδαφών και προτείνεται δέσμη προαιρετικών και νομικά δεσμευτικών μέτρων. Στόχος της στρατηγικής είναι η αύξηση του εδαφικού άνθρακα στις γεωργικές εκτάσεις, η καταπολέμηση της απερήμωσης, η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, και η μέριμνα ώστε, έως το 2050, όλα τα εδαφικά οικοσυστήματα να βρίσκονται σε υγιή κατάσταση.

Άλλα θέματα

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών που συνδέεται με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και την πρότασή της για τις μεταφορές αποβλήτων. Η Επιτροπή θα ενημερώσει επίσης τους υπουργούς σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Η Προεδρία θα αναφερθεί σε πρόσφατα γεγονότα σχετικά με τον ρόλο των πόλεων στην πράσινη μετάβαση και τη μεταρρύθμιση του πλαισίου REACH.

Η Προεδρία και η Επιτροπή θα ενημερώσουν τους υπουργούς σχετικά με τις πρόσφατες διεθνείς συνόδους, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26) και του τμήματος υπουργικών εργασιών της διάσκεψης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα (COP15).

Η Αυστρία, υποστηριζόμενη από την Ουγγαρία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τη συντονισμένη δράση για τη ρύθμιση των φυτών που προκύπτουν από νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Η Ισπανία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με το τρίτο φόρουμ για τον καθαρό αέρα, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μαδρίτη.

Η Γαλλία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της προσεχούς Προεδρίας της.

Πηγή ot.gr