Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (‘Οθωνος 8, Τ.Κ. 10557), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 (στο εξής η Τράπεζα), στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεών της από χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 («Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»), μεταβίβασε την  19.11.2021 στην εταιρεία ειδικού σκοπού «KARTA II PLC», με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (c/o Wilmington Trust SP Services (London) Limited, Third Floor, 1 King’s Arms Yard, London EC2R 7AF, United Kingdom)) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 07715233 (στο εξής η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) τις απαιτήσεις της από τις συμβάσεις πιστωτικών καρτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της με αριθμό 636/22.11.2021 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, που έχει καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο 13 και με α.α. 126 (στο εξής οι Απαιτήσεις). Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα (υπό την ιδιότητά της αυτή, στο εξής ο Διαχειριστής), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρίσθηκε την  16.08.2011 στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 248/16.08.2011 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003) (στον τόμο 6, αρ. 56), σε συνδυασμό με την με αριθμό 176/12.05.2020 πράξη καταχώρησης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003) (στον τόμο 11 , αρ. 124).

Κατόπιν των ανωτέρω και επιπροσθέτως των ατομικών επιστολών που έχουν σταλεί σε πιστούχους/κατόχους των πιστωτικών καρτών, οι απαιτήσεις εκ των οποίων περιλαμβάνονται στις Απαιτήσεις, η Τράπεζα, ενεργώντας και υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής, και  η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: πιστούχοι/ κύριοι και πρόσθετοι κάτοχοι πιστωτικών καρτών, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, πληρεξούσιοι, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, κλπ) ότι συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (στο εξής τα Προσωπικά Δεδομένα) διαβιβάσθηκαν από την Τράπεζα στο Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων.

Αναφορικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της μεταβίβασης των Απαιτήσεων λόγω τιτλοποίησης σημειώνεται, συμπληρωματικά προς την ενημέρωση της Τράπεζας μέσω του Εντύπου Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena) ότι διαβιβάστηκαν μόνο τα αναγκαία Προσωπικά Δεδομένα προς το σκοπό της μεταβίβασης και διαχείρισης των Απαιτήσεων (ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, δεδομένα σχετικά με το ύψος, τυχόν εξασφαλίσεις, τους όρους των πιστώσεων από τις οποίες απορρέουν οι Απαιτήσεις κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της σύμβασης μεταβίβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ο Διαχειριστής, καθένας ενεργώντας αυτοτελώς, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον άλλο τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το Διαχειριστή μπορείτε να αντλείτε από το Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena ). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες αποδεκτών, όπως προκύπτει και από το ανωτέρω Έντυπο Ενημέρωσης, η Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ως διαχειριστής στο πλαίσιο τιτλοποίησης, στα οποία περιλαμβάνονται τα Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και διακριτικό τίτλο «doValue Greece» («doValue Greece», με έδρα στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000), στην οποία (doValue Greece) η Τράπεζα στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης έχει αναθέσει τη διαχείριση απαιτήσεων κατά οφειλετών με μία ή περισσότερες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή τελούν σε ρύθμιση.

Στο μέτρο και στο βαθμό που η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού προβαίνει σε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, αναλυτική ενημέρωση για την εν λόγω επεξεργασία μπορείτε να αντλείτε από το έντυπο «KARTA II PLC – Πολιτική Εμπιστευτικότητας» της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, που βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στη διεύθυνση https://www.eurobank.gr/el/gdpr-enimerosi-foreon-apaitiseon.

Μετά τη μεταβίβαση των Απαιτήσεων, τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με την παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων απευθυνόμενοι εγγράφως προς τον Τομέα Specialized Segments & Customer Excellence Retail Banking του Διαχειριστή, στη διεύθυνση Παπαστράτου 19, Τ.Κ. 18545 Πειραιάς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eurobank.gr.