Η εταιρεία ειδικού σκοπού  με την επωνυμία «MEXICO FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Fourth Floor, 3 George’s Dock, IFSC, Δουβλίνο 1) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 675767 (στο εξής η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών και άλλων δανείων της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (‘Οθωνος 8, Τ.Κ. 10557), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 (στο εξής η Τράπεζα), προέβη σε αναμεταβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 («Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»), προς την Τράπεζα, απαιτήσεων  από τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα των με αριθμό 638  / 23.11.2021   πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, που έχουν καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο 13  και με α.α.  128  (στο εξής οι Απαιτήσεις). Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Τράπεζα  στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (στο εξής ο Διαχειριστής), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο Διαχειριστής έχει την έδρα του στο Μοσχάτο Αττικής (Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, T.K. 18346) και είναι εταιρεία διαχείρισης του ν. 4354/2015, που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση 220/1/13.03.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 880/16.03.2017).

Κατόπιν των ανωτέρω και επιπροσθέτως των ατομικών επιστολών που έχουν σταλεί σε δανειολήπτες και εγγυητές των Απαιτήσεων, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η Τράπεζα, και ο Διαχειριστής ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/ συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (στο εξής τα Προσωπικά Δεδομένα) διαβιβάσθηκαν από τον Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, στην Τράπεζα προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων.

Ρητά διευκρινίζεται ότι μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η Τράπεζα η οποία καθορίζει  τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Τράπεζα μπορείτε να αντλείτε από το «Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Τράπεζας Eurobank A.E. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία» αυτής, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της στη διεύθυνση (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena ).

Μετά τη μεταβίβαση των Απαιτήσεων, τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019, σε σχέση με την παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων στον Τομέα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Retail Business Planning) και Customer Excellence Retail Banking της Τράπεζας, εγγράφως στη διεύθυνση Παπαστράτου 19, Πειραιάς, ΤΚ 18545, Αττική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eurobank.gr . Μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας, εγγράφως στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, Νέα  Ιωνία ΤΚ 14234, Αττική ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr .