Ηυστέρηση της Ελλάδας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη, την ενεργοποίηση και την αντιστοίχιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην κατάταξή της στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (European Skills Index) του CEDEFOP για το 2020.

Η τελευταία θέση που κατέχει η χώρα μας στον δείκτη της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τις ανάγκες τις οικονομίας (Skills Matching), φανερώνει μία σημαντικότατη δυσλειτουργία στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση με τεράστιο αντίκτυπο στην εθνική οικονομία.

Αυτή η αναντιστοιχία είναι μία πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα οι εθνικοί φορείς επιμόρφωσης και ειδικότερα τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ελληνικών ΑΕΙ προκειμένου να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τα Πανεπιστήμια μέσω των ΚΕΔΙΒΙΜ βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλών απαιτήσεων εκπαίδευσης από τους φορείς απασχόλησης. Και οφείλουν να ανταποκριθούν στους στόχους της χώρας, προχωρώντας με εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και άμεσες αναδιαρθρώσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των λειτουργιών διασύνδεσης με την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών, φορέων και οργανισμών μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης (reskilling και upskilling) είναι επιτακτική και το ΑΠΘ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη μεγάλη αυτή ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Τον τελευταίο χρόνο μάλιστα, μέσα από μια σειρά πολιτικών και δράσεων επιδιώξαμε να απλοποιήσουμε στο έπακρο τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων εντός του νομικού και θεσμικού πλαισίου, να δώσουμε κίνητρα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες του Κέντρου.

Ενδεικτική της ενεργοποίησής μας είναι η συνεργασία του ΑΠΘ με τον ΟΑΕΔ στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης ανέργων ή και εργαζομένων με τη χρηματοδότηση του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, 17 από τις 58 προτάσεις που κατατέθηκαν από την ακαδημαϊκή μας κοινότητα έχουν συμπεριληφθεί στην πρώτη επιλογή από τον ΟΑΕΔ και αναμένεται να υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Αντίστοιχη είναι η επιδίωξη του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ για συνεχή εξωστρέφεια και επιμόρφωση στελεχών επαγγελματικών φορέων και οργανισμών.

Η ποιοτική αναβάθμιση της διοικητικής δομής και λειτουργίας των ΚΕΔΙΒΙΜ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής τους και η άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων είναι τρεις βασικοί πυλώνες ανάπτυξης των μονάδων διά βίου εκπαίδευσης στα ΑΕΙ. Ωστόσο, η συστηματική διερεύνηση κάλυψης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης είναι αυτή που θα συμβάλει καθοριστικά στο κλείσιμο της «ψαλίδας» μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς. Για να μην είμαστε τελευταίοι…

Ο κ. Ευστράτιος Στυλιανίδης είναι αντιπρύτανης Ερευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ.