Τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει τις ψηφιακές του… πύλες το νέο «Εξοικονομώ», για να υποδεχθεί τις αιτήσεις των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 50.000 κατοικιών. Την περασμένη εβδομάδα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε τα κριτήρια για την υπαγωγή στο ανανεωμένο πρόγραμμα, καθώς και τον επανακαθορισμό των ποσοστών επιχορήγησης.

Πλέον, πολίτες και μηχανικοί αναμένουν τον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, ο οποίος όπως ανέφερε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας, θα τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» παρουσιάζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως και το «σώμα» των ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικίας, ώστε να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνονται στο  τελικό draft του Οδηγού, τα απαραίτητα «βήματα» είναι τα εξής:

1) Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.

2) Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης σε ακίνητο με πολεοδομικές αυθαιρεσίες,  η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο «τακτοποίησης» αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο «Εξοικονομώ». Μεταγενέστερη δήλωση για υπαγωγή σε νόμο  αυθαιρέτων, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των 7 τετραγωνικών μέτρων (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του 7 επί του πλήθους των  διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.

3) Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)  ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

4) Εάν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων  και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας  στα Ε9.

5) Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος μετά τις 31/12/2020 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

6) Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.

7) Κατάρτιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, από την οποία θα διασταυρώνονται τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Αφορά στην «αποτύπωση» της υφισταμένης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένηςιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και τον ορισμό εκπροσώπου, αλλά και για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων.

Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Δίχως εμπράγματες εξασφαλίσεις ο τραπεζικός δανεισμός  

Για όσους επιλέξουν δανεισμό και όχι ίδια κεφάλαια, για τις δαπάνες που δεν καλύπτει η επιδότηση, το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης θα ανέρχεται σε 4% και θα είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν θα επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου, το οποίο θα καλύπτεται από τους πόρους του προγράμματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προσχέδιο του Οδηγού, δεν θα είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση του δανείου. Κατ’ εξαίρεση, θα επιτρέπεται η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις οι πολίτες το επιθυμούν προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως νοικοκυρές και άνεργοι.

Η διάρκεια του δανείου θα είναι από τέσσερα έως και έξι έτη και η επιδότηση επιτοκίου θα αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου. Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου θα γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο.  Επίσης, προτείνεται να παρέχεται δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Ο Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος θα καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούμενο. Σε περίπτωση που ο πολίτης αδυνατεί να πληρώσει τη δόση κεφαλαίου, ο Φορέας θα καταβάλλει τους τόκους για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης. Εάν καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Φορέας δεν θα καταβάλλει πλέον τους τόκους στην τράπεζα, οι οποίοι θα  βαραίνουν τον ωφελούμενο.

Πηγή: ΟΤ