• Αναζήτηση
 • Αναστασιάδης – Ακιντζί συναντώνται το Φεβρουάριο

  Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου ο πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

  Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò êáé ï çãÝôçò ôçò ÔïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ãéá ôï Êõðñéáêü óôç Ãåíåýç ôçò Åëâåôßáò, ôçí ÔåôÜñôç 11 Éáíïõáñßïõ 2017. Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò êáé ï çãÝôçò ôçò ÔïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß ðáñáêÜèïíôáé óå äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá ôï Êõðñéáêü óôç Ãåíåýç ôçò Åëâåôßáò, õðü ôçí áéãßäá ôïõ åéäéêïý óõìâïýëïõ ôïõ ãã ôïõ ÏÇÅ, ¸óðåí 'Áúíôá, ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

  Ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, συμφώνησαν να συναντηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου.

  Όπως είπε ο κ. Προδρόμου ο πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

  Πολιτική
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Κι όλα μοιάζουν… παραμύθι Η λεπτεπίλεπτη μελαχρινή γυναίκα περπατάει με αργά, νωχελικά βήματα. Τα μαύρα πλούσια μαλλιά της μόλις που αγγίζουν το κόκκινο... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk