Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ‘Οθωνος, αριθ. 8, Τ.Κ.10557, Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000 (στο εξής η «Τράπεζα») προέβη στις 10/12/2018 στην πώληση και μεταβίβαση λόγω τιτλοποίησης (κατά τα άρ. 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις») προς την εταιρεία ειδικού σκοπού «ASTARTI Designated Activity Company», που έχει συσταθεί και εδρεύει στην Ιρλανδία, οδός George’s Dock, αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, με αριθμό καταχώρισης 635417 (στο εξής η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»), απαιτήσεών της από χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και δανείων προς μικρές επιχειρήσεις (στο εξής οι «Απαιτήσεις») και συγκεκριμένα από το χαρτοφυλάκιο των δανείων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της με αριθμό 307/10-12-2018 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν.3156/2003, που έχει καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο 10, αριθμός 3. Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα.

Εν όψει των ανωτέρω – και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (καθότι η Τράπεζα και η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού έχουν ούτως ή άλλως αποστείλει σχετική ατομική επιστολή στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με τις Απαιτήσεις ως οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές των Απαιτήσεων ή ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω προσώπων  και η Τράπεζα έχει ήδη ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω του «Εντύπου ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία») η Τράπεζα και η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως είναι, ενδεικτικά, οφειλέτες/συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι ή δικηγόροι των ανωτέρω, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη της Απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ή σχετίζονται με τις ως άνω Απαιτήσεις, διαβιβάσθηκαν λόγω πώλησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού συνεπεία της τιτλοποίησης και τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό διαχείρισής τους από την Τράπεζα.

Η Τράπεζα διαβίβασε προς την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η τελευταία, μέσω της Τράπεζας, ως διαχειρίστριας των Απαιτήσεων, επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία ενόψει του σκοπού της μεταβίβασης των Απαιτήσεων και της διαχείρισης αυτών, τα οποία μπορεί ενδεικτικά να είναι δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, δεδομένα σχετικά με το ύψος, τις εξασφαλίσεις,  τους όρους των δανείων από τις οποίες απορρέουν οι  Απαιτήσεις, εν γένει οικονομικά στοιχεία που έχει συλλέξει η Τράπεζα  στο πλαίσιο του δανείου κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά η Τράπεζα τα έχει συλλέξει από τους οφειλέτες/συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικούς ή καθολικούς διάδοχους των ανωτέρω,  ή  τα έχει συλλέξει η ίδια στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης  ή νόμιμα από διάφορες άλλες πηγές.

Ρητά διευκρινίζεται ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν.2844/2000, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της σύμβασης μεταβίβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών.

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας αυτών θεωρούνται τόσο η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού όσο και η Τράπεζα.

Τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για το σκοπό μεταβίβασης και διαχείρισης των Απαιτήσεων, προς την Τράπεζα, εγγράφως, στη Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου, 25ης Μαρτίου 15 και Τεώ, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eurobank.gr. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr, καθώς και να ανατρέξουν στο «Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία» της Τράπεζας το οποίο είναι διαρκώς αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.eurobank.gr) και παρέχεται σε έντυπη μορφή και στα καταστήματα της Τράπεζας στο μέτρο που η ενημέρωση που παρέχεται μέσω της παρούσας ανακοίνωσης είναι συμπληρωματική αυτού.