Την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων των εταιρειών «Attica Bank και «CORAL A.E.» αλλά και την επιβολή προστίμων αποφάσισε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα αποφάσισε:
•Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Attica Bank. ΑΤΕ» για τη δημόσια προσφορά μέχρι 659.902.228 νέων κοινών άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, που θα εκδοθούν με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των € 197.970.668,40, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σημειώνεται ότι, πριν την υλοποίηση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα έχει προηγηθεί συνένωση και μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), βάσει απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εκδότριας.
•Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «CORAL A.E.» για τη δημόσια προσφορά και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 90.000 νέων, κοινών, ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης και συνολικού ποσού έως € 90 εκατ.
•Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών 254.000 νέων, κοινών, ανώνυμων μετοχών οι οποίες προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ πιστωτών.
•Την επιβολή προστίμου ύψους € 100.000 στην εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» για παράβαση του άρθρου 8, παρ. 1, του νόμου 3606/2007, καθώς η εν λόγω εταιρία παρείχε την κύρια επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
•Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 46.000 σε τρία αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Συγκεκριμένα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους: € 17.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία VENUS FUND SPC, € 17.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία BARCLAYS BANK SA και € 11.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία MARIANNA CAPITAL MARKETS LLP.
•Την επιβολή προστίμου € 10.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία KADORA INVESTMENTS SA για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
•Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 15.000 στην τράπεζα ALPHA BANK, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, και 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6 του ν.3606/2007, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 της υπ’ αρ. 1/452/01.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
•Την επιβολή προστίμου € 6.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, ως καθολικής διαδόχου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
•Την επιβολή προστίμου σε τέσσερις εταιρίες για παράβαση των διατάξεων άρθρου 10 του ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», πρόστιμο ύψους € 4.000 στην εταιρία «MEDICON HELLAS ΑΕ», πρόστιμο ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε», και πρόστιμο ύψους € 3.000 στην εταιρία «QUALITY & RELIABILITY AEEE».
•Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στον κ. Βασίλειο Φουρλή, υπό την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002.
•Την επιβολή προστίμων ύψους € 1.000 στην εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» και € 1.000 στον κ. Ευάγγελο Γαλανάκο του Χρόνη, υπό την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ , της εταιρίας, για παράβαση της διάταξης της παρ.12 του άρθρου 76 του N.1969/1991, λόγω μη παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.