• Αναζήτηση
 • «Φρένο» στις διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  Έμφαση σε ζητήματα εμπορικών πρακτικών, τιμολόγησης, αλλά και δικαιωμάτων για επανορθώσεις ή αποζημιώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής ποιότητας σύνδεσης και της ονομαστικής που αναφέρεται στο συμβόλαιο δίνει το σχέδιο μέτρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) που τέθηκε σε διαβούλευση.

  Έμφαση σε ζητήματα εμπορικών πρακτικών, τιμολόγησης, αλλά και δικαιωμάτων για επανορθώσεις ή αποζημιώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής ποιότητας σύνδεσης και της ονομαστικής που αναφέρεται στο συμβόλαιο δίνει το σχέδιο μέτρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) που τέθηκε σε διαβούλευση. Πρόκειται για το σχέδιο απόφασης για την εξειδίκευση θεμάτων του Κανονισμού 2015/2120 «για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
  Το σχέδιο απόφασης της ΕΕΤΤ ετέθη σε δημόσια διαβούλευση από εχθές, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου έως τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017. Ο εν λόγω Κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων για τη διασφάλιση της ισότιμης και μη διακριτικής διαχείρισης της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και των σχετικών δικαιωμάτων των τελικών χρηστών. Στόχος είναι η διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του διαδικτυακού οικοσυστήματος ως κινητήριος δύναμη της καινοτομίας.
  Προς την επίτευξη αυτών των στόχων, εμπορικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους δεν θα πρέπει να περιορίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών. Επομένως, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να παρεμβαίνουν κατά συμφωνιών ή εμπορικών πρακτικών οι οποίες, λόγω της κλίμακάς τους, υπονομεύουν την ουσία των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών.
  Χαρακτηριστικά προβλέπεται ότι οι διαφημιζόμενες τιμές ταχυτήτων ή άλλων παραμέτρων ποιότητας δεν μπορεί να είναι υψηλότερες από τις μέγιστες που μπορεί να επιτύχει το δίκτυο στις βέλτιστες συνθήκες σύνδεσης, δηλαδή μικρή απόσταση από το αστικό κέντρο ή την καμπίνα, χαμηλή συμφόρηση, καλή ποιότητα βρόχου σε σταθερά δίκτυα, υψηλή στάθμη σήματος σε κινητά δίκτυα.
  Ειδικότερα, εφόσον η ταχύτητα πρόσβασης διαφημίζεται από τον πάροχο, τότε θα πρέπει να αναφέρονται μεταξύ άλλων για συνδρομητές σταθερών δικτύων η ελάχιστη, μέγιστη, συνήθως διαθέσιμη και διαφημιζόμενη ταχύτητα, ξεχωριστά στη ροή ανόδου και στη ροή καθόδου. Αντίστοιχα, για συνδρομητές κινητών δικτύων θα πρέπει να αναφέρονται η μέγιστη και διαφημιζόμενη ταχύτητα των εμπορικών προϊόντων της υπηρεσίας που αναφέρονται στους όρους παροχής/χρήσης, ξεχωριστά στη ροή ανόδου και στη ροή καθόδου.
  Σημειώνεται ότι η απαίτηση για παροχή στο συμβόλαιο πληροφοριών σχετικά με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που στις προωθητικές του ενέργειες ο πάροχος αναφέρει συγκεκριμένη/ες ταχύτητα/ες. Παράλληλα, οι πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση, μέσω της ιστοσελίδας τους, σε διαθέσιμες εφαρμογές μέσω των οποίων μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τις ταχύτητες του συμβολαίου τους.
  Παράλληλα, το σχέδιο μέτρων προβλέπει το δικαίωμα των καταναλωτών σε επανορθώσεις ή αποζημιώσεις, εφόσον η ποιότητα των υπηρεσιών που τελικά λαμβάνουν αποκλίνει συνεχώς ή επαναλαμβανόμενα από τους όρους του συμβολαίου τους. Αυτές μάλιστα οι αποζημιώσεις θα πρέπει να προβλέπονται στη συμφωνία με τον πάροχο. Τέτοια παραδείγματα είναι η έκπτωση στο λογαριασμό, η δυνατότητα για διακοπή συμβολαίου χωρίς χρέωση, η χρηματική αποζημίωση ανάλογη της ζημίας του συνδρομητή ή συνδυασμός αυτών.
  Όπως προβλέπεται, βάσει του Κανονισμού, σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, είτε είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, αζημίως. Στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά στην καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, όπως αυτές ίσχυαν κατά την τελευταία συναφθείσα μεταξύ τους σύμβαση ορισμένου χρόνου.
  Εκτός των παραπάνω, στο σχέδιο μέτρων της ΕΕΤΤ εξειδικεύονται θέματα σχετικά με τη διακριτική τιμολόγηση περιεχομένου από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ανάμεσα σε αυτά, ορίζεται ότι δεν επιτρέπονται «προσφορές μειωμένης συνδεσιμότητας», δηλαδή προσφορές που δεν επιτρέπουν πρόσβαση γενικά στο διαδίκτυο, παρά μόνο σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή αντίθετα δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο, εφαρμογές και υπηρεσίες.

  Εξαιρούνται όμως υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ειδικά πρωτόκολλα για επικοινωνία, όπως υπηρεσίες e-book ή εφαρμογές για επικοινωνία μεταξύ μηχανημάτων (M2M/IoT). Επίσης, εξαιρούνται υπηρεσίες απαγόρευσης πρόσβασης ή φιλτραρίσματος περιεχομένου όπως υπηρεσίες γονικού ελέγχου ή προστασίας από κακόβουλα προγράμματα), εφόσον βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο (δηλαδή ο χρήστης μπορεί να τις ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει απευθείας όποτε θελήσει) και έχουν την ενεργητική συναίνεση (opt-in) του χρήστη.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk