Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων 53 εκατ. ευρώ το 2016

Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 53 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών ύψους 2,5 δισ. ευρώ το 2015 πέτυχε η Εθνική Τράπεζα το 2016.

Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 53 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών ύψους 2,5 δισ. ευρώ το 2015 πέτυχε η Εθνική Τράπεζα το 2016.
Κατά την περυσινή χρήση στην Ελλάδα, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2,5 δισ. ευρώ το 2015.
Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της σημαντικής μείωσης των προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίες το 2015 είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα λόγω των stress tests στα οποία συμμετείχαν οι ελληνικές τράπεζες.
Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι «σε ένα δύσκολο περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα κατόρθωσε να επιτύχει ισχυρά αποτελέσματα σε όλες τις βασικές δραστηριότητές της, περιορίζοντας τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, βελτιώνοντας τη ρευστότητά της, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια και επιστρέφοντας σε θετική κερδοφορία».
Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, σημείωσε πως «η ΕΤΕ διατήρησε ένα σημαντικό ρυθμό μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, περιορίζοντας τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά 2,8 δισ. ευρώ».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «το αποτέλεσμα αυτό ξεπερνά και τον επιμέρους στόχο για το 2016 κατά 0,5 δισ. ευρώ Κατά συνέπεια, η ΕΤΕ είναι η Τράπεζα με το χαμηλότερο δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα, το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις και την καλύτερη επίδοση όσον αφορά στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».
Αναφερόμενος στη ρευστότητα της τράπεζας, ο κ. Φραγκιαδάκης σημείωσε ότι «η ΕΤΕ εξάλειψε πλήρως την έκθεσή της σε εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που χρησιμοποιούνταν ως ενέχυρα για άντληση ρευστότητας από το μηχανισμό ELA, μειώνοντας την εξάρτησή της από τον ELA κατά 6 δισ. ευρώ, παρά την αποπληρωμή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) ύψους 2 δισ. στο τέλος της χρονιάς».
Και πρόσθεσε ότι «η εξάρτηση της Τράπεζας από το μηχανισμό ELA έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 6 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο καθιστά το στόχο της Τράπεζας για την πλήρη απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA εφικτό».
Όσον αφορά την κεφαλαιακή της επάρκεια, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας υποστήριξε ότι «η ΕΤΕ ενίσχυσε τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά της (CET1) κατά περίπου 750 μ.β. το 2016, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης των αποεπενδύσεων από τη Finansbank, την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και την NBGI Private Equity. Σαν συνέπεια, η Τράπεζα έλαβε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποπληρωμή κεφαλαίων ύψους €2 δισ. υπο μορφήν CoCos στο τέλος της χρονιάς. Η επιτυχής ολοκλήρωση των υπόλοιπων αποεπενδύσεων, είτε αυτές έχουν ήδη συμφωνηθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας περαιτέρω».
Αναφορικά με το 2017, ο κ. Φραγκιαδάκης υπογράμμισε ότι «το οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται. Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν την περαιτέρω αποκλιμάκωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους μας προς τον Ενιαίο Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ), τη σημαντική μείωση της έκθεσης στο μηχανισμό ELA, η οποία θα θέσει τις βάσεις για την πλήρη εξάλειψή της στις αρχές του 2018, την ενίσχυση των κεφαλαίων μας μέσω επιπλέον κεφαλαιακών ενεργειών, όπως ορίζει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, καθώς και τη διατήρηση των θετικών τάσεων στην εγχώρια οργανική κερδοφορία, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση των χορηγήσεων σε εγχώριες επιχειρήσεις».
Τα αποτελέσματα
o Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση το 2016 και διαμορφώθηκαν σε 818 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση του κόστους άντλησης ρευστότητας και την αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών.
o Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα ανήλθαν σε 1,592 εκατ. ευρώ (+1,2% σε ετήσια βάση), με τη μείωση του κόστους άντλησης ρευστότητας να αντισταθμίζει την αρνητική επίπτωση από την απομόχλευση των δανείων.
o Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 149 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικών εσόδων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του κόστους των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ.
o Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 991 εκατ. ευρώ (-3,7% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη μείωση τόσο των δαπανών προσωπικού (-3,4% σε ετήσια βάση) όσο και των γενικών και διοικητικών εξόδων (-5,6% σε ετήσια βάση). Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες σημαντικά μέσα στο 2017.
o Οι εγχώριες πρόβλεψες για επισφαλή δάνεια μειώθηκαν δραστικά σε 684 εκατ. ευρώ από 3,528 εκατ. ευρώ το 2015.
o Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA έχει μειωθεί κατά 11,8 δισ. ευρώ από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων έως σήμερα, ανερχόμενη σε μόλις 5,8 δισ. ευρώ.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 10,4 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2017 από 24,0 δισ. ευρώ το τέλος του Δ’ Τριμήνου 2015.
Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις μειώθηκε περαιτέρω σε 86% στην Ελλάδα, αντανακλώντας την αύξηση στις εγχώριες καταθέσεις κατά 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση το Δ’ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω εποχικότητας
Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,3% και σε 15,8% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα ενισχυθούν περαιτέρω από την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.
Νέο μέλος στο ΔΣ
Εξάλλου, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σε συνέχεια σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, τον ορισμό της κας Παναγιώτας Ιπλιξιάν ως νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ. της Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk