Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 590.950 ευρώ, σε δύο δήμους και άλλες δέκα ιδιωτικές μονάδες, υπέγραψε σήμερα, Πέμπτη, ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μωυσής Κουρουζίδης.
Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν στην κακή διαχείριση υγρών, στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, αποβλήτων συσσωρευτών, περιττωμάτων πτηνών, καύση νεκρών ζώων, χρήση φορμόλης σε ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.
Εκτός από τους δύο δήμους, μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα περιλαμβάνονται τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, μία βιομηχανία, μία μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, μία μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων –σιδήρων –μετάλλων – καλωδίων, ένα λατομείο αδρανών υλικών, ένα εκκοκκιστήριο, μία πτηνοτροφική μονάδα και μία ξενοδοχειακή μονάδα.
Κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2004 έως 31/12/2008 οι «Ράμπο» του περιβάλλοντος, είχαν πραγματοποιήσει αυτοψίες σε 971 περιπτώσεις και είχαν κάνει εισηγήσεις για πρόστιμα ύψους 19.657.204 ευρώ, τα οποία αφορούν 551 υποθέσεις.
Σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία ελέγχου, παράλληλα με την εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων οι φάκελοι των υποθέσεων αποστέλλονται στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης αποτελούν οι έλεγχοι στον Ασωπό. Σε περισσότερες από 200 επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και αυτοψίες, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εντόπισε τους ρυπαίνοντες και βοήθησε στη δρομολόγηση λύσεων.
Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σήμερα είναι:

1. Επιβολή προστίµου στον ∆ήµο Μεγάρων, για τον Χώρο Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Καµπία»
Παραβάσεις: Παραλαβή αποβλήτων βιοµηχανικής προέλευσης σε ΧΑΔΑ. Διατήρηση του ΧΑ∆Α εντός δασικής έκτασης παρά τις σχετικές αποφάσεις παύσης και σφράγισής του. Δεν έλαβε ούτε τα ελάχιστα µέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος και της ∆ηµόσιας Υγείας. Με απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου λάµβανε χρηµατικό αντίτιµο για τη χρήση του ΧΑ∆Α µε αποτέλεσµα τη ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος και τη δηµιουργία κινδύνων για τη ∆ηµόσια Υγεία. Ο ∆ήµος εκτελούσε εργασίες συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων χωρίς να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια.
Πρόστιµο: 394.000 ευρώ
2. Επιβολή προστίµου στην επιχείρηση «∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕΕ» για τη λειτουργία των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στις θέσεις Καλάµι, Πυρκάλι και Μπίστι του ∆ήµου Πόρου.
Παραβάσεις: Χρήση φορµόλης. Ανεξέλεγκτη διάθεση φορµόλης.
Πρόστιµο: 35.000 ευρώ
3. Επιβολή προστίµου στην επιχείρηση «∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕΕ» για τη λειτουργία του συσκευαστηρίου νωπών ιχθύων στη θέση Καµίνια Κοκκινιάς ∆ήµου Τροιζήνας.
Παράβαση: ∆ιοχέτευση υγρών αποβλήτων σε τάφρο οµβρίων
Πρόστιµο: 8.000 ευρώ
4. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΛΑΦΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», στη θέση «Βράχος Μασιώτη» ∆ήµου Καρύστου
Παραβάσεις: Υπέρβαση της ωφέλιµης επιφάνειας των πλωτών εγκαταστάσεων σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στην ΑΕΠΟ. Μη αδειοδοτηµένη περιβαλλοντικά ανάπτυξη και λειτουργία χερσαίων εγκαταστάσεων σε µισθωµένη δηµόσια δασική έκταση.
Πρόστιµο: 4.500 ευρώ
5. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕΒΕ», για τη λειτουργία του εργοστασίου κατασκευής ψευδοκοσµηµάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, στον Άγιο Στέφανο Αττικής
Παραβάσεις: Μη περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένες δραστηριότητες. Έλλειψη κατάλληλου συστήµατος εξαερισµού του χώρου της βιοµηχανίας. Μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση υγρών αποβλήτων. Μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Πρόστιµο: 30.000 ευρώ
6. Επιβολή προστίµου στη «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», για την λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων.
Παραβάσεις: Μη απολύµανση επεξεργασµένων αποβλήτων. Υπερβάσεις ορίου διάθεσης επεξεργασµένων αποβλήτων. Πληµµελής παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων.
Πρόστιµο: 5.900 ευρώ
7. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Ε.» για την λειτουργία µονάδας παραγωγής ασφαλτοµίγµατος που είναι εγκατεστημένη στη θέση «ΠΟΤΑΜΙ» του ∆ήµου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Παραβάσεις: Μη σύννοµη διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για µία εκ των δύο υφιστάµενων γεωτρήσεων.
Πρόστιµο: 27.500 ευρώ
8. Επιβολή προστίµου στην Εταιρεία «ΚΟΚΑΛΗΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ», για τη µονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων-σιδήρων-µετάλλων-καλωδίων που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου Κρήτης.
Παραβάσεις: ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (απόβλητα συσσωρευτών), χωρίς την απαιτούµενη άδεια.
Πρόστιµο: 7.650 ευρώ
9. Επιβολή προστίµου στον κ. Γεώργιο Μαλλίρη, για το λατοµείο αδρανών υλικών ιδιοκτησίας του, στη θέση «Κοκκινόβραχος» του Νοµού Μεσσηνίας.
Παραβάσεις: Μη τήρηση προβλεποµένων αναφορικά µε την εκµετάλλευση του λατοµικού χώρου. Έλλειψη οριοθέτησης και περίφραξης.
Πρόστιµο: 4.800 ευρώ
10. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΜΙΧΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» για τη λειτουργία του σπορελαιουργείου της στα Βασιλικά του Νοµού Βοιωτίας.
Παραβάσεις: Λειτουργία της µονάδας χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ. Πληµµελής επεξεργασία υγρών αποβλήτων –Ελλείψεις του συστήµατος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Μη παρακολούθηση ποιότητας αποδέκτη. Μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση στερεών –ελαιωδών αποβλήτων.
Πρόστιµο: 25.400 ευρώ
11. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «Α. ΦΑΚΛΑΡΗΣ-Θ. ΡΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για τη λειτουργία της Πτηνοτροφικής µονάδας Αυγοπαραγωγής που βρίσκεται στην περιοχή «Φίχτια» του ∆ήµου Μυκηναΐων του Νοµού Αργολίδας.
Παραβάσεις: Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. Μη σύννοµη διαχείριση περιττωµάτων των πτηνών. Καύση νεκρών ζώων
Πρόστιµο: 18.250 ευρώ
12. Επιβολή προστίµου στην Εταιρεία «ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε», για τη ξενοδοχειακή µονάδα µε την επωνυµία «ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ» που βρίσκεται εντός του οικισµού Ανάληψη του ∆.∆. Πεύκων ∆ήµου Μ. Γιαλού του Ν. Λασιθίου του Ν. Κρήτης.
Παραβάσεις: ∆ιάθεση λυµάτων χωρίς την απαιτούµενη άδεια και πληµµελής παρακολούθηση των επεξεργασµένων λυµάτων. Μη σύννοµη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Πρόστιµο: 29.950 ευρώ.