Μπρος – πίσω του υπουργείου Οικονομικών για το ποιοι είναι τελικά οι υπόχρεοι σε έκδοση αποδείξεων και ποιοι όχι με το νέο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που ονομάστηκε πλέον σε Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Σε διευκρινιστική εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013) που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το απόγευμα προβλέπεται κατ΄ εφαρμογή του καινούριου νόμου ότι ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών δεν υποχρεούνται σε έκδοση απόδειξης εφόσον το προηγούμενο διαχειριστικό έτος τα ακαθάριστα έσοδά τους ήταν κάτω από 10.000 ευρώ.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επαγγέλματα όπως είναι για παράδειγμα οι ελαιοχρωματιστές, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, και λοιπά επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οικοδομής αλλά και άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών. Έτσι, όλοι οι παραπάνω εφόσον το προηγούμενο έτος δήλωσαν κάτω από 10.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα δικαιούνται να μην εκδώσουν ούτε μία απόδειξη μέσα στο 2013!
Ωστόσο, στο υπουργείο Οικονομικών, έστω εκ των υστέρων έχουν αντιληφθεί την «γκάφα» που πάει να γίνει και να οδηγηθεί σε μεγαλύτερη εξάπλωση η ήδη διογκωμένη φοροδιαφυγή και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταθέσουν τροπολογία που θα αντικαθιστά την εν λόγω διάταξη που εξαιρεί τις παραπάνω κατηγορίες επιτηδευματιών από την έκδοση αποδείξεων.

Μάλιστα, αυτό που διευκρινίζουν από το υπουργείο Οικονομικών είναι ότι δεν θα υπάρχει επάγγελμα που να σχετίζεται με την οικοδομή (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, πλακάδες, ελαιοχρωματιστές) που να μην υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις.

Όμως, τόσο ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα (το πολυνομοσχέδιο) όσο και η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών τους εξαιρεί. Μένει να αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες στην πράξη αν τελικά γίνει η διόρθωση της «γκάφας».
Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 2238/1994 όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:
•Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.
•Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ
Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.
Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.
Αλλά πρόσωπα μη υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. είναι:
α) Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος των διατάξεων των άρθρων 41 και 42 του Φ.Π.Α. και το εισόδημά του από την άσκηση της δραστηριότητάς του αυτής προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο. Έτσι υπόχρεοι εφαρμογής είναι ο αγρότης:
αα) του κανονικού καθεστώτος συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προαιρετικά επέλεξαν το καθεστώς αυτό
αβ) αυτός που πωλεί τα αγαθά του στη λαϊκή αγορά και μόνο για την πώληση αυτή
β) ο συγγραφέας και ο εισηγητής δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. για άλλη δραστηριότητα.
Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων
Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής μόνο τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα πρόσωπα αυτά που είναι υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. έχουν όλες τις λοιπές υποχρεώσεις που τίθενται από τις διατάξεις του.
Εξαιρούνται από την απαλλαγή αυτή:
•Ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα.
•Αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
•Αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού.
•Τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής η φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων).
Νέα πρόσωπα απαλλασσόμενα από την τήρηση βιβλίων
Στην απαλλαγή εμπίπτουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. εξαιρούντο της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, εφόσον βέβαια τα έσοδά τους είναι κάτω των 10.000 ευρώ και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι:
•Ο υπόχρεος (πρώην επιτηδευματίας) που με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύοντος κώδικα τηρούσε πρόσθετο βιβλίο και με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν έχει υποχρέωση να τηρεί τις πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του κώδικα αυτού. Τέτοια πρόσωπα είναι ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, ο εκμεταλλευτής αποθηκευτικού χώρου, ο ασκών παραϊατρικό επάγγελμα κ.λπ.
•Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση.
•Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή μη.

Σε διευκρινιστική δήλωση στην Επιτροπή Οικονομικών, αναφορικά με το θέμα, προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης ο υφυπουργός οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης:

«Επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα – γράφεται ότι ορισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες εξαιρούνται από κάποιες υποχρεώσεις – θα ήθελα να διευκρινίσω ότι από τη μετάβαση από τον παλιό Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στο νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, υπήρχαν κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν και οποιοδήποτε κενό κλείνει με νομοτεχνική ρύθμιση –βελτίωση που φέρνουμε, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποιοι εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις τους.

Τόσο ο Υπουργός, όσο και εγώ, είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε θέματα φοροδιαφυγής και σε θέματα που μπορεί να προκαλούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Συνεπώς, οποιοδήποτε ζήτημα έχει προκληθεί από τη μετάβαση από τον ένα Κώδικα στον άλλο, κλείνει με νομοτεχνική βελτίωση που φέρνουμε σήμερα».