φορολογικές απορίες

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης
Ο κ. Κ. Πουλόπουλος ερωτά:
«Ο γιος μου, 37 ετών, διαμένει μόνιμα στη Γαλλία από το 1997 όπου εργάζεται και υπόκειται στην καταβολή φόρων. Στην Ελλάδα έχει φορολογική μερίδα (ΑΦΜ), ουδέποτε όμως έχει υποβάλει φορολογική δήλωση επειδή ουδέποτε απέκτησε εισόδημα ούτε έχει περιουσιακά στοιχεία. Από τις οικονομίες του έχει αγοράσει μετοχές εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η απορία μου είναι αν με την αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης. Δεν παραλείπω να σας ενημερώσω ότι έχει και τη γαλλική υπηκοότητα».
Απάντηση: Εφόσον ο γιος σας, μόνιμος κάτοικος Γαλλίας, δεν αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει στην Ελλάδα κανένα περιουσιακό στοιχείο (π.χ. επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ, δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 150 τ.μ.), δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα.

Δήλωση εσόδων – δαπανών

Ο κ. Κλέαρχος Βεντέρης ερωτά:
«Κατά το προηγούμενο έτος πληροφορηθήκαμε από σχετικές δηλώσεις αρμοδίων τόσο στην τηλεόραση όσο και στον Τύπο ότι θα ψηφιστεί νόμος που θα προβλέπει την υποχρέωση των υποχρέων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης πολιτών να δηλώσουν πέραν των άλλων στοιχείων και όλα τα έσοδά τους, όλα τα έξοδά τους, καθώς και το υπόλοιπο που θα τους απομένει κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν κάθε έτος. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν έχει ψηφιστεί η σχετική διάταξη και αν εφαρμοστεί από τη φετινή δήλωση που θα υποβάλουμε. Σε καταφατική περίπτωση, θα ήθελα να διευκρινισθεί τι προβλέπει η σχετική διάταξη ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλουμε για τα δάνεια και των δύο παιδιών μας που πληρώνουμε εγώ και η σύζυγός μου».
Απάντηση: Εχει γίνει πράγματι λόγος ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι υποχρεωτικά θα δηλώνουν το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων υποκείμενων σε φόρο ή όχι, καθώς και το σύνολο των δαπανών τους. Οταν το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο δοθεί στη δημοσιότητα για διαβούλευση θα δούμε αν θα υπάρχει τέτοια διάταξη και από πότε αυτή θα έχει ισχύ.

Ανάλωση κεφαλαίου
Ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος ερωτά:
«Επιτρέψτε μου ερωτήσεις σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα:
Στη φορολογική δήλωση Ε1 – φυσικού προσώπου για τη χρήση 2011 – θέλω να καλύψω τα τεκμήρια με ανάλωση κεφαλαίου. Από το 2009 έχω διαθέσιμο κεφάλαιο 50.000 ευρώ. Στη δήλωση για τη χρήση 2010 είχα τεκμαρτό εισόδημα 30.000 ευρώ και πραγματικό εισόδημα 12.000 και το κάλυψα με ανάλωση κεφαλαίου 18.000 ευρώ. Στον πίνακα ανάλωσης στη δήλωση για τη χρήση 2011 τι ποσό θα αφαιρέσω για το 2010; Τη δαπάνη ανάλωσης 18.000 ευρώ ή τις αντικειμενικές δαπάνες (ΙΧ και 2 σπίτια = 30.000) ή και τα δύο; Επίσης όταν κάποιος φορολογείται με τεκμαρτό εισόδημα όλα τα ποσά που μπαίνουν στον πίνακα 6 του Ε1 (εκτός από φόρους) μειώνουν τη φορολογία; Δηλαδή μειώνουν το τεκμαρτό εισόδημα προς φορολόγηση; Οταν έχεις τεκμαρτό εισόδημα 30.000 ευρώ και από μισθωτές υπηρεσίες 13.000 πας στη φορολογική κλίμακα στις 30.000 ή 30.000 μείον 13.000 = 17.000 προς φορολόγηση;».
Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ, όπως αυτή η διάταξη ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3842/2010, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος που σχηματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια αθροίζονται τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή έχουν απαλλαγεί της φορολογίας ή έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, με τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ, δηλαδή με τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος, δάνεια που έχουν ληφθεί, δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων. Τα χρηματικά αυτά ποσά λαμβάνονται υπόψη εφόσον η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί ως τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
Από το πιο πάνω άθροισμα αφαιρούνται οι δαπάνες του άρθρου 16 του ΚΦΕ, δηλαδή οι αντικειμενικές δαπάνες, καθώς και οι δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ, δηλαδή οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικειμενικές δαπάνες, ή αν αυτές είναι μικρότερες των 3.000 ευρώ για άγαμο φορολογούμενο, διαζευγμένο ή χήρο και των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των προηγούμενων ετών, από το άθροισμα που αναφέρθηκε πιο πάνω θα αφαιρούνται τα ποσά που προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του φορολογουμένου. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 3.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.
2. Αν το τεκμαρτώς προσδιορισθέν εισόδημα είναι 30.000 ευρώ και το εισόδημα που δηλώθηκε είναι 13.000 ευρώ, η φορολογική υποχρέωση θα υπολογισθεί στο τεκμαρτό εισόδημα, χωρίς καμία έκπτωση, εκτός αν ο φορολογούμενος δικαιολογήσει με οποιονδήποτε από τους τρόπους που έχουν νομοθετηθεί (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου κ.λπ.) τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που προσδιορίστηκε τεκμαρτώς και του εισοδήματος που δηλώθηκε.
Τεκμήριο ΙΧ αυτοκινήτου
Ο κ. Μιχαήλ Σουμελίδης ερωτά:
«Είμαι 40 ετών, άγαμος, άνεργος μακροχρόνια (περισσότερο από 12 μήνες) και δεν δικαιούμαι επιδόματος ανεργίας. Στην κατοχή μου έχω μόνο ένα ΙΧ, το οποίο αποκτήθηκε το 2004 (1.500 κ.ε.). Οπως καταλαβαίνετε, δεν έχω εισόδημα προς δήλωση για το έτος 2011. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Με δεδομένο ότι υπάρχει τεκμήριο αγάμου 3.000 ευρώ και τεκμήριο ΙΧ 4.000 ευρώ περίπου (για ΙΧ επταετίας), εξάγω το συμπέρασμα ότι πρέπει να φορολογηθώ για 2.000 ευρώ (3.000+4.000) – 5.000 (το αφορολόγητο). Αρα 2.000 Χ 10% = 200 ευρώ. Πρέπει να καταβάλω δηλαδή στην Εφορία 200 ευρώ; Επίσης όσον αφορά τις αποδείξεις, πρέπει να προσκομίσω το 25% του δηλωθέντος τεκμαρτού εισοδήματος (3.000+4.000Χ25% = 1.750 ευρώ);».
Απάντηση: Εχετε υποχρέωση να υποβάλετε φορολογική δήλωση διότι είστε κάτοχος ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου. Ως εκ τούτου, θα υπαχθείτε στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος και θα φορολογηθείτε για το τεκμαρτό εισόδημα των 7.060 ευρώ, στο οποίο αναλογεί φόρος 206 ευρώ. Προϋπόθεση για να πληρώσετε το πιο πάνω ποσό του φόρου είναι να προσκομίσετε αποδείξεις δαπανών ποσού 1.762 ευρώ.
Αποδείξεις δαπανών
Ο κ. Κλεάνθης Αραμπατζής ερωτά:
«Οταν συνταξιοδοτούνται ο άνδρας και η γυναίκα, έχουν έκπτωση από τις αποδείξεις 2Χ5.000 = 10.000 ευρώ;».
Απάντηση: Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν για να ισχύει το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ έχει ορισθεί σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος για ποσό εισοδήματος ως 60.000 ευρώ. Ετσι αν φορολογούμενος δηλώσει εισόδημα 10.000 ευρώ οφείλει να προσκομίσει ποσό αποδείξεων δαπανών 2.500 ευρώ, αν δηλώσει εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει ποσό αποδείξεων 5.000 ευρώ, αν δηλώσει εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει ποσό αποδείξεων δαπανών 7.500 ευρώ, αν δηλώσει εισόδημα 60.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις δαπανών ποσού 15.000 ευρώ. Το ίδιο ποσό δαπανών θα προσκομίσει ο φορολογούμενος αν δηλώσει εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ. Αν το ποσό των αποδείξεων δαπανών που προσκομίσει ο φορολογούμενος υπολείπεται του ποσού που οφείλει σύμφωνα με τα πιο πάνω να προσκομίσει, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.
Οι δαπάνες που έχουν προσκομισθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και μερίζονται μεταξύ αυτών ανάλογα με το ποσό του εισοδήματος που δήλωσε καθένας. Δεν προβλέπεται καμία έκπτωση από το ποσό των αποδείξεων δαπανών που οφείλει ο φορολογούμενος να προσκομίσει.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk