Ζημιές 795,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Γενική Τράπεζα στη χρήση του 2011, λόγω της συμμετοχής στο PSI+ και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Αναλυτικότερα, η καθαρή ζημιά του Ομίλου ανήλθε στα 795,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την καθαρή ζημιά ύψους 411,0 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, σε ένα σημαντικά επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον, που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων, o Όμιλος ακολούθησε μια συντηρητική πολιτική διαχείρισης κινδύνων.

Ως αποτέλεσμα οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο ανήλθαν στα 484,4 εκατ. Ευρώ.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει ο Όμιλος απομειώθηκε κατά 75%, έχοντας ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ζημίας, ύψους 287,7 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα

Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 125,5 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,6% σε σχέση με το 2010.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους, η οποία επηρεάστηκε έντονα από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 138,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 10,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο Όμιλος συνεχίζει τον αυστηρό έλεγχο στα κόστη του.

Η μείωση του κόστους επετεύχθη και στα λειτουργικά κόστη και στο κόστος προσωπικού.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (πριν από προβλέψεις και μείωση αξίας ενεργητικού)
ανήλθαν στα -13,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 6,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Με 31 Δεκεμβρίου 2011, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις ανήλθαν στα 2,6 δισεκατ. Ευρώ εμφανίζοντας μείωση 25,3% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010.

Με 31 Δεκεμβρίου 2011, οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν στα 1,8 δισεκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 22,6% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010.

Τον Δεκέμβριο του 2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 431.323.371,90 ευρώ με την έκδοση 1.437.744.573 κοινών ονομαστικών μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 518.923.211,10 ευρώ.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της άνω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ξεκίνησε η διαδικασία της Μετατροπής των Προνομιούχων μετοχών σε κοινών.

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής αυτής, η συμμετοχή της SOCIETE GENERALE στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΝΙΚΗΣ Τράπεζας ανέρχεται σε 99,05%.