Μείωση κερδών και πωλήσεων σημείωσε η MLS Πληροφορική το 2011. Πιο συγκεκριμένα, το 2011 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ.ευρώ από 1,6 εκατ.ευρώ το 2010 μειωμένα κατά 18,7%. Ο κύκλος εργασιών της MLS διαμορφώθηκε σε 7,5 εκατ.ευρώ έναντι 10 εκατ.ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας μείωση 24,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4 εκατ.ευρώ από 4,4 εκατ.ευρώ το 2010 μειωμένα κατά 7,3%.

Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 17,3 εκατ.ευρώ έναντι 16,6 εκατ.ευρώ στις 31.12.2010. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας. Το 2011 η ελληνική αγορά πλοήγησης εμφάνισε μεγάλη μείωση εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ως εκ τούτου η MLS κατέγραψε πτώση στις πωλήσεις της αν και αύξησε το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά.

Η εταιρεία εισήλθε σε νέες αγορές στο εξωτερικό το β΄εξάμηνο του 2011, πραγματοποίησε πωλήσεις στην Τουρκία και στη Χιλή τους τελευταίους μήνες του έτους και κάλυψε σε κάποιο βαθμό τις απώλειες από την ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα από τις παραπάνω αγορές αλλά και αυτή του Μαρόκου όπου η εταιρία εισήλθε στις αρχές του 2012, θα αρχίσουν να αποτυπώνονται ουσιαστικά από την τρέχουσα χρήση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Το 2011 η εταιρεία ενίσχυσε τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων υλοποίησε με επιτυχία και ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της Talk& Drive International Product Platform. Με την εν λόγω πλατφόρμα η MLS έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει την παγκόσμια καινοτομία MLS Talk&Drive σε όποια γλώσσα και για όποια χώρα επιθυμεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων.

Ταυτόχρονα, η εταιρία δημιούργησε και στελέχωσε νέο τμήμα International Business που «τρέχει» τον σχεδιασμό για την είσοδό της σε αναδυόμενες αγορές στον τομέα της πλοήγησης ανά τον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η εταιρία αναμένει να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης το 2012 ιδιαίτερα από το β΄εξάμηνο του έτους.