* Μέτκα: Η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της ΔΕΗ για το έργο «Σταθμοί Κίνησης και Σταθμοί Επιστροφής Ταινιόδρομων Β=2400mm για τον νέο Κόμβο (Τομέας 7) Ορυχείου Νοτίου Πεδίου». Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14η Μαΐου 2010. Ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 4,75 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

* Εμπορική Τράπεζα: Το μη εκτελεστικό μέλος κ. Ν. Εμπέογλου όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας ως νέο πρόεδρο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Jean-Frederic de Leusse.

* Unibios Συμμετοχών: Η εισηγμένη εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής με έδρα το Λουξεμβούργο και με την επωνυμία «Unibios Water Τechnologies». Το αρχικό ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Αρχών του Λουξεμβούργου (31.000 ευρώ) κατεβλήθη ολοσχερώς από τη μητρική εταιρεία, στην οποία και θα ανήκουν σε ποσοστό 100% οι μετοχές της θυγατρικής. Στη Unibios Water Τechnologies θα συνεισφερθούν όλες οι εταιρείες του ομίλου που δραστηριοποιούνται στην αγορά της επεξεργασίας του νερού, δηλαδή η Κάλλιγκαν Ελλάς με τις θυγατρικές της Water Ιnvestments, Culligan Τσεχίας, Culligan Σλοβακίας, καθώς και η Αquatronics ΑΕΤΕ.

* Κορρές: Η γενική συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2009, συνολικού ποσού 1.155.000 ευρώ, που αναλογεί σε μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% και έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου. Το σώμα των μετόχων ενέκρινε και την απόκτηση ιδίων μετοχών ως το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι ως 1.155.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, εντός 24 μηνών με κατώτατο όριο το 1 ευρώ και ανώτατο τα 20 ευρώ.

* Λαρσινός: Η εταιρεία λατομείων και παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος προχώρησε προσφάτως σε επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ με την κατασκευή και λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στο Αργος. Οι εγκαταστάσεις της νέας μονάδας παραγωγής βρίσκονται σε χώρο 8.500 τ. μέτρων. Προσφάτως η εταιρεία ανακοίνωσε ρυθμό ανάπτυξης 25% για το 2009, με τις πωλήσεις σκυροδέματος να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο κυβικά και τον συνολικό τζίρο της εταιρείας να ξεπερνά τα 64 εκατ. ευρώ.

* Κούμπας: Την έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των 3 εκατ. ευρώ το πρώτο και 140 εκατ. ευρώ το δεύτερο με κύριο σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 27 Μαΐου.

* Ελίν: Παρούσα για 5η συνεχή χρονιά ήταν η εταιρεία στην έκθεση Charter Υacht Show Ρoros 2010, αφού μια από τις βασικές της δραστηριότητες είναι και ο εφοδιασμός με καύσιμα σκαφών αναψυχής. Η εταιρεία διαθέτει 150 παράκτια πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σταθμούς καυσίμων σε μεγάλες μαρίνες της χώρας.