Η Ψηφιακή Στρατηγική εισέρχεται το 2008 στη δεύτερη φάση υλοποίησής της. Με διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, η Ψηφιακή Στρατηγική ακολουθεί μια περισσότερο ανθρωποκεντρική αντίληψη στον σχεδιασμό νέων δράσεων για τις τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποστηρίζει ο ειδικός γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού καθηγητής κ. Β.Ασημακόπουλος.

– Αναφέρεστε τελευταία στα «εννέα νήματα δράσεων». Περί τίνος πρόκειται;

«Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και του Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” έχουν κατ΄ αρχήν προσδιορισθεί Εννέα Νήματα Δράσεων, τα οποία, με εργαλείο τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, αντιστοιχίζονται σε κρίσιμες καθημερινές διαστάσεις της ζωής των πολιτών και επιχειρήσεων. Αθροιζόμενα, αντιστοιχoύν στις καθημερινές δραστηριότητες και ασχολίες των πολιτών».

– Μπορείτε να μας αναφέρετε τα «νήματα» αυτά;

«Βεβαίως. Το πρώτο νήμα αφορά την Ψηφιακή Γνώση. Μιλάμε για ψηφιακή πρόσβαση στη γνώση, πέραν και πλέον της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το συγκεκριμένο νήμα δεν αφορά μόνο σε μαθητές ή φοιτητές, αλλά και σε εργαζομένους, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε οποιονδήποτε, είτε παράγει είτε διαχειρίζεται είτε αναζητεί τη γνώση με ψηφιακό τρόπο. Το δεύτερο νήμα είναι ο Ψηφιακός Καταναλωτής. Πρόκειται για την ενίσχυση των καταναλωτών, ώστε να μπορούν να αγοράζουν με ηλεκτρονικό τρόπο φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα, αλλά και να ενημερώνονται καλύτερα για τις επικρατούσες τιμές. Το τρίτο νήμα είναι η Ψηφιακή Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος».

– Σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία υπάρχουν δράσεις;

«Υπάρχουν. Το επόμενο νήμα είναι η Ψηφιακή Υποστήριξη της Εργασίας. Πρόκειται κυρίως για δράσεις που υποστηρίζουν την αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας και την πρόσβαση στην εργασία με αποδοτικότερο τρόπο».

– Και οι υπόλοιπες δράσεις, τα νήματα που λέτε εσεις, ποιες είναι;

«Είναι η Ψηφιακή Υποστήριξη της Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει δράσεις με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που συμβάλλουν στην ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την υγεία κτλ. Επίσης, η Ψηφιακή Υποστήριξη της Κοινωνικής και Οικονομικής Ενσωμάτωσης και της Συμμετοχής (δράσεις για την ενσωμάτωση μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων), η Ψηφιακή Υποστήριξη της Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας (εξωστρέφειας εκτός των παραδοσιακών τοπικών αγορών αλλά και εκτός των ελληνικών συνόρων και παράλληλη ενίσχυση της δικτύωσης και της επικοινωνίας με τους Ελληνες της Διασποράς).

Τέλος, σας αναφέρω το νήμα Ψηφιακή Περιφέρεια (πολύ εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να αναδείξουν ή να αξιοποιήσουν πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά) και το νήμα Ψηφιακή Ασφάλεια για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά μέσα. Πάνω σε αυτό τον “καμβά” καλούνται πια όλοι οι φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) να προτείνουν και να σχεδιάσουν τις νέες πρωτοβουλίες για την Ψηφιακή Ελλάδα των επόμενων ετών».