Το έργο αυτό αφορά την πλήρη αναβάθμιση ενός τμήματος του δικτύου άρδευσης με νερό από τον ποταμό Αχέροντα, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις απώλειες και την παλαιότητα του υφιστάμενου δικτύου.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και τον σχεδιασμό 6.363 μέτρων υπόγειων αρδευτικών δικτύων και την εγκατάσταση παροχομέτρων κοντά στα αντλιοστάσια, στη σύνδεση με τους αγωγούς μεταφοράς, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της παροχής του νερού. Αυτές οι παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα του συστήματος άρδευσης, διασφαλίζοντας την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων.

Η στρατηγική του Δήμου Πάργας για την ανάπτυξη της περιοχής εστιάζει στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και ενισχύουν τη γεωργική παραγωγή. Με την ολοκλήρωση των αρδευτικών και συναφών έργων, αναμένεται να υπάρξει θετική επίδραση στον τρόπο διαβίωσης και την υγεία των κατοίκων της περιοχής, καθώς θα βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική τους κατάσταση.

Ο Δήμαρχος Πάργας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου, δήλωσε: «Η αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας. Με αυτό το έργο, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής ευημερίας της περιοχής μας».

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, προσφέροντας στους αγρότες της περιοχής ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα άρδευσης. Η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου θα ενισχύσει τις παραγωγικές δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλοντας στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.