Τις προοπτικές της οικονομίας των ΗΠΑ για την επόμενη τριακονταετία σκιαγράφησε πρόσφατη έκθεση (“The Long-Term Budget Outlook: 2024 to 2054”), του διακομματικού χαρακτήρα Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / Congressional Budget Office, στην οποία αναφέρονται εκτιμήσεις προϋπολογισμού (δαπανών, εσόδων, ελλείμματος) και δημοσίου χρέους για την περίοδο 2024 έως το 2054.

Οι βασικές προβλέψεις

Ειδικότερα οι βασικές προβλέψεις για την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, όπως σημειώνονται και σε σχετικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον αναφέρουν τα εξής:

Έλλειμμα: Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 30 χρόνια, φθάνοντας έως 8,5% του ΑΕΠ το 2054, κυρίως λόγω αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους και των υψηλών επίμονων πρωτογενών ελλειμμάτων. Οι προβλέψεις για τα πρωτογενή ελλείμματα είναι δυσμενείς (προβλέπονται υψηλότερα κατά περίπου 0,6% του ΑΕΠ σε σύγκριση με τα τελευταία 50 έτη), παρά τις θετικές προβλέψεις για χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε σχέση με την περσινή έκθεση CBO το έλλειμμα προβλέπεται μικρότερο κατά 1,6% για το 2053.

Χρέος: Το χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό υψηλό το 2029, ενώ θα συνεχίσει να αυξάνεται έως και 166% το 2054 κυρίως λόγω υψηλών ελλειμμάτων. Το αυξανόμενο χρέος αναμένεται θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και θα επηρεάσει δυσμενώς τις δημοσιονομικές και οικονομικές προοπτικές, καθώς και το κόστος εξυπηρέτησής του, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι δυνατότητες υλοποίησης πολιτικών μέσω κατάλληλων νομοθετημάτων.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η νέα πρόβλεψη σε βάθος 30ετίας για το χρέος είναι ευνοϊκότερη σε σχέση με την περσινή (όπως και παραπάνω για το έλλειμμα), καθώς προβλέπεται μικρότερο χρέος το 2053 κατά 17%. Η θετικότερη αυτή πρόβλεψη βασίζεται στην εκτίμηση περί μείωσης ορισμένων προαιρετικών δαπανών (discretionary spending), βάσει των σχετικών ορίων που προβλέπονται στους νέους Νόμους “Fiscal Responsibility Act of 2023” και “Further Continuing Appropriations and Other Extensions Act” (2024).

Δαπάνες: Οι δαπάνες προβλέπονται υψηλότερες σε σύγκριση με τα σχετικά ιστορικά δεδομένα, εμφανίζοντας αυξητική τάση έως, τελικά, 27,3% του ΑΕΠ το 2054, κυρίως λόγω αύξησης του κόστους τόκων και δαπανών για προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης (ιδίως Medicare).

Έσοδα: Τα έσοδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα εμφανίζουν διακυμάνσεις κατά την επόμενη δεκαετία ενώ στη συνέχεια θα αυξάνονται, έως 18,8% του ΑΕΠ το 2054, κυρίως συνεπεία των αυξημένων εισπράξεων από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω αύξησης εισοδημάτων.

ΑΕΠ, ανεργία, πληθωρισμός, επιτόκια: Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις τριακονταετίας (Ιουνίου 2023) προβλέπεται ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας, κυρίως λόγω ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού, βάσει εκτιμήσεων περί αύξησης του εισερχόμενου μεταναστευτικού ρεύματος τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά και της αναμενόμενης εισροής κεφαλαίων τα επόμενα 30 χρόνια. Ωστόσο, παρά τις θετικότερες προβλέψεις, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται συνολικά βραδύτερη τις επόμενες τρεις δεκαετίες σε σύγκριση με τις προηγούμενες τρεις, καθώς η συνεισφορά των προαναφερθέντων παραγόντων (μετανάστευση, διαθέσιμα κεφάλαια) θα είναι πιο περιορισμένη.

Το δημογραφικό ζήτημα

Ειδικότερα, ως προς το δημογραφικό ζήτημα, αναμένεται επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού κατά τα επόμενα 30 χρόνια, με συρρίκνωση από το 2040, πλην τυχόν δραστικών μεταβολών λόγω μετανάστευσης. Το ΑΕΠ θα κυμανθεί περί το 1,5%-2% (1,8% το 2024, 1,8% το 2034, 1,6% το 2044, 1,6% το 2054). Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να επιβραδύνεται έως το 2026, παραμένοντας πλησίον του στόχου 2%, της FED, έως το 2054. Η ανεργία αναμένεται να κυμανθεί περί το 4%-4,5% (4,2% το 2024, 4,5% το 2034, 4,2% το 2044, 4,1% το 2054). Τα επιτόκια θα συνεχίσουν γενικώς να αυξάνονται κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες, κυρίως λόγω συνεχούς αύξησης του ομοσπονδιακού δανεισμού.

Πηγή: ot.gr