Πριν από 9 χρόνια, οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτής, μάθαμε τότε όλοι τους 17 (φιλόδοξους) στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που μπορούν να γίνουν ο τρόπος που αυτός ο κόσμος θα είναι πιο ειρηνικός, πιο δίκαιος, πιο φιλικός προς το περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε για έναν συνολικά πιο υγιή και φιλόξενο πλανήτη.

Για να επιτευχθεί αυτή η Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) βέβαια απαιτείται η άμεση συνεργασία και κάθε τύπου δυνατή συνέργια των κρατών, των επιχειρήσεων, της επιστημονικής κοινότητας, των πολιτών, όλων μας. Μεγάλο και σπουδαίο ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια έχουν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις που καλούνται να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον τελικό στόχο της Ε.Ε.: να γίνει «κλιματικά ουδέτερη» μέχρι το 2050.

Η ΔΕΗ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας μας, που πρωταγωνίστησε στην ανάπτυξή της τα τελευταία 70 χρόνια, δεν θα έμενε άπρακτη σε μία τέτοια παγκόσμια και εθνική προσπάθεια, για αυτό και φιλοδοξεί  να καταστεί πρωτοπόρος στον κλάδο της ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, και παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς και ανατρεπτικές σχεδόν εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, (όπως η πρόσφατη ενεργειακή κρίση που ανέδειξε για άλλη μια φορά τη σημασία των εναλλακτικών μορφών ενέργειας), η δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα στοίχημα για τις επιχειρήσεις που πρέπει να κερδίσουν. Η ΔΕΗ έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία της, στην δημιουργία ολοένα και μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης αξίας για  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.Στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ συναντάμε τους 3 πυλώνες που εστιάζει η φιλοσοφία της: Αποανθρακοποίηση, Λειτουργίες µε θετικό πρόσηµο για τη φύση και ∆ηµιουργία κοινωνικοοικονοµικής διαµοιραζόµενης αξίας (CSV), πυλώνες οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Αποανθρακοποίηση & Λειτουργίες µε θετικό πρόσημο για τη φύση

Παρακολουθώντας συνεχώς τις διεθνείς εξελίξεις και σε ευθυγράμμιση με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε (SDGs), τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα (2015) και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Green Deal (2019), η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου, καθώς και ο προσδιορισμός των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν βασικές περιοχές εστίασης των προγραμμάτων του. Έτσι βλέπουμε ότι η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ, που είναι σε πλήρη εναρμόνιση για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη στην επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων, μέσω της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και ανάπτυξης τεχνολογιών με στόχο την ενεργειακή πράσινη μετάβαση.

∆ηµιουργία κοινωνικοοικονοµικής διαµοιραζόµενης αξίας

Οι επιχειρήσεις στηρίζονται στην κοινωνία και αυτό είναι κάτι που γνωρίζει και σέβεται η ΔΕΗ ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος που θέτει στο επίκεντρο της υπεύθυνης λειτουργίας της την προσφορά κινήτρων και επενδύσεων για την ενδυνάμωση και την στήριξη του κοινωνικού συνόλου. Για αυτό, η εταιρεία επιδιώκει τον ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες ώστε να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να διαβουλεύεται, να συν-διαμορφώνει και να συν-δημιουργεί δράσεις, επενδύσεις και αποφάσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας.

Στη φιλοσοφία της ΔΕΗ επίσης σημαντικό μέρος έχουν ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών για όλους, βάσει αξιοκρατίας, εμπιστοσύνης και συμπερίληψης. Σε αυτό, προστίθεται και τα κίνητρα στους εργαζόμενους για ανέλιξη, συνεχή ανάπτυξη και προσφορά ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε όχι μόνο να αποτελεί μία εταιρεία ψηλά στην επιλογή εργασίας αλλά και ένας λόγος επιστροφής έμπειρων στελεχών από το εξωτερικό (δυστυχώς ακόμα μιλάμε για brain gain).

Στρατηγική και Διακυβέρνηση

Ένας τόσο μεγάλος Όμιλος, προφανώς και έχει στα σχέδιά του μία μακρόπνοη στρατηγική η οποία αφορά τόσο στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, όσο και στην υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και μία σωστή δομημένη λειτουργία. Αυτή θα μπορέσει να γίνει η απάντηση του οργανισμού στις προκλήσεις της εποχής και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία στους τρόπους άσκησης διοίκησης και ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών και κανονισμών με κύρια εργαλεία το πρόγραμμα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς (Ethics & Compliance) και τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλόλητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η ορθή λειτουργία των Επιτροπών του, η διαφάνεια και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επενδυτές, η ισχυροποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.Δεσμεύσεις και συνεργασίες

Το Μάιο του 2022 η ΔΕΗ δεσμεύθηκε να αναπτύξει (σε ομιλικό επίπεδο) βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου οι στόχοι αυτοί αξιολογηθούν βάσει του προτύπου Net-Zero του SBTi, και να οδηγήσουν τελικά τον Όμιλο στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2040.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία δεσμεύθηκε στις δέκα αρχές του UN Global Compact που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εντός του 2023 και σε ετήσια βάση θα καταθέτει το σχετικό συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα δημοσιοποιεί πώς ανταποκρίνεται στις αρχές αυτές.

Επιπλέον, ακολουθεί τις συστάσεις του Task Force on Climate Related Financial Disclosures (ΤCFD), είναι στη διαδικασία υλοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου δράσης, ενώ παράλληλα συμμετέχει στη συμμαχία We Mean Business  αλλά και στην εκστρατεία  Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, με στόχο την κινητοποίηση μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το 2022 η Εταιρεία ανταποκρίθηκε για 2η φορά στο σύστημα αναφοράς CDP για την κλιματική αλλαγή, της κορυφαίας διεθνώς αναγνωρισμένης οργάνωσης στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ανθρωπογενή δραστηριότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι υιοθέτησε τις Αρχές του Women’s Empowerment Principles για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, με σύνθημα, Ισότητα Σημαίνει Εργασία – Equality Means Business, που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας στο αντίστοιχο πρόγραμμα, για την ανάπτυξη και υλοποίηση στόχων, στο πλαίσιο και της ευρύτερης στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πέραν των παραπάνω δεσμεύσεων και αξιολογήσεων, βλέπουμε επίσης ότι σε επίπεδο συνεργασιών, o Όμιλος ΔΕΗ ήταν από τους πρώτους διεθνώς που συμμετείχε ως signatory (μία από τις 330 εταιρείες παγκοσμίως) στην εκστρατεία «Make it Mandatory» του Business For Nature, της μεγαλύτερης παγκόσμιας κίνησης για τη βιοποικιλότητα. Η καμπάνια αυτή στοχεύει να καταστήσει υποχρεωτική την αξιολόγηση, μέτρηση και δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με την επίδραση και αλληλεξάρτηση των μεγάλων εταιρειών με τη βιοποικιλότητα και τη φύση, μέχρι το 2030.

Αξίζει να αναδειχθεί και το γεγονός ότι στο πλαίσιο των αξιολογήσεων της χρονιάς που πέρασε, η ΔΕΗ αναγνωρίστηκε για τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας, στην πρώτη συμμετοχή της, το bronze βραβείο, στην αξιολόγηση από τον οργανισμό EcoVadis, έναν αξιόπιστο οργανισμό παγκοσμίως, που αξιολογεί επιχειρηματικές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναδείχθηκε μαζί με άλλες 36 ελληνικές επιχειρήσεις στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» μετά από αξιολόγηση των επιχειρηματικών επιδόσεων του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τα ESG κριτήρια του «Sustainability Performance Directory», που γίνεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του QualityNet Foundation.

Και τέλος, στην έρευνα «ESG Transparency Index«, από το «Forbes», σκοπός της οποίας ήταν η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα (βάσει κύκλου εργασιών µε έτος αναφοράς το 2021) ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα ESG, βάσει συγκεκριμένων πηγών δηµόσιων αναφορών και συγκεκριμένων κριτηρίων γνωστοποίησης πληροφορίας ESG η ΔΕΗ κατατάχθηκε στην 1η βαθμίδα “Platinum” μαζί με 17 ακόμα εταιρείες.Τέλος, ο διεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Carbon Disclosure Project (CDP: διεθνής Οργανισμός που θεωρείται πρότυπο περιβαλλοντικής αναφοράς, αξιολογώντας το 2023 περισσότερες από 23.000 εταιρείες, οργανισμούς, κράτη, περιφέρειες και πόλεις σε όλη την υφήλιο) αναβάθμισε την ΔΕΗ κατά τέσσερεις βαθμίδες, από «D-» σε «Β-», σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Με τον μετασχηματισμό να βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, ο Όμιλος ΔΕΗ βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, και κατατάσσεται πλέον στο 37% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν με «Β-» από τον CDP, θέση υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο παγκοσμίως. Στο σημείο αυτό να σας πούμε ότι η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του «πράσινου» μετασχηματισμού της που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει παρουσιάσει ήδη μείωση γύρω στο 30% της έντασης εκπομπών CO2 από το 2020.

Βλέποντας όλα τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι ο Όμιλος ΔΕΗ είναι πολύ συνεπής και ενεργός σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας αρχές και πρακτικές της στο επιχειρηματικό του μοντέλο προκειμένου να επιτύχει τους πράσινους (και όχι μόνο) στόχους που μπορούν να φέρουν μία αειφόρο ανάπτυξη για όλους. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα και στον Όμιλο να παραμένει ευέλικτος, δυνατός και ανθεκτικός, απέναντι στις εξωτερικές προκλήσεις και σταθερός στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, με απώτερο στόχο πάντα τη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας.