Προκειμένου να κατανοήσουμε πώς αυτή η έννοια ήρθε για να αλλάξει το γίγνεσθαι των επιχειρήσεων, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε ότι το ESG αναλύεται σε: Environment – Περιβάλλον, Social – Κοινωνία, Governance – Διακυβέρνηση. Αλλά σε τι αφορά; Στο σύνολο των ενεργειών και δράσεων που αποφασίζονται από μια εταιρεία και υλοποιούνται προκειμένου να συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος (environment), να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας (Social) και να αναπτύξουν τις διαδικασίες και το περιβάλλον ελέγχου που θα ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση (Governance) και θα διασφαλίσει την εξυγίανση των οργανισμών στον τρόπο λειτουργίας τους.

Κατερίνα Ρόγγα, Deloitte Ελλάδος

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι το ESG αφορά σε έναν ολιστικό τρόπο διαχείρισης των εταιρικών δράσεων και στόχων και απαιτεί την προσαρμογή της στρατηγικής των εταιρειών σε μια νέα προσέγγιση που αφορά στο σύνολο και όχι στη μονάδα.

Ξαφνικά ο επιχειρηματικός κόσμος πέρασε από τη συνεχή προσπάθεια κατανόησης και απεικόνισης του ESG μέσω μετρήσιμων τυχαίων δεικτών που αποτυπώνονταν στις εκθέσεις βιωσιμότητας των εταιρειών, στο να το αναγνωρίζει ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής του. To ESG εξελίχθηκε στο βασικό σημείο συζητήσεων στις αίθουσες των διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων εταιρειών. Και αυτό γιατί κατανοήθηκε ότι είναι το εφαλτήριο για ένα καλύτερο αύριο και μια καλύτερη κοινωνία στην οποία όλοι χρειάζεται να επενδύσουν.

Ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ηθικής, ώστε από τη μια οι εταιρείες να βοηθήσουν στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμβάλουν έμπρακτα και αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου κόσμου.

Πώς το 2024 έγινε χρονιά ορόσημο για τα ESG;

Είναι απλό! Το 2024, η τάση για τα ESG έγινε ακόμα πιο έντονη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε τη νομοθεσία CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), η οποία έχει ως χρονιά εκκίνησης για τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων των εταιρειών το έτος 2024. Πρόκειται για μια νομοθεσία που έρχεται ως αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας της ΕΕ τα τελευταία χρόνια να ορίσει ένα βασικό επίπεδο ωριμότητας ESG και μια μεθοδολογία απεικόνισης των σχετικών δεικτών του, δίνοντας τη δυνατότητα σύγκρισης όσων από τους δείκτες επικοινωνούνται από τις εταιρείες για τη μέτρηση της επίτευξης των ESG στόχων.

Η ψήφιση του σχετικού νόμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς:

*Αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα νομοθεσία που αφορά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των εταιρειών για τις εισηγμένες εταιρείες.

*Η συγκεκριμένη νομοθεσία σε έναν ορίζοντα τριών χρόνων καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία βασίζονται στον αριθμό των εργαζομένων, στα στοιχεία εσόδων, καθώς και στα στοιχεία ισολογισμού των εταιρειών.

*Είναι η πρώτη φορά που το αντικείμενο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθιερώνεται ως υποχρεωτικό από τον νομοθέτη και εγείρει πλέον και πρόστιμα στο μέλλον από τη μη πλήρη συμμόρφωση των εταιρειών σε αυτό.

*Επηρεάζει τόσο τις εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα στην Ευρώπη αλλά και τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται (έχουν έσοδα από τη δραστηριότητά τους) σε ευρωπαϊκό έδαφος.

*Για πρώτη φορά, η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση ενσωματώνεται στις οικονομικές καταστάσεις και απαιτείται να δημοσιοποιηθεί η επίδραση που έχει η κλιματική αλλαγή στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών μέσω συγκεκριμένων δημοσιοποιήσεων.

Σταδιακά, το ESG από ένα αρτικόλεξο, ενσωμάτωσε όλο το επιχειρείν και μετουσιώθηκε σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ο οποίος απαιτεί μια αλλαγή κουλτούρας από όλους ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή και αποτελεσματικότητά του.

*Η Κατερίνα Ρόγγα είναι Partner, Risk Advisory, Sustainability & Climate Leader στη Deloitte