Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως της σύνθεσης των δικαστηρίων ανηλίκων κλπ, ρυθμίζονται με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής, προς συζήτηση και ψήφιση, την Τρίτη, 21/06/2022.

Όπως αναφέρεται στην συνοδευτική έκθεση του ΓΚΛ, με την τροπολογία επέρχονται τροποποιήσεις:

α. στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν.4620/2019), αναφορικά με τη σύνθεση των δικαστηρίων ανηλίκων (συμμετοχή πρωτοδίκη),

β. στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022), αναφορικά με τα αρμόδια όργανα άσκησης πειθαρχικής δίωξης (ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για όλους τους εισαγγελείς, εκτός από τους αντεισαγγελείς),

γ. στον ν.4871/2021, αναφορικά με το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής των επειγουσών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων (ορισμός δικασίμου, αναβολή υποθέσεων, εξέταση μαρτύρων κ.λπ.),

δ. στον ν.4912/2022, αναφορικά με την εφαρμογή, έως το μνημονευόμενο χρονικό διάστημα, του προϋφιστάμενου πλαισίου για τη δυνατότητα πώλησης κατασχεμένου ακινήτου που πλειστηριάζεται (άρθρο 998 παρ.6 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών (ν.4375/2016) και ειδικότερα:

α. Επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στη σύνθεση των Επιτροπών καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ανανέωση της θητείας τους ή την αντικατάστασή τους λόγω ανεπάρκειας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων (πρωτοδίκες με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, μη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση κ.α.).

β. Προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α., για την αναπροσαρμογή της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής καθώς και ανανέωσης της θητείας των μελών των Επιτροπών.

γ. Διευκρινίζεται ότι για τον καθορισμό, με κ.υ.α., της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, λαμβάνεται υπόψη ο ειδικότερος προσδιορισμός των υποθέσεων ανά Επιτροπή (άρθρο 100 του ν.4939/2022).

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν επέρχονται δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ