Κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή, η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την Κοινή Συνεργασία στην Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα.

Με τις διατάξεις του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εξωτερικών, κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος: α) η ανωτέρω Συμφωνία, που υπεγράφη στο Αμπού Ντάμπι την 18η Νοεμβρίου 2020 και β) οι Ρηματικές Διακοινώσεις που αντηλλάγησαν μεταξύ της ελληνικής πρεσβείας και του υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που υπεγράφησαν την 16η και 28η Νοεμβρίου 2021, αντίστοιχα.

Η κυρούμενη Συμφωνία αποσκοπεί στη συνεργασία των Μερών για την άμυνα και τη διατήρηση της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της ενότητας, της προστασίας και της ανεξαρτησίας του εδάφους των χωρών τους.

Μεταξύ άλλων, στη συμφωνία:

1.Προβλέπονται η εκατέρωθεν συμβολή στην άμυνα και στη διατήρηση της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της ενότητας, της προστασίας και της ανεξαρτησίας της επικράτειας κάθε κράτους, η επικοινωνία μεταξύ των μερών σε περίπτωση απειλής κατά των ανωτέρω, προκειμένου να αναληφθούν δράση και τα μέτρα τα οποία θα θεωρηθούν αναγκαία από τα Μέρη, και η εγκαθίδρυση μέτρων και μηχανισμών υλοποίησης της υπό κύρωση Συμφωνίας.

2.Ρυθμίζονται τα ζητήματα διαβούλευσης μεταξύ των μερών. Ειδικότερα, προβλέπονται η διεξαγωγή τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και η διεξαγωγή διαβουλεύσεων, καθώς και η ανταλλαγή αναλύσεων μεταξύ των μερών σε περίπτωση απειλής κατά της ειρήνης που μπορεί να έχει επίπτωση στα εθνικά τους συμφέροντα.

3.Ρυθμίζονται ζητήματα δράσεων του ενός μέρους στην επικράτεια του άλλου μέρους. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι δράσεις που προβλέπονται στην υπό κύρωση Συμφωνία, καθώς και η χρήση παροχών, εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας από τις ένοπλες δυνάμεις και το προσωπικό του ενός μέρους υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση του φιλοξενούντος μέρους. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στάθμευσης των δυνάμεων και του προσωπικού του ενός μέρους στην επικράτεια του φιλοξενούντος μέρους σύμφωνα με σχετικές συμφωνίες, μνημόνια κατανόησης, διευθετήσεις, επιστολές ή πρωτόκολλα που θα συναφθούν μεταγενέστερα. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα σύναψης διακριτών συμφωνιών, μνημονίων κατανόησης, πρωτοκόλλων συνεργασίας, διευθετήσεων, επιστολών για την τοποθέτηση εξοπλισμού, προμηθειών και τη χρήση εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας από τα μέρη.