Ριζικό «λίφτινγκ» στο καθεστώς έκδοσης της φορολογικής ενημερότητας ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο την βελτίωση και απλοποίηση του για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων στις συναλλαγές τους και ειδικά για τις περιπτώσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων ή την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο. Η ΑΑΔΕ προκειμένου να  εντοπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα κάθε φορά που ζητούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα άνοιξε  δημόσιο διάλογο με στόχο τη καταγραφή των στρεβλώσεων και την αναμόρφωση και απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου έκδοσης της φορολογικής ενημερότητας.  Η ΑΑΔΕ ζητά τριάντα λεπτά της ώρας από τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και τους θεσμικούς φορείς για να απαντήσουν στις ερωτήσεις της, να καταγράψουν τις εμπειρίες αλλά και να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου έκδοσης της φορολογικής ενημερότητας. Μέσω των ερωτημάτων, η ΑΑΔΕ  επιχειρεί να «ανιχνεύσει» το βαθμό πληροφόρησης και ενημέρωσης των φορολογούμενων για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Με βάση τις απαντήσεις  η Αρχή θα αξιολογήσει το σημερινό σύστημα και θα προβεί σε διορθωτικές κινήσεις.  Κάθε φορολογούμενος μπορεί να βρει το  ερωτηματολόγιο στο www.aade.gr/afe και να απαντήσει ανώνυμα και με απόλυτη τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα 35 βασικά ερωτήματα της έρευνας που θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 και τα οποία δίνουν στίγμα προθέσεων από την ΑΑΔΕ είναι τα ακόλουθα:

1.    Γνωρίζετε ότι, εάν δεν έχετε οφειλές, μπορείτε να λάβετε αυτόματα αποδεικτικό ενημερότητας μέσω της εφαρμογής έκδοσης πιστοποιητικών της ΑΑΔΕ στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr);

2.    Γνωρίζετε ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτημα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr);

3.    Έχετε αιτηθεί, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (mail), την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας;

4.    Θεωρείτε φιλικές προς το χρήστη τις μέχρι τώρα ψηφιακές δυνατότητες υποβολής αίτησης και έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας;

5.    Στην περίπτωση που ζητήσατε την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας με έναν από τους παραπάνω ψηφιακούς τρόπους και απαιτήθηκε η επεξεργασία του αιτήματός σας από την αρμόδια ΔΟΥ, σε πόσο χρόνο η υπηρεσία ανταποκρίθηκε στο  αίτημά σας;

6.    Σε περίπτωση ψηφιακής υποβολής του αιτήματος σας για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με ποιο τρόπο το λάβατε;

7.    Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος σας για ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, λάβατε επαρκή ενημέρωση μέσα από τις  ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για το λόγο απόρριψης;

8.    Από την εμπειρία σας, ποιοι είναι οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται η   ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (πλην της περίπτωσης ύπαρξης   ληξιπρόθεσμων μη ρυθμισμένων οφειλών);

9.    Αν επιλέξατε “Ένταξη σε αναστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τρίτου προσώπου, για την καταβολή των οποίων είναι συνυπεύθυνος ο αιτών”, παρακαλούμε να προσδιορίσετε την αιτία/το είδος της αναστολής.

10.  Σε περίπτωση που επιλέξατε περισσότερες από μία απαντήσεις στην ερώτηση για τους “λόγους για τους οποίους απορρίπτεται η ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας”, παρακαλούμε να κατατάξετε του λόγους κατά σειρά συχνότητας (από τον περισσότερο στον λιγότερο συχνό).

11.  Σε περίπτωση που χρειάστηκε να προσέλθετε (εσείς ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργήσατε) στην αρμόδια ΔΟΥ για να ζητήσετε τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, παρακαλούμε να διευκρινίσετε για ποιον λόγο απαιτήθηκε η φυσική παρουσία σας;

12.  Προ της φυσικής παρουσίας σας στην αρμόδια ΔΟΥ είχε προηγηθεί ηλεκτρονική αλληλογραφία ή υποβολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου»;

13.  Κατά την προσέλευση σας στην αρμόδια ΔΟΥ αντιμετωπίσατε δυσκολίες προκειμένου να σας χορηγηθεί το αποδεικτικό ενημερότητας;

14.  Κατά την επίσκεψη σας στη ΔΟΥ διεκπεραιώθηκε άμεσα το αίτημα σας περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας;

Μεταβίβαση ακινήτου

15.  Έχει απορριφθεί ηλεκτρονική αίτησή σας για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση  ύπαρξης ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών (ατομικών και από συνυπευθυνότητα) κάτω των 30 ευρώ;

16.  Σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών κάτω των 5.000 ευρώ, χωρίς υφιστάμενη εντολή ελέγχου, έχετε αντιμετωπίσει τυχόν πρακτικές δυσχέρειες με την ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, παρά το γεγονός ότι συνέτρεχαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας;

17.  Σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 5.000 ευρώ, απορρίφθηκε η αίτησή σας για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας κατά την επίσκεψη στη ΔΟΥ, παρά το γεγονός ότι συνέτρεχαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας;

18.  Σε περίπτωση που τίθεται όρος παρακράτησης κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας  για σκοπούς μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου (δηλ. για ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε ρύθμιση), έχετε αντιμετωπίσει τυχόν πρακτικές δυσχέρειες κατά την εν λόγω διαδικασία;

19.  Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σας σε άλλους φορείς του Δημοσίου (π.χ. Δήμο), η ύπαρξή τους εμπόδισε την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας;

20.  Σε περίπτωση προσέλευσής σας στη ΔΟΥ για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για σκοπούς μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας, διεκπεραιώθηκε άμεσα από την αρμόδια ΔΟΥ το αίτημα σας περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας;

21.  Πέραν των ανωτέρω, έχετε εντοπίσει άλλες δυσχέρειες που να σχετίζονται με την έκδοση (ηλεκτρονικά ή μη) του αποδεικτικού ενημερότητας για σκοπούς μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου;

Είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα

22.  Σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, έχετε αντιμετωπίσει πρακτικές δυσχέρειες κατά την ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ειδικά για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης, παρά το γεγονός ότι συνέτρεχαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας;

23.  Σε περίπτωση που τέθηκε όρος παρακράτησης κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας για σκοπούς είσπραξης χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα (δηλ. για ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε ρύθμιση), από την εμπειρία σας εφαρμόζεται το ελάχιστο ποσοστό παρακράτησης;

24.  Αν όχι, σας γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια ΔΟΥ ο λόγος εφαρμογής του αυξημένου ποσοστού;

25.  Σε περίπτωση που τίθεται όρος παρακράτησης κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας για σκοπούς είσπραξης χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα (ήτοι πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε ρύθμιση) έχετε εντοπίσει τυχόν δυσχέρειες κατά την εν λόγω διαδικασία;

26.  Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σας σε άλλους φορείς του Δημοσίου (π.χ. Δήμο), η ύπαρξη αυτών των οφειλών εμπόδισε την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας;

27.  Σε περίπτωση προσέλευσής σας στη ΔΟΥ για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας  για σκοπούς είσπραξης χρημάτων από φορείς του Δημοσίου, διεκπεραιώθηκε άμεσα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αίτημα σας περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας;

28.  Πέραν των ανωτέρω, έχετε εντοπίσει άλλες πρακτικές δυσχέρειες που να σχετίζονται συγκεκριμένα με την έκδοση (ηλεκτρονικά ή μη) του αποδεικτικού ενημερότητας για σκοπούς είσπραξης χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα;

29.Έχει απορριφθεί ηλεκτρονική αίτησή σας για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών (ατομικών και από συνυπευθυνότητα) κάτω των 30 ευρώ ;

30. Στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών που τελούν σε ρύθμιση ή αναστολή, κατέστη δυνατή η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ηλεκτρονικά ή αναγκαστήκατε να μεταβείτε (εσείς ή το πρόσωπο που εκπροσωπούσατε) στη Δ.Ο.Υ.;

31. Κατά την προσέλευσή σας (δική σας ή του προσώπου που εκπροσωπούσατε) στη ΔΟΥ διεκπεραιώθηκε άμεσα το αίτημα σας περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας;

32.Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε άλλους φορείς του Δημοσίου (π.χ. Δήμο), η ύπαρξη των οφειλών αυτών εμπόδισε  την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας;

33.Πέραν των ανωτέρω, έχετε εντοπίσει άλλες πρακτικές δυσχέρειες σε περίπτωσης έκδοσης (ηλεκτρονικά ή μη) αποδεικτικού ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία (πλην περιπτώσεων μεταβίβασης ακινήτων/ σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και είσπραξης χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα);

34.Έχει κατ’ αρχήν απορριφθεί αίτησή σας για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για λόγο που συνδέεται με ιδιότητά σας στη διοίκηση νομικού προσώπου ή λόγω εις ολόκληρον ευθύνης σας για οφειλές του νομικού προσώπου, παρόλο που οι τελευταίες είναι μη ληξιπρόθεσμες ή βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση ή αναστολή;

35.Πέραν των ανωτέρω, έχετε εντοπίσει άλλες δυσχέρειες ή πρακτικά ζητήματα κατά την αίτηση έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας λόγω συνευθύνης διοικούντων νομικού προσώπου;

Πηγή: ΟΤ