Είκοσι περίπου εκατομμύρια ευρώ αναζητούν… κατεύθυνση. Ενα 20% της συνολικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων της χώρας, φέτος, για πρώτη φορά, θα μοιραστεί βάσει αξιολόγησης και επιστημονικών κριτηρίων.

Ετσι, στο δεύτερο στάδιο της εφαρμογής του νέου νόμου για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η ηγεσία της θα κρίνει πώς θα κατανεμηθεί το 20% της συνολικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ βάσει της επιστημονικής τους παρουσίας. Το υπόλοιπο 80% θα κατανέμεται με αντικειμενικά κριτήρια (μέγεθος, αριθμός φοιτητών κ.λπ.).

Ετσι, από τα ΑΕΙ της χώρας, κάποια μπορεί να πάρουν λιγότερα κονδύλια από όσα έπαιρναν πέρυσι καθώς θα «απορριφθούν» από το σύστημα αξιολόγησής τους και κάποια άλλα να καταλήξουν με «μπόνους» άνω του 20% που υπολειπόταν από τη φετινή χρηματοδότησή τους, καθώς θα έχουν περάσει τις εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία.

Τα ΑΕΙ, βέβαια, δεν έχουν καν ακόμη επιλέξει τους δείκτες που προτιμούν ανά περίπτωση, κάτι που αναμένεται να κάνουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η τακτική χρηματοδότηση των ΑΕΙ θα μοιραστεί φέτος ως εξής:

▪ Το 80% θα δοθεί βάσει αριθμού τμημάτων ή σχολών του ΑΕΙ προς το σύνολο των τμημάτων ή σχολών όλων των πανεπιστημίων της χώρας, συνολικού αριθμού ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, διάρκειας των προγραμμάτων α’ κύκλου σπουδών, απαιτήσεων εργαστηριακού εξοπλισμού των τμημάτων, γεωγραφικής διασποράς, μόνιμου προσωπικού, κόστους λειτουργικών δαπανών. Υπόψη εδώ θα ληφθεί και η κατανομή τακτικού προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους.

▪ Το 20% με κριτήρια και «δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων», που αφορούν πέντε ενότητες, εκ των οποίων κάθε ΑΕΙ αξιολογείται σε τρεις.

Οι πέντε ενότητες

Από τις πέντε ενότητες, η μία είναι υποχρεωτική και τα ΑΕΙ έχουν δικαίωμα να διαλέξουν ακόμη δύο μεταξύ των τεσσάρων ενοτήτων που μένουν.

Υποχρεωτική είναι η ενότητα «Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ». Αυτή αξιολογεί κυρίως κριτήρια που αφορούν ακαδημαϊκά ζητήματα, όπως ο ρυθμός αποφοίτησης των εγγεγραμμένων φοιτητών, ο αριθμός των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδακτορικών διατριβών ανά μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, ο αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του συνόλου των μελών ΔΕΠ, η θέση του ΑΕΙ και των τμημάτων στις διεθνείς αξιολογήσεις και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Οι υπόλοιπες τέσσερις ενότητες είναι οι παρακάτω:

▪ «Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού»

Κριτήρια που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος, τόσο από το τακτικό προσωπικό του, όσο και από το έκτακτο ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνας (ΕΛΚΕ), τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΑΕΙ σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ή σε σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες, τις διεθνείς διακρίσεις του ερευνητικού προσωπικού, τα στοιχεία που αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων έκτακτου προσωπικού με ερευνητικά καθήκοντα.

▪ «Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης»

Κριτήρια που αφορούν τη διοργάνωση προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου με πρακτική άσκηση των φοιτητών, την παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πανεπιστημιακά εργαστήρια του ιδρύματος, την οργάνωση προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης, την εφαρμογή δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης, όπως η κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ως ευρεσιτεχνιών, την ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών.

▪ «Διεθνοποίηση»

Κριτήρια που σχετίζονται με την εξωστρέφεια, όπως η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, η ανάπτυξη διεθνούς κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μέσω διεθνών αλλά και διακρατικών ή διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. Erasmus), η σύναψη συνεργασιών με ιδρύματα της αλλοδαπής, η διοργάνωση από κοινού προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου, η ίδρυση και οργάνωση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου και η προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών από ιδρύματα του εξωτερικού.

▪ «Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος»

Κριτήρια του εσωτερικού περιβάλλοντος του ιδρύματος, κυρίως σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης του προσωπικού και των φοιτητών. Δηλαδή, λειτουργία βασικών διοικητικών δομών και στελέχωσή τους με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, ύπαρξη γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας, δομών ψυχολογικής υποστήριξης, δομών εξεύρεσης πόρων μέσω δωρεών από ιδιώτες και οργανισμούς.

Επιπλέον, αξιολογούνται κριτήρια σχετικά με τη βελτίωση προσβασιμότητας των χώρων και υποδομών του για άτομα με αναπηρία και τη διενέργεια δράσεων ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού, όπως η επιμόρφωση και η επιβράβευση της αριστείας.