Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποφάσισε να ακυρώσει τη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 20 Ιανουαρίου 2022 και τη συνεδρίαση για ζητήματα εκτός νομισματικής πολιτικής που ήταν προγραμματισμένη για τις 2 Φεβρουαρίου 2022 και αντιθέτως να προγραμματίσει μια συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική για τις 3 Φεβρουαρίου 2022.

Όπως, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από την ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσαρμογή των ενδεικτικών ημερολογιακών προγραμμάτων των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος και των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2022

Επιπροσθέτως, προκειμένου να τονίσει τη δέσμευσή του για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τις κοινωνίες των πολιτών της ζώνης του ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δύο από τις συνεδριάσεις του ετησίως θα διοργανώνονται εκτός Φρανκφούρτης από το 2022.

Από το 2023, προβλέπεται ότι μία συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική θα πραγματοποιείται την άνοιξη και μία συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική το φθινόπωρο.

Οι τόποι διεξαγωγής των εξωτερικών συνεδριάσεων θα επιλέγονται έπειτα από σχετική πρόταση που θα υποβάλλεται από τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των πράξεων του Ευρωσυστήματος για το 2022:

Στις 23 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2022.

Τα ημερολογιακά προγράμματα τροποποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αλλαγές που επηρεάζουν τη διάρκεια των δύο περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών λόγω του προγραμματισμού σε νέα ημερομηνία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική του Ιανουαρίου 2022.

Λειτουργικές αλλαγές στη δημοσίευση στοιχείων για τα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής

Στις 28 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ευθυγράμμιση της εβδομαδιαίας και μηνιαίας ημέρας και ώρας δημοσίευσης των στοιχείων για τα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής (πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) / έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP)) με τη δημοσίευση της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης (Weekly Financial Statement – WFS). Αυτό σημαίνει ότι η ώρα δημοσίευσης αλλάζει από Δευτέρα στις 15.45 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) σε Τρίτη στις 15.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης), με ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2021. Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Το Διοικητικό

Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την αλλαγή της συχνότητας δημοσίευσης των στοιχείων για τη σταθμισμένη μέση ληκτότητα (weighted average maturity – WAM) ανά χώρα που αφορούν τίτλους που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP), από την τρέχουσα εξαμηνιαία βάση σε μηνιαία βάση, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Εναλλαγή των μελών που διορίζουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στην Επιτροπή Επίβλεψης του βραχυπρόθεσμoυ επιτοκίου του ευρώ (€STR)

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Martin Wieland (Deutsche Bundesbank) και τον Juan Ayuso (Banco de España) ως μέλη που ορίστηκαν από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) στην Επιτροπή Επίβλεψης του βραχυπρόθεσμoυ επιτοκίου του ευρώ (€STR).

Η θητεία τους θα διαρκέσει από την 1 Οκτωβρίου 2021 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και θα αντικαταστήσουν τα τρέχοντα μέλη από την Banque de France και την Banca d’Italia. Οι διορισμοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες εναλλαγής των μελών των ΕθνΚΤ στην εν λόγω επιτροπή. Οι σχετικές πληροφορίες θα επικαιροποιηθούν σύντομα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 29 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/25, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο νόμου για τις καλυμμένες ομολογίες, τις κτηματικές τράπεζες και συναφείς διατάξεις στη Φινλανδία

Στις 11 Αυγούστου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/26, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/27, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο κανονισμού για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και τη στήριξη υποδομών τεχνολογίας ή δικτύου στην Ιταλία

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/28, κατόπιν αιτήματος της Banca d’Italia.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την Claudia Plattner, Γενική Διευθύντρια Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΚΤ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων, με άμεση ισχύ και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ώστε η θητεία της να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/του ΕΣΚΤ οι οποίοι διορίστηκαν ή επαναδιορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019.

Σύσταση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d’Italia

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2021/41 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d’Italia.

Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την Isabel Vansteenkiste, τη νέα Γενική Διευθύντρια Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της ΕΚΤ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, από την 1η Νοεμβρίου 2021 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ώστε η θητεία της να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/του ΕΣΚΤ οι οποίοι διορίστηκαν ή επαναδιορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ
Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τα μερίσματα

Στις 23 Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2021/31 που καταργεί τη σύσταση ΕΚΤ/2020/62 σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Τελικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2021 της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας

Στις 26 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσίευση των τελικών συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Ετήσια Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού κατά το 2020

Στις 30 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού κατά το 2020. Η έκθεση παρουσιάζει περιεκτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων όσον αφορά παραβάσεις εποπτικών απαιτήσεων. Οι εν λόγω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν το 2020 από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την υποβολή στην ΕΚΤ εποπτικών δεδομένων

Στις 13 Αυγούστου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2021/1396 (ΕΚΤ/2021/39) που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/29 σχετικά με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και (ΕΕ) 2016/2070.