Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καθιερώνει τώρα την DigitalNomads Visa με διάταξη, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες.

Το νέο αυτό είδος visa αφορά τους λεγόμενους «Ψηφιακούς Νομάδες» (Digital Nomads), δηλαδή πολίτες τρίτων χωρών, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, που εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά αποκλειστικά με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας.

Οι «ψηφιακοί νομάδες» έγιναν ιδιαίτερα επίκαιροι στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς η τηλεργασία διαδόθηκε ευρέως. Ξεκινώντας από εκεί, στο επιτελείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών συγκρότησαν Ειδική Ομάδα Εργασίας υπό τον διευθυντή του γραφείου του, που ανέλαβε να χαρτογραφήσει τις νέες τάσεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τα τελευταία πορίσματα διεθνών οργανισμών, τις έρευνες εργασίας μεγάλων ελεγκτικών εταιριών, καθώς και τις πρακτικές που θα ακολουθήσουν πολυεθνικές εταιρίες και οργανισμοί σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά την επομένη της πανδημίας. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν έδειξαν ότι η εμπειρία της τηλεργασίας αποτιμάται θετικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και ότι αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια, ιδίως στις προηγμένες χώρες.

Γι’ αυτό, πολλά είναι τα κράτη που ήδη ανταγωνίζονται να τους προσελκύσουν, αποβλέποντας στο ισχυρό θετικό οικονομικό αποτύπωμα που αφήνουν όπου εγκαθίστανται: συνάλλαγμα, κατανάλωση στις τοπικές αγορές, τόνωση του τουρισμού και της αγοράς ακινήτων, αναζωογόνηση του αστικού ιστού, talent attractiveness, ενδυνάμωση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω μικτών συνεργασιών, κλπ.

Με αυτό το δεδομένο και στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των θεωρήσεων εισόδου και της προσέλκυσης επενδύσεων, υπό τις εντολές του Αναπληρωτή Υπουργού Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, σχεδιάστηκε και στην Ελλάδα η DigitalNomads Visa.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή, η διαδικασία χορήγησης θα είναι απλοποιημένη και γρήγορη, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Η αρμόδια προξενική αρχή υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε 10 μέρες από το σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης «σε μία στάση». Από την πλευρά του, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά(που περιγράφονται αναλυτικά) είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με συστημένη επιστολή.

Οι προϋποθέσεις απόκτησης της νέας visa είναι συγκεκριμένες και διασφαλίζουν ότι η νέα ρύθμιση δε θα χρησιμοποιηθεί, για να εισέλθουν εκ πλαγίου μετανάστες μη δικαιούμενοι εισόδου. Κατ’ αρχάς, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει ότι δε θα απασχοληθεί στην ελληνική αγορά εργασίας. Γι’ αυτό, υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση και προσκομίζει σύμβαση εργασίας/έργου/αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη εκτός της ελληνικής επικράτειας ή συμβάσεις εργασίας/έργου με περισσότερους του ενός εργοδότες εκτός ελληνικής επικράτειας (αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας), καθώς και στοιχεία για την επιχείρηση και την ιδιότητά του σε αυτή. Επίσης, βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της visa είναι να αποδείξει ο αιτών ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, ώστε να μπορεί να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του όσο διαμένει στην Ελλάδα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα 3.500 ευρώ.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση επιτρέπει στους πολίτες τρίτης χώρας να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Όσο διαμένουν, όμως, στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται ούτε εκείνοι να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Στην περίπτωση αυτή, οι απαιτούμενοι «επαρκείς πόροι διαβίωσης» προσαυξάνονται- κατά 20% για τον/τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.

Η Digital Nomads Visa ισχύει έως 12 μήνες, ενώ, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να χορηγηθεί στον πολίτη τρίτης χώρας και στην οικογένειά του άδεια διαμονής διετούς διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης ανά δύο χρόνια), με αίτησή τους πριν λήξει η ισχύς της Digital Nomads Visa.