Τηλεργασία,  μετά την ισχύ  του Ν. 4808/2021σε συνδυασμό με την πανδημική κρίση

 1. Τηλεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το  67 του Ν. 4808/2021
  • Εισαγωγή

Αρχικά θα εφαρμοστεί η τηλεργασία, όπως ορίζεται από το άρθρο 5 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 και ισχύει, από 19.6.2021 και στην συνέχεια μέχρι την συμπλήρωση του 20% η υποχρεωτικότητα.

 • Τηλεργασία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3863/2010

Τηλεργασία είναι δυνατή μόνον κατόπιν συμφωνίας των μερών (εργοδότη – εργαζόμενου), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το  67 του Ν. 4808/2021, για την οποία συνοπτικά ισχύουν τα εξής:

Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.

Κατ’ εξαίρεση η τηλεργασία (όταν δεν εφαρμόζεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου)

 • μπορεί να εφαρμόζεται με απόφαση του εργοδότη μόνο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και όταν προηγείται σχετική κυβερνητική απόφαση, [ΣΣ αυτή η εξαίρεση εφαρμόζεται ήδη από 19.6.2021 ειδικότερα από 1.7.2021 που έληξε η ΚΥΑ οικ. 34972/1.6.2021 (ΦΕΚ 2361 Β΄), η οποία παρείχε στον εργοδότη το δικαίωμα μονομερούς επιβολής τηλεργασίας, με την οποία η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου παρατάθηκε μέχρι 30.6.2021 και με την οποία προαναγγέλονταν οι εργαζόμενοι με το σύστημα της τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μετά την ισχύ του ν. 4808/2021 αναγγέλλονται εκ των υστέρων βλέπε παρακάτω 2.4.] ή
 • μετά από αίτηση του εργαζομένου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του [ΣΣ κατά την περίοδο της πανδημίας είχαμε τις σχετικές αποφάσεις για παράταση της τηλεργασίας των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μετά την ισχύ του νόμου 48082021 τυγχάνει εφαρμογής η παρούσα διάταξη.
 • Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους όρους εργασίας λόγω της τηλεργασίας.

Το κόστος που αναλαμβάνει ο εργοδότης είναι

 • ο εξοπλισμός (απόκτηση, συντήρηση, αποκατάσταση) και
 • οι επικοινωνίες – οι λεπτομέρειες καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

Οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, ως λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης εργοδότη είναι αφορολόγητες και δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου.

Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως, να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του.

Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλεργαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης.

 • Υποχρεωτικά μέχρι συμπληρώσεως του 20% των δυναμένων να τηλεργαστούν

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι τηλεργαζόμενοι, βάσει συμφωνίας, δεν συμπληρώνουν το ελάχιστο ποσοστό του 20%, στην οποία, εκτιμούμε πως, δεδομένης της υποχρέωσης που προκύπτει από την παρούσα ΚΥΑ, ο εργοδότης μπορεί, βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχειρήσεως,

 • να επιλέξει τους εργαζόμενους που θα τηλεργασθούν προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό αυτό, και
 • να επιβάλει την τηλεργασία αποκλειστικώς στους εργαζόμενους αυτούς.
  • Τηλεργασία: Εφαρμογή του συστήματος για το μήνα Ιούλιο στις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΥ Α.Π.: οικ. 47981/7.7.2021, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος της τηλεργασίας κατά το μήνα Ιούλιο 2021 στις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Στο σημείο 2 της παρ. 2 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 2879) (ΣΣ βλέπε παρακάτω απόσπασμα Πίνακα το υπογραμμισμένο με κίτρινο), καθορίζεται το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία στο 20%.

Συνεπώς, επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 12/07/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζόμενούς τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Κατά την εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας, οι εργοδότες δύνανται να υποβάλλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021 το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

*O Παλαιολόγος Ι. Λιάζος  είναι Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Εργασιακός Σύμβουλος

Πηγή ot.gr