Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης παρουσίασε νομοσχέδιο για τα σκάφη αναψυχής, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής μέσω του τρίπτυχου «κωδικοποίηση-αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός» του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του κλάδου των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Το νομοσχέδιο αποβλέπει στη δημιουργία συνεκτικού-ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου: Με επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των διατάξεων του ν. 4256/2014, που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική δραστηριοποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων στη χώρα και ένταξη όλων των διατάξεων που αφορούν τη δραστηριοποίηση των σκαφών αναψυχής, καθώς και των διατάξεων που αφορούν τις ειδικές εταιρικές μορφές κυριότητας, εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα αφορά τους ιδιώτες επαγγελματίες και λοιπούς φορείς του κλάδου, αλλά και τη διοίκηση που το εφαρμόζει. Επιπρόσθετα, με τις βασικές τομές που αναπτύσσονται για πρώτη φορά επιλύονται προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την απόκτηση δικαιώματος εκμετάλλευσης πλοίου αναψυχής, άνω των τριάντα πέντε μέτρων, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχει χαρακτηριστεί επαγγελματικό σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

Για τον λόγο αυτό, θεσπίζεται «Άδεια εκναύλωσης πλοίου αναψυχής επαγγελματικού σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας ορισμένης ισχύος» “Specified Period Chartering Permission”, η οποία χορηγείται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Η Άδεια θα παρέχεται για περιορισμένη διάρκεια ανά ημερολογιακό έτος.

Για την έκδοσή της προβλέπεται να πληρούνται προϋποθέσεις αντίστοιχες αυτών που ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που δραστηριοποιούνται με το καθεστώς καταχώρισης στο e Μητρώο, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.).

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για την ασφάλιση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.